Vissza

<p>A jelen &Aacute;ltal&aacute;nos Felhaszn&aacute;l&aacute;si Felt&eacute;telek (a tov&aacute;bbiakban: &Aacute;ltal&aacute;nos Felhaszn&aacute;l&aacute;si Felt&eacute;telek, avagy &Aacute;FF) a&nbsp;<strong>B&eacute;kev&aacute;ri Kft.</strong>&nbsp;(2543 S&uuml;ttő, Szabads&aacute;g u. 22. tov&aacute;bbiakban:<strong>&nbsp;&Uuml;zemeltető</strong>) &aacute;ltal &uuml;zemeltetett&nbsp;<a href="http://www.telefutar.hu/" target="_blank">www.telefutar.hu</a>&nbsp;alatt el&eacute;rhető szolg&aacute;ltat&aacute;sainak (a tov&aacute;bbiakban:&nbsp;<strong>Szolg&aacute;ltat&aacute;s</strong>), valamint tov&aacute;bbi internetes oldalainak kereskedelmi szolg&aacute;ltat&aacute;sok ig&eacute;nybe vevője (<strong>&Ouml;n</strong>&nbsp;vagy&nbsp;<strong>Felhaszn&aacute;l&oacute;</strong>) &aacute;ltali haszn&aacute;lat felt&eacute;teleit tartalmazza.</p>

<p>A B&eacute;kev&aacute;ri Kft., mint a Telefut&aacute;r &uuml;zemeltetője fenntartja jog&aacute;t a jelen &Aacute;ltal&aacute;nos Felhaszn&aacute;l&aacute;si Felt&eacute;telek egyoldal&uacute; m&oacute;dos&iacute;t&aacute;s&aacute;ra. A m&oacute;dos&iacute;t&aacute;sr&oacute;l az &Uuml;zemeltető r&ouml;vid felh&iacute;v&aacute;s form&aacute;j&aacute;ban t&aacute;j&eacute;koztatja a Felhaszn&aacute;l&oacute;kat. A felh&iacute;v&aacute;st a Telefut&aacute;r erre a c&eacute;lra szolg&aacute;l&oacute; blog (<a href="http://www.telefutar.hu/blog" target="_blank">www.telefutar.hu/blog</a>) fel&uuml;lete &eacute;s/vagy az &aacute;ltala k&uuml;ld&ouml;tt h&iacute;rlev&eacute;l, lev&eacute;l, SMS, &eacute;s/vagy a Felhaszn&aacute;l&oacute;nak a Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;kj&aacute;ban megadott e-mail c&iacute;mre k&uuml;ld&ouml;tt &eacute;rtes&iacute;t&eacute;s tartalmazhatja. A m&oacute;dos&iacute;t&aacute;st k&ouml;vetően a&nbsp;<a href="http://www.telefutar.hu/" target="_blank">www.telefutar.hu</a>&nbsp;szolg&aacute;ltat&aacute;s&aacute;nak haszn&aacute;lata a Szerződ&eacute;s m&oacute;dos&iacute;t&aacute;s&aacute;nak elfogad&aacute;s&aacute;t jelenti.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp; &nbsp;I.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>&Aacute;ltal&aacute;nos rendelkez&eacute;sek</strong></p>

<p>&nbsp;</p>

<p>Az al&aacute;bbi fogalmak a Telefut&aacute;r &Aacute;ltal&aacute;nos Felhaszn&aacute;l&aacute;si Felt&eacute;teleiben a k&ouml;vetkezők szerint &eacute;rtelmezendők:</p>

<p><strong>Telefut&aacute;r:&nbsp;</strong>a B&eacute;kev&aacute;ri Kft. &aacute;ltal a&nbsp;<a href="http://www.telefutar.hu/" target="_blank">www.telefutar.hu</a>&nbsp;domain n&eacute;v alatt &uuml;zemeltetett online kereskedelmi oldal, ahol a Felhaszn&aacute;l&oacute;k &aacute;ltal felt&ouml;lt&ouml;tt logisztikai megold&aacute;sokat, fuvark&ouml;zvet&iacute;t&eacute;st &eacute;s fut&aacute;rk&ouml;zvet&iacute;t&eacute;st v&eacute;gez, ezt egy nyilv&aacute;nos weboldalon teszi k&ouml;zz&eacute;, illetve ezen az oldalon k&ouml;zvet&iacute;ti a felhaszn&aacute;l&oacute;k &aacute;ltal felt&ouml;lt&ouml;tt lehets&eacute;ges rakom&aacute;nyokat, &aacute;rukat &eacute;s csomagokat. A weboldal c&eacute;lja, hogy &ouml;sszehozzuk egym&aacute;ssal az aktu&aacute;lis sz&aacute;ll&iacute;tm&aacute;nyokat &eacute;s fut&aacute;rokat a weboldal k&ouml;zvet&iacute;t&eacute;s&eacute;vel, mindenkinek &bdquo;gazd&aacute;t&rdquo; tal&aacute;ljunk &eacute;s mindezt gyorsan &eacute;s m&aacute;sokn&aacute;l k&ouml;lts&eacute;ghat&eacute;konyabban tegy&uuml;k.</p>

<p><strong>Rakom&aacute;ny, &aacute;ru &eacute;s term&eacute;k (k&eacute;sőbbiekben &ouml;sszefoglal&oacute; neve csomag):</strong>&nbsp;&aacute;ru, term&eacute;k lehet b&aacute;rmi egy&eacute;b, ami &ouml;sszhangban van a jelen &Aacute;FF-ben &eacute;s a hat&aacute;lyos jogszab&aacute;lyokban foglaltakkal,&nbsp;&eacute;s amelynek birtokl&aacute;s&aacute;t, avagy sz&aacute;ll&iacute;t&aacute;s&aacute;t hat&aacute;lyos jogszab&aacute;ly nem tiltja.</p>

<p><strong>Felhaszn&aacute;l&oacute;:&nbsp;</strong>az &Uuml;zemeltető &aacute;ltal műk&ouml;dtetett Telefut&aacute;r haszn&aacute;l&oacute;ja ill. ig&eacute;nybevevője, aki a jelen &Aacute;FF-ben meghat&aacute;rozott regisztr&aacute;ci&oacute;s folyamatot sikeresen befejezte, amelynek eredm&eacute;nyek&eacute;nt sz&aacute;m&aacute;ra az &Uuml;zemeltető Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;kot l&eacute;tes&iacute;t. A Telefut&aacute;ron a felhaszn&aacute;l&oacute;i fi&oacute;kkal rendelkező Felhaszn&aacute;l&oacute; a jelen &Aacute;FF szerint j&aacute;r el. A Felhaszn&aacute;l&oacute; azonos&iacute;t&aacute;sa a Telefut&aacute;ron megy v&eacute;gbe.</p>

<p><strong>Felad&oacute;:&nbsp;</strong>az a Felhaszn&aacute;l&oacute;, aki rakom&aacute;nyt, &aacute;rut &eacute;s term&eacute;ket sz&aacute;ll&iacute;t&aacute;sra k&iacute;n&aacute;l fel A pontb&oacute;l B pontban eljuttat&aacute;sa c&eacute;lj&aacute;b&oacute;l, vagyis felt&ouml;lti. A felt&ouml;lt&eacute;sre ker&uuml;lt csomagok megjelennek a Telefut&aacute;ron, list&aacute;zhat&oacute;ak.</p>

<p><strong>Sz&aacute;ll&iacute;t&oacute;</strong>: az a Felhaszn&aacute;l&oacute;, aki &ndash; elektronikus &uacute;ton egy rakom&aacute;ny, &aacute;ru, term&eacute;k sz&aacute;ll&iacute;t&aacute;s&aacute;ra logisztikai megold&aacute;st teszt k&ouml;zz&eacute;, vagyis a csomagot A-b&oacute;l B pontba elsz&aacute;ll&iacute;tja &eacute;s ez&eacute;rt őt sz&aacute;ll&iacute;t&aacute;si d&iacute;j illeti meg melyet a Felad&oacute; fizet meg.</p>

<p><strong>Tranzakci&oacute;:</strong>&nbsp;az a folyamat, amelynek sor&aacute;n a Felad&oacute;k (elektronikus &uacute;ton val&oacute; sz&aacute;ll&iacute;t&aacute;si aj&aacute;nlat megt&eacute;tel&eacute;t k&ouml;vetően) megv&aacute;s&aacute;rolhatj&aacute;k a Sz&aacute;ll&iacute;t&oacute; &aacute;ltal felt&ouml;lt&ouml;tt logisztikai megold&aacute;st (sz&aacute;ll&iacute;t&aacute;si &uacute;tvonalat) &eacute;s amely megv&aacute;s&aacute;rl&aacute;s&aacute;val lez&aacute;rul a folyamat.</p>

<p><strong>Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;k:&nbsp;</strong>a regisztr&aacute;ci&oacute;s folyamat v&eacute;geredm&eacute;nyek&eacute;nt a Felhaszn&aacute;l&oacute; r&eacute;sz&eacute;re az &Uuml;zemeltető Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;kot hoz l&eacute;tre, amelyhez a Felhaszn&aacute;l&oacute; felhaszn&aacute;l&oacute;n&eacute;v, vagy a Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;kban megadott e-mail c&iacute;m &eacute;s jelsz&oacute; megad&aacute;s&aacute;val f&eacute;rhet hozz&aacute;. A Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;kban a Felhaszn&aacute;l&oacute; &aacute;ltal regisztr&aacute;ci&oacute;ja sor&aacute;n megadott szem&eacute;lyes adatok &eacute;s a Telefut&aacute;ron folytatott tev&eacute;kenys&eacute;g&eacute;ről sz&oacute;l&oacute; inform&aacute;ci&oacute;k tal&aacute;lhat&oacute;k meg.</p>

<p><strong>Regisztr&aacute;ci&oacute;</strong>: az a Felhaszn&aacute;l&oacute; &aacute;ltal v&eacute;grehajtott folyamat, amelynek eredm&eacute;nyek&eacute;nt a Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;k l&eacute;trej&ouml;n &eacute;s amelynek k&ouml;vetkezt&eacute;ben a Felhaszn&aacute;l&oacute; term&eacute;k, &aacute;ru, rakom&aacute;ny stb. felt&ouml;lt&eacute;s&eacute;re (Felad&oacute;) &eacute;s logisztikai megold&aacute;sok felt&ouml;lt&eacute;sre (Sz&aacute;ll&iacute;t&oacute;) jogosults&aacute;got kap az oldalon.</p>

<p><strong>Tranzakci&oacute;t&ouml;rt&eacute;net:</strong>&nbsp;a tranzakci&oacute;s folyamat lez&aacute;r&aacute;s&aacute;t k&ouml;vetően keletkezett d&iacute;jak &eacute;s a Felhaszn&aacute;l&oacute; &aacute;ltal teljes&iacute;tett befizet&eacute;sek r&eacute;szletes &ouml;sszes&iacute;tője.</p>

<p><strong>Tranzakci&oacute;s egyenleg:</strong>&nbsp;a tranzakci&oacute;t&ouml;rt&eacute;netben szereplő d&iacute;jt&eacute;telek egyenlege.</p>

<p><strong>Tranzakci&oacute;s &eacute;rtes&iacute;tő</strong>: a Telefut&aacute;r a Felad&oacute;nak &eacute;s a Sz&aacute;ll&iacute;t&oacute;nak a logisztikai megold&aacute;s (sz&aacute;ll&iacute;t&aacute;si szolg&aacute;ltat&aacute;s) megv&aacute;s&aacute;rl&aacute;sa ut&aacute;n automatikusan k&uuml;ld&ouml;tt e-mail, amely tartalmazza a sz&aacute;ll&iacute;t&aacute;s r&eacute;szleteit (alapadatok), a kapcsolatfelv&eacute;telhez sz&uuml;ks&eacute;ges adatokat &eacute;s inform&aacute;ci&oacute;kat.</p>

<p><strong>K&ouml;z&ouml;ss&eacute;gi csomagsz&aacute;ll&iacute;t&aacute;s: </strong>Az inform&aacute;ci&oacute;s t&aacute;rsadalom eszk&ouml;zeit kihaszn&aacute;lva egy olyan (TELE) k&ouml;z&ouml;ss&eacute;g, mely a k&ouml;lts&eacute;geket &eacute;s a k&ouml;rnyezetv&eacute;delmet szem előtt tartva a kihaszn&aacute;latlan k&ouml;zleked&eacute;si eszk&ouml;z&ouml;k szabad rakt&eacute;rkapacit&aacute;s&aacute;val gazd&aacute;lkodik, azt a t&aacute;rsadalom t&ouml;bbi tagj&aacute;val megosztja (T&oacute;th-B&eacute;kev&aacute;ri, 2015).</p>

<p>A<strong> Telefut&aacute;r </strong>ennek megval&oacute;s&iacute;t&aacute;s&aacute;hoz k&iacute;n&aacute;l egy inform&aacute;ci&oacute;s eszk&ouml;zt, melyen kereszt&uuml;l biztos&iacute;tja a k&ouml;z&ouml;ss&eacute;g l&eacute;trej&ouml;tt&eacute;t, annak tagjainak lehetős&eacute;get ad arra, hogy egym&aacute;ssal megismerkedjenek, a telefutar.hu online piact&eacute;ren a felhaszn&aacute;l&oacute;k sz&aacute;ll&iacute;t&aacute;si aj&aacute;nlatokat adhassak &eacute;s fogadhassanak el egym&aacute;st&oacute;l a felt&ouml;lt&ouml;tt TELE csomagokra &eacute;s TELE &uacute;tvonalakra.</p>

<p>A<strong> Telecsomag: </strong>az a csomag, melyet a telefutar.hu weboldalra felt&ouml;ltve a felhaszn&aacute;l&oacute; sz&aacute;ll&iacute;t&aacute;si aj&aacute;nlatot k&eacute;r a logisztikai piact&eacute;ren szereplő t&ouml;bbi felhaszn&aacute;l&oacute;t&oacute;l, jelezve a csomag jellemző param&eacute;tereit. (T&oacute;th-B&eacute;kev&aacute;ri, 2015).</p>

<p><br />
&nbsp;</p>

<p>&nbsp;II.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Regisztr&aacute;ci&oacute; folyamata, jogosults&aacute;gi szintek, adatv&aacute;ltoz&aacute;sok</strong></p>

<p>&nbsp;</p>

<p>2.1. A Telefut&aacute;r szolg&aacute;ltat&aacute;sait ig&eacute;nybe veheti &eacute;s regisztr&aacute;lhat az a</p>

<p>-&nbsp;<strong>term&eacute;szetes szem&eacute;ly</strong>, aki</p>

<p><a name="_ftnref1"></a> a)&nbsp;18. &eacute;let&eacute;v&eacute;t legk&eacute;sőbb a regisztr&aacute;ci&oacute; napj&aacute;n bet&ouml;lt&ouml;tte, &eacute;s nem cselekvők&eacute;ptelen (Ptk.<a href="#_ftn1" target="_blank">[1]</a>&nbsp;2:8. &sect;),</p>

<p>b)&nbsp;14. &eacute;let&eacute;v&eacute;t bet&ouml;lt&ouml;tte &eacute;s nem cselekvők&eacute;ptelen (Ptk. 2:11-12.&sect;&sect;). Egyebekben 14. &eacute;let&eacute;v&eacute;t be nem t&ouml;lt&ouml;tt&nbsp;korl&aacute;tozottan cselekvők&eacute;pes&nbsp;kiskor&uacute; szem&eacute;ly regisztr&aacute;ci&oacute;j&aacute;hoz t&ouml;rv&eacute;nyes k&eacute;pviselő hozz&aacute;j&aacute;rul&aacute;sa nem sz&uuml;ks&eacute;ges, ugyanis a nyilatkozat a mindennapi &eacute;letben t&ouml;megesen előfordul&oacute; regisztr&aacute;ci&oacute;t c&eacute;loz, &eacute;s k&uuml;l&ouml;n&ouml;sebb megfontol&aacute;st nem ig&eacute;nyel (Ptk. 2:14.&sect;). (pl. buszjegy v&aacute;s&aacute;rl&aacute;s, lev&eacute;l&nbsp;post&aacute;n&nbsp;val&oacute; felad&aacute;sa stb.)</p>

<p>-&nbsp;<strong>v&aacute;llalkoz&aacute;s&nbsp;</strong>(Ptk. 8:1.&sect; 4.)<strong>,&nbsp;</strong>amely t&ouml;rv&eacute;nyes k&eacute;pviselője vagy meghatalmazottja &uacute;tj&aacute;n viszi v&eacute;ghez a regisztr&aacute;ci&oacute;s folyamatot&nbsp;<strong>(c&eacute;ges regisztr&aacute;ci&oacute;, V&aacute;llalkoz&oacute;i Fi&oacute;k</strong>).</p>

<p>2.2. Az &Uuml;zemeltető regisztr&aacute;ci&oacute;s szinteket alkalmaz a Szolg&aacute;ltat&aacute;sokat ig&eacute;nybe vevő Felhaszn&aacute;l&oacute;k a Telefut&aacute;ron val&oacute; tev&eacute;kenys&eacute;g&eacute;nek biztons&aacute;ga &eacute;rdek&eacute;ben.</p>

<p>-&nbsp;<strong>Mag&aacute;nszem&eacute;lyek regisztr&aacute;ci&oacute;ja:</strong></p>

<p>2.2.1.&nbsp;A Felhaszn&aacute;l&oacute; a Telefut&aacute;ron el&eacute;rhető&nbsp;<a href="http://telefutar.hu/user/register" target="_blank">regisztr&aacute;ci&oacute;s űrlap</a>&nbsp;kit&ouml;lt&eacute;s&eacute;vel kezdi meg a regisztr&aacute;ci&oacute;s folyamatot, ott megadva nev&eacute;t, e-mail c&iacute;m&eacute;t, sz&uuml;let&eacute;si d&aacute;tum&aacute;t valamint egy &aacute;ltala v&aacute;lasztott, de a Telefut&aacute;r biztons&aacute;gi k&ouml;vetelm&eacute;nyeinek megfelelő jelsz&oacute;t. A Felhaszn&aacute;l&oacute; a regisztr&aacute;ci&oacute; felt&eacute;telek&eacute;nt elfogadja jelen &Aacute;FF-et &eacute;s a Telefut&aacute;r Adatkezel&eacute;si T&aacute;j&eacute;koztat&oacute;j&aacute;t.</p>

<p>2.2.2. &nbsp;A regisztr&aacute;ci&oacute;s űrlapon megadott e-mail c&iacute;mre az &Uuml;zemeltető egy megerős&iacute;tő e-mailt k&uuml;ld, amelyben tal&aacute;lhat&oacute; linkre kattintva a Felhaszn&aacute;l&oacute; megerős&iacute;ti regisztr&aacute;ci&oacute;j&aacute;t. A regisztr&aacute;ci&oacute; megerős&iacute;t&eacute;s&eacute;t a Felhaszn&aacute;l&oacute; a megerős&iacute;tő e-mail &Uuml;zemeltető &aacute;ltali kik&uuml;ld&eacute;s&eacute;től sz&aacute;m&iacute;tott legk&eacute;sőbb 72 &oacute;r&aacute;n bel&uuml;l teheti meg, amennyiben ez idő alatt regisztr&aacute;ci&oacute;j&aacute;t a Felhaszn&aacute;l&oacute; nem erős&iacute;ti meg, az &aacute;ltala megkezdett regisztr&aacute;ci&oacute;s folyamat t&ouml;rlődhet.</p>

<p>2. 2. 3. Az &Uuml;zemeltető a regisztr&aacute;ci&oacute; megerős&iacute;t&eacute;s&eacute;t k&ouml;vetően a Felhaszn&aacute;l&oacute; sz&aacute;m&aacute;ra Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;kot hoz l&eacute;tre, amelyhez egyedi felhaszn&aacute;l&oacute;nev&eacute;t rendeli. A Felhaszn&aacute;l&oacute; &aacute;ltal megadott felhaszn&aacute;l&oacute;n&eacute;v maximum 16 karakterből &aacute;llhat, tartalmazhatja az angol abc kisbetűit, sz&aacute;mokat, k&ouml;tőjelet &eacute;s alulvon&aacute;st. Egy&eacute;b karaktereket a felhaszn&aacute;l&oacute;n&eacute;v nem tartalmazhat. A felhaszn&aacute;l&oacute;n&eacute;v nem lehet azonos egy Felhaszn&aacute;l&oacute; &aacute;ltal m&aacute;r kor&aacute;bban megadott felhaszn&aacute;l&oacute;n&eacute;vvel. Ha a felhaszn&aacute;l&oacute;n&eacute;v nem megfelelő, akkor a regisztr&aacute;ci&oacute; nem v&eacute;grehajthat&oacute;. Tilos b&aacute;rmilyen tr&aacute;g&aacute;r, s&eacute;rtő sz&oacute;t felhaszn&aacute;l&oacute; n&eacute;vnek v&aacute;lasztani, az &uuml;zemeltető az ilyen felhaszn&aacute;l&oacute;k nev&eacute;t m&oacute;dos&iacute;thatja, vagy megszűntetheti a fi&oacute;kj&aacute;t.</p>

<p>2. 2. 4. A Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;kot a Felhaszn&aacute;l&oacute; az al&aacute;bbi adatokkal eg&eacute;sz&iacute;theti ki: lakc&iacute;m, mobiltelefonsz&aacute;m, szem&eacute;lyigazolv&aacute;ny, g&eacute;pj&aacute;rmű t&iacute;pusa &eacute;s rendsz&aacute;ma, sz&iacute;ne &eacute;s fajt&aacute;ja &eacute;s a g&eacute;pj&aacute;rmű jellemzői (sz&aacute;ll&iacute;that&oacute; term&eacute;k, &aacute;ru, rakom&aacute;ny m&eacute;ret, s&uacute;lya stb.), p&aacute;r soros bemutatkoz&aacute;ssal, felt&ouml;lt&ouml;tt k&eacute;pekkel (profil k&eacute;p, k&eacute;p a g&eacute;pj&aacute;rműről stb.).</p>

<p>2. 2. 5.A regisztr&aacute;ci&oacute; megerős&iacute;t&eacute;s&eacute;t &eacute;s a Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;k fenti adatokkal t&ouml;rt&eacute;nő felt&ouml;lt&eacute;s&eacute;t k&ouml;vetően a Felhaszn&aacute;l&oacute;&nbsp;fi&oacute;kja akt&iacute;v st&aacute;tuszba l&eacute;p, amellyel jelen &Aacute;FF-ben le&iacute;rtak szerint csomagfelt&ouml;lt&eacute;si &eacute;s sz&aacute;ll&iacute;t&aacute;si jogosults&aacute;got kap.</p>

<p>2. 2. 6.&nbsp;A regisztr&aacute;ci&oacute;t k&ouml;vetően a felhaszn&aacute;l&oacute;nak lehetős&eacute;ge van az adatainak a hiteles&iacute;t&eacute;s&eacute;re &eacute;s &iacute;gy megb&iacute;zhat&oacute;s&aacute;g&aacute;t n&eacute;gy szinten igazolhatja vissza:</p>

<p>1. lehetős&eacute;g van arra, hogy a felhaszn&aacute;l&oacute; visszaigazoltassa a mailc&iacute;m&eacute;t (1. szint), &iacute;gy biztosra tudjuk, hogy a haszn&aacute;lt e-mail c&iacute;m&eacute;t haszn&aacute;lja &eacute;s műk&ouml;dő k&eacute;pes. Ezt a regisztr&aacute;ci&oacute;s folyamat sor&aacute;n m&aacute;r a visszaigazol&oacute; mail sor&aacute;n alkalmazzuk, &iacute;gy minden felhaszn&aacute;l&oacute; megb&iacute;zhat&oacute;s&aacute;gi szinte minimum 1. szinten hiteles&iacute;tett.</p>

<p>2. lehetős&eacute;g van arra, hogy a felhaszn&aacute;l&oacute; visszaigazoltassa a telefonsz&aacute;m&aacute;t (2. szint), &iacute;gy biztosra tudjuk, hogy a felhaszn&aacute;l&oacute; &aacute;ltal megadott telefonsz&aacute;m műk&ouml;dők&eacute;pes &eacute;s akt&iacute;van haszn&aacute;lt telefon. Ezt az oldalon tudja megtenni, a saj&aacute;t adatok men&uuml;ben a megb&iacute;zhat&oacute;s&aacute;gi szintekn&eacute;l.</p>

<p>3. lehetős&eacute;g van arra, hogy a felhaszn&aacute;l&oacute; megerős&iacute;tse szem&eacute;lyazonoss&aacute;g (3. szint), &iacute;gy biztosra tudjuk, hogy a felhaszn&aacute;l&oacute; val&oacute;s szem&eacute;lyi igazolv&aacute;nnyal rendelkezik, az abban szereplő adatok a val&oacute;s&aacute;gnak megfelelnek &eacute;s helyt&aacute;ll&oacute;ak. Az adatokat szigor&uacute;an titkosan az adatkezel&eacute;si t&aacute;j&eacute;koztat&oacute;ban foglaltak szerint kezelj&uuml;k.</p>

<p>4. lehetős&eacute;g van arra, hogy a felhaszn&aacute;l&oacute; visszaigazoltassa a banksz&aacute;mla sz&aacute;m&aacute;t (4. szint), &iacute;gy biztosra tudjuk, hogy a felhaszn&aacute;l&oacute; &aacute;ltal megadott banksz&aacute;mlasz&aacute;m akt&iacute;v &eacute;s műk&ouml;dő k&eacute;pes.</p>

<p>&Iacute;gy mindenfajta bűncselekm&eacute;ny eset&eacute;n a szem&eacute;lyazonoss&aacute;g &eacute;s a szem&eacute;lyi adatok visszak&ouml;vethetőek, elj&aacute;r&aacute;s ind&iacute;that&oacute;. &Eacute;rdemes a felhaszn&aacute;l&oacute;knak olyan fut&aacute;rt &eacute;s felad&oacute;t v&aacute;lasztani, akik megb&iacute;zhat&oacute;s&aacute;ga minimum a 3. szinten igazolt.</p>

<p>-&nbsp;C&eacute;ges regisztr&aacute;ci&oacute;:</p>

<p>2. 2. 7. Gazd&aacute;lkod&oacute; szervezet k&eacute;pviselet&eacute;ben &eacute;s nev&eacute;ben regisztr&aacute;lhat, &iacute;gy V&aacute;llalkoz&oacute;i/C&eacute;ges Fi&oacute;kot hozhat l&eacute;tre az, aki meghatalmaz&aacute;ssal/k&eacute;pviseleti jogosults&aacute;ggal rendelkezik &eacute;s a gazd&aacute;lkod&oacute; szervezet helyett &eacute;s nev&eacute;ben jogokat szerezhet &eacute;s k&ouml;telezetts&eacute;geket v&aacute;llalhat. Az &Uuml;zemeltető nem vonja k&eacute;ts&eacute;gbe a t&ouml;rv&eacute;nyes k&eacute;pviselő, vagy a meghatalmazott jog&aacute;ll&aacute;s&aacute;t.</p>

<p>2. 2. 8.&nbsp;A regisztr&aacute;ci&oacute; sor&aacute;n a gazd&aacute;lkod&oacute; szervezet k&eacute;pviselője kit&ouml;lti a&nbsp;<a href="http://telefutar.hu/user/register" target="_blank">kereskedői regisztr&aacute;ci&oacute;s űrlapot</a>&nbsp;az ott k&eacute;rt adatokkal, majd a regisztr&aacute;ci&oacute; felt&eacute;telek&eacute;nt elfogadja jelen &Aacute;FF-et &eacute;s a Telefut&aacute;r Adatkezel&eacute;si T&aacute;j&eacute;koztat&oacute;j&aacute;t.</p>

<p>2. 2. 9. A kereskedői regisztr&aacute;ci&oacute;s űrlapon megadott e-mail c&iacute;mre az &Uuml;zemeltető egy megerős&iacute;tő e-mailt k&uuml;ld, amelyben tal&aacute;lhat&oacute; linkre kattintva a gazd&aacute;lkod&oacute; szervezet k&eacute;pviselője megerős&iacute;ti, &iacute;gy v&eacute;gleges&iacute;ti az &aacute;ltala k&eacute;pviselt gazd&aacute;lkod&oacute; szervezet regisztr&aacute;ci&oacute;j&aacute;t. V&aacute;llalkoz&oacute;i Fi&oacute;k eset&eacute;n a Felhaszn&aacute;l&oacute; a gazd&aacute;lkod&oacute; szervezet. Ahol a jelen &Aacute;FF Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;kot eml&iacute;t, arra a V&aacute;llalkoz&oacute;i Fi&oacute;kot is &eacute;rteni kell, kiv&eacute;ve, ha a jelen &Aacute;FF a V&aacute;llalkoz&oacute;i Fi&oacute;kra elt&eacute;rő szab&aacute;lyokat &aacute;llap&iacute;t meg. C&eacute;ges regisztr&aacute;ci&oacute;n&aacute;l szint&eacute;n &eacute;rv&eacute;nyesek a 2. 2. 6-os pontban foglalt megb&iacute;zhat&oacute;s&aacute;gi szintek.</p>

<p>2. 2. 10. Minden egy&eacute;b pontban megegyezik a regisztr&aacute;ci&oacute; a mag&aacute;nszem&eacute;lyek regisztr&aacute;ci&oacute;j&aacute;val.</p>

<p><a name="rule2.3"></a> 2.3. A Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;k azokat az adatokat tartalmazza, amelyeket a Felhaszn&aacute;l&oacute; a regisztr&aacute;ci&oacute;s folyamat sor&aacute;n megadott. <strong>A regisztr&aacute;ci&oacute; folyam&aacute;n</strong>&nbsp;<strong>a Felhaszn&aacute;l&oacute; k&ouml;teles a hozz&aacute; k&ouml;thető, val&oacute;s adatokat megadni</strong>. A megadott adatok&eacute;rt val&oacute; felelőss&eacute;get a Felhaszn&aacute;l&oacute; viseli. Amennyiben az &Uuml;zemeltető tudom&aacute;s&aacute;ra jut, hogy a Felhaszn&aacute;l&oacute; &aacute;ltal megadott adatok k&ouml;re nem val&oacute;s vagy nem a Felhaszn&aacute;l&oacute;hoz k&ouml;thető elemeket (is) tartalmaz, a Felhaszn&aacute;l&oacute;t figyelmeztet&eacute;sben r&eacute;szes&iacute;ti, &eacute;s jogosult a Felhaszn&aacute;l&oacute; Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;kj&aacute;hoz val&oacute; hozz&aacute;f&eacute;r&eacute;s&eacute;t &eacute;s &iacute;gy az &Uuml;zemeltető &aacute;ltal biztos&iacute;tott minden szolg&aacute;ltat&aacute;shoz val&oacute; hozz&aacute;f&eacute;r&eacute;st a jelen &Aacute;FF-ben le&iacute;rtak alapj&aacute;n időlegesen korl&aacute;tozni vagy a Felhaszn&aacute;l&oacute;t az &Uuml;zemeltető &aacute;ltal biztos&iacute;tott minden szolg&aacute;ltat&aacute;s haszn&aacute;lat&aacute;b&oacute;l kiz&aacute;rni.</p>

<p>2.4. Amennyiben a Felhaszn&aacute;l&oacute; megadott adataiban v&aacute;ltoz&aacute;s k&ouml;vetkezik be, az adat t&iacute;pus&aacute;t&oacute;l f&uuml;ggően k&ouml;teles e v&aacute;ltoz&aacute;sokat a Telefut&aacute;r fel&uuml;let&eacute;n tal&aacute;lhat&oacute; Profil men&uuml;pont Saj&aacute;t adatok alpontj&aacute;ban azonnal jav&iacute;tani vagy ha ez b&aacute;rmely okb&oacute;l nem lehets&eacute;ges, akkor a kapcsolatfelv&eacute;teli &uuml;rlapon jeleznie. Az ennek elmarad&aacute;s&aacute;b&oacute;l eredő felelőss&eacute;get a Felhaszn&aacute;l&oacute; v&aacute;llalja &eacute;s viseli.</p>

<p>2.5. A Felhaszn&aacute;l&oacute; nem t&ouml;r&ouml;lhet olyan, &aacute;ltala kor&aacute;bban megadott adatot, amelynek megl&eacute;te a regisztr&aacute;ci&oacute;s folyamat sor&aacute;n a Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;k l&eacute;trej&ouml;tt&eacute;hez felt&eacute;tlen&uuml;l sz&uuml;ks&eacute;ges, valamint nem adhat meg hi&aacute;nyos vagy val&oacute;tlan adatokat.</p>

<p>2.7. Egy Felhaszn&aacute;l&oacute; t&ouml;bb Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;kkal is rendelkezhet a Telefut&aacute;ron, azonban mindegyik Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;kj&aacute;hoz m&aacute;s e-mail c&iacute;met &eacute;s adatokat kell megadnia (pl. egy&eacute;ni &eacute;s c&eacute;ges).</p>

<p>2.8. Tilos a Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;kot olyank&eacute;ppen haszn&aacute;lni, hogy azzal a Felhaszn&aacute;l&oacute; m&aacute;s Felhaszn&aacute;l&oacute;knak k&aacute;rt okozzon. A Felhaszn&aacute;l&oacute; nem haszn&aacute;lhatja m&aacute;s Felhaszn&aacute;l&oacute;(k) Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;kj&aacute;t &eacute;s nem adhat, illetve nem engedhet hozz&aacute;f&eacute;r&eacute;st saj&aacute;t Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;kj&aacute;hoz m&aacute;snak, kiv&eacute;telt k&eacute;pez ez al&oacute;l a V&aacute;llalkoz&oacute;i Fi&oacute;k eset&eacute;ben az erre meghatalmaz&aacute;ssal rendelkező/a k&eacute;pviseleti jogosults&aacute;ggal rendelkező szem&eacute;ly. A Felhaszn&aacute;l&oacute;, aki Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;kj&aacute;hoz m&aacute;s szem&eacute;lynek hozz&aacute;f&eacute;r&eacute;st engedett, felel az adott szem&eacute;lynek (Felhaszn&aacute;l&oacute;nak) a Telefut&aacute;ron v&eacute;grehajtott minden tev&eacute;kenys&eacute;g&eacute;&eacute;rt.</p>

<p>2.9.&nbsp;<strong>A Felhaszn&aacute;l&oacute;nak a Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;kj&aacute;hoz tartoz&oacute; jelsz&oacute;t saj&aacute;t felelőss&eacute;ge titokban tartani</strong><strong>&nbsp;</strong>&eacute;s harmadik szem&eacute;lyek (arra nem jogosultak) sz&aacute;m&aacute;ra nem &aacute;tadni, v&eacute;deni a jogosulatlan hozz&aacute;f&eacute;r&eacute;stől. A Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;k nem &aacute;truh&aacute;zhat&oacute;, a V&aacute;llalkoz&oacute;i Fi&oacute;k &aacute;truh&aacute;zhat&oacute;, de a Telefut&aacute;r fel&eacute; a Felhaszn&aacute;l&oacute; k&ouml;teles a C&eacute;ges Fi&oacute;k &aacute;truh&aacute;z&aacute;s&aacute;t bejelenteni &eacute;s a Telefut&aacute;r &aacute;ltal k&eacute;rt iratokat elektronikus &uacute;ton megk&uuml;ldeni. Az adatv&aacute;ltoz&aacute;st a Telefut&aacute;r 30 napon bel&uuml;l &aacute;tvezeti a C&eacute;ges Fi&oacute;kban. Az adatv&aacute;ltoz&aacute;s &aacute;tvezet&eacute;s&eacute;ig Felhaszn&aacute;l&oacute;nak a Telefut&aacute;ron a V&aacute;llalkoz&oacute;i Fi&oacute;kban megadott gazd&aacute;lkod&oacute; szervezet tekintendő.</p>

<p>2.10. Az &Uuml;zemeltető fenntartja jog&aacute;t, hogy a Felhaszn&aacute;l&oacute; Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;kj&aacute;hoz val&oacute; hozz&aacute;f&eacute;r&eacute;s&eacute;t r&eacute;szlegesen vagy teljes eg&eacute;sz&eacute;ben időlegesen korl&aacute;tozza, ha alapos okkal felt&eacute;telezhető, hogy a Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;k biztons&aacute;ga vesz&eacute;lyeztetve van.&nbsp;A korl&aacute;toz&aacute;s t&eacute;ny&eacute;ről az &Uuml;zemeltető a Felhaszn&aacute;l&oacute;t halad&eacute;ktalanul, e-mail &uacute;tj&aacute;n &eacute;rtes&iacute;ti.&nbsp;Az &Uuml;zemeltető a Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;k tov&aacute;bbi haszn&aacute;lat&aacute;t a Felhaszn&aacute;l&oacute; sz&aacute;m&aacute;ra felt&eacute;telhez k&ouml;theti (pl. jelsz&oacute;m&oacute;dos&iacute;t&aacute;s biztons&aacute;gi okokb&oacute;l). A Felhaszn&aacute;l&oacute; a jelsz&oacute; megv&aacute;ltoztat&aacute;s&aacute;t k&ouml;vetően a Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;kj&aacute;hoz val&oacute; hozz&aacute;f&eacute;r&eacute;st visszakapja.</p>

<p>2. 11. A <a href="http://www.telefutar.hu/">www.telefutar.hu</a> oldal t&eacute;nyleges &eacute;s val&oacute;s ismeret&eacute;ben egy &aacute;tlagos online gyűjtő oldalr&oacute;l van sz&oacute;, mely a fut&aacute;rszolg&aacute;latok t&eacute;mak&ouml;rnek biztos&iacute;t piacteret, marketing c&eacute;llal, ingyenes megjelen&eacute;si lehetős&eacute;get (vagy d&iacute;j fizet&eacute;se ellen&eacute;ben kiemelt hirdet&eacute;si lehetős&eacute;get), illetve a potenci&aacute;lis megb&iacute;z&oacute;knak &bdquo;egy online telefonk&ouml;nyvet&rdquo;, ahol a felhaszn&aacute;l&oacute;knak egym&aacute;s t&eacute;nyleges ismeretts&eacute;ge n&eacute;lk&uuml;l &aacute;raj&aacute;nlat k&eacute;r&eacute;si lehetős&eacute;get biztos&iacute;t. Amennyiben az &aacute;raj&aacute;nlat &eacute;s a sz&aacute;ll&iacute;t&aacute;si felt&eacute;telek szimpatikusak a felhaszn&aacute;l&oacute;nak, &uacute;gyhogy annak elfogad&aacute;s&aacute;val megkapj&aacute;k egym&aacute;s el&eacute;rhetős&eacute;geit a &bdquo;telefonk&ouml;nyvből&rdquo; &eacute;s a k&eacute;t felhaszn&aacute;l&oacute; felveheti egym&aacute;ssal az &bdquo;&eacute;lő&rdquo; kapcsolatot, &iacute;r&aacute;sban r&ouml;gz&iacute;thetnek egym&aacute;ssal minden inform&aacute;ci&oacute;t, a t&ouml;rv&eacute;nyben elő&iacute;rtak szerint szerződ&eacute;st k&ouml;thetnek a sz&aacute;ll&iacute;t&aacute;sra vonatkoz&oacute;an. A telefut&aacute;r &bdquo;telefonk&ouml;nyv&rdquo; szerepk&ouml;re itt enn&eacute;l a szintn&eacute;l meg is szűnik, csup&aacute;n marketing c&eacute;l&uacute; megjelen&iacute;t&eacute;s &eacute;s megismerked&eacute;si lehetős&eacute;get biztos&iacute;t a feleknek, ahogy a klasszikus telefonk&ouml;nyv is, csak modern k&uuml;lsővel &eacute;s digit&aacute;lis megjelen&eacute;sben viszont k&eacute;t plusz funkci&oacute;val (kommunik&aacute;ci&oacute;s lehetős&eacute;ggel &eacute;s &aacute;raj&aacute;nlat k&eacute;r&eacute;si lehetős&eacute;ggel), mellyel elődje nem rendelkezett. A telefutar.hu &aacute;ltal ny&uacute;jtott szolg&aacute;ltat&aacute;s jelleg&eacute;re vonatkoz&oacute;an a Felhaszn&aacute;l&oacute; tudom&aacute;sul veszi &eacute;s elfogadja, hogy semmilyen m&oacute;don &eacute;s minős&eacute;gben nem terjeszthet elő jogi ig&eacute;nyt a B&eacute;kev&aacute;ri Kft-vel szemben a szolg&aacute;ltat&aacute;ssal, csomag, term&eacute;k &eacute;s &aacute;ru sz&aacute;ll&iacute;t&aacute;s&aacute;val, csomagok k&uuml;ld&eacute;s&eacute;vel kapcsolatban, illetve a logisztikai megold&aacute;sokkal kapcsolatban, pl. lemond&aacute;sok, t&ouml;rl&eacute;sek, a Felad&oacute; vagy a Fut&aacute;r meg nem jelen&eacute;se stb. vagy b&aacute;rmely egy&eacute;b ilyen m&oacute;don felmer&uuml;lő okokb&oacute;l ad&oacute;d&oacute; k&ouml;lts&eacute;gt&eacute;r&iacute;t&eacute;sek megfizet&eacute;s&eacute;re, az ebből ad&oacute;d&oacute; k&aacute;r megfizet&eacute;s&eacute;re ig&eacute;nyt nem t&aacute;maszt, a Felhaszn&aacute;l&oacute; ezen jog&aacute;r&oacute;l kifejezetten lemond &eacute;s elfogadja, hogy kiz&aacute;r&oacute;lag a Fut&aacute;rok &eacute;rdekk&ouml;re &eacute;s felelőss&eacute;ge, hogy a Felad&oacute;t&oacute;l a sz&aacute;ll&iacute;t&aacute;s megkezd&eacute;se előtt a k&ouml;lts&eacute;g-hozz&aacute;j&aacute;rul&aacute;st &eacute;rv&eacute;nyes&iacute;tse, vagy ennek elmarad&aacute;sa eset&eacute;n ut&oacute;lag k&ouml;lts&eacute;g ig&eacute;nyt, keresetet stb. t&aacute;masszon fel&eacute;.</p>

<p><br />
&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>III.</strong>&nbsp;<strong>A tranzakci&oacute;s folyamat</strong></p>

<p>&nbsp;</p>

<p>3.1. Az &Uuml;zemeltető a Felhaszn&aacute;l&oacute;k sz&aacute;m&aacute;ra lehetőv&eacute; teszi, hogy a jelen &Aacute;FF szerint egym&aacute;snak logisztikai megold&aacute;sokat &eacute;s sz&aacute;ll&iacute;tand&oacute; term&eacute;keket, &aacute;rukat, rakom&aacute;nyokat t&ouml;ltsenek fel, sz&aacute;ll&iacute;t&aacute;si&nbsp;szolg&aacute;ltat&aacute;st eladjanak &eacute;s v&aacute;s&aacute;roljanak a Telefut&aacute;ron, biztos&iacute;tva sz&aacute;mukra az ehhez sz&uuml;ks&eacute;ges, megfelelő informatikai, technikai t&aacute;mogat&aacute;st &eacute;s felt&eacute;teleket.</p>

<p>Az &Uuml;zemeltető nem f&eacute;lk&eacute;nt vesz r&eacute;szt a Telefut&aacute;ron kereszt&uuml;l l&eacute;trej&ouml;tt tranzakci&oacute;kban. Az &Uuml;zemeltető a Telefut&aacute;r oldal&aacute;nak műk&ouml;dtet&eacute;s&eacute;t k&ouml;zvet&iacute;tő szolg&aacute;ltat&oacute;k&eacute;nt,&nbsp;az elektronikus kereskedelmi szolg&aacute;ltat&aacute;sok, valamint az inform&aacute;ci&oacute;s t&aacute;rsadalommal &ouml;sszef&uuml;ggő szolg&aacute;ltat&aacute;sok egyes k&eacute;rd&eacute;seiről sz&oacute;l&oacute; 2001. &eacute;vi CVIII. t&ouml;rv&eacute;ny&nbsp;(a tov&aacute;bbiakban: Ekrtv.) rendelkez&eacute;sei alapj&aacute;n v&eacute;gzi, a jelen &Aacute;FF pontjaiban foglaltaknak megfelelően.</p>

<p>3.2. A Telefut&aacute;r oldal&aacute;ra a felt&ouml;lt&ouml;tt szolg&aacute;ltat&aacute;sok &eacute;rt&eacute;kes&iacute;t&eacute;s&eacute;re az al&aacute;bbiak szerint van lehetős&eacute;g:</p>

<p>3. 2. 1. Aj&aacute;nlat t&eacute;tel, az &uacute;tvonalak illetve logisztikai megold&aacute;sok felt&ouml;lt&eacute;se (Sz&aacute;ll&iacute;t&oacute;): a logisztikai megold&aacute;s (sz&aacute;ll&iacute;t&aacute;si &uacute;tvonalak A pontb&oacute;l B pontba) felt&ouml;lt&eacute;se az oldalra, r&ouml;gz&iacute;tve a lehets&eacute;ges sz&aacute;ll&iacute;t&aacute;si pontokat &eacute;s a szolg&aacute;ltat&aacute;s lehets&eacute;ges &aacute;r&aacute;t, m&oacute;dj&aacute;t.</p>

<p>3. 2. 2. Kiv&aacute;laszt&aacute;s (Felad&oacute;): A Felad&oacute; kiv&aacute;lasztja a felsorol&aacute;sb&oacute;l szűr&eacute;s &uacute;tj&aacute;n a sz&aacute;m&aacute;ra sz&uuml;ks&eacute;ges logisztikai megold&aacute;st (&uacute;tvonal v&aacute;laszt&aacute;s).</p>

<p>3. 2. 3. Csomagfelt&ouml;lt&eacute;s (Felad&oacute;): A Felad&oacute; r&ouml;gz&iacute;ti a sz&aacute;ll&iacute;tand&oacute; rakom&aacute;ny&aacute;t, term&eacute;k&eacute;t, &aacute;ruj&aacute;t, csomagj&aacute;t a Telefut&aacute;r oldal&aacute;n.</p>

<p>3. 2. 4. &Uuml;zenet (Sz&aacute;ll&iacute;t&oacute; &eacute;s Felad&oacute;): lehetős&eacute;g&uuml;k van egym&aacute;ssal inform&aacute;ci&oacute;kat cser&eacute;lni, azonban tilos b&aacute;rmilyen olyan inform&aacute;ci&oacute;t megadni, amellyel a regisztr&aacute;ci&oacute;ban r&ouml;gz&iacute;tett adatokb&oacute;l b&aacute;rmit felfedhet a m&aacute;sik f&eacute;l sz&aacute;m&aacute;ra &eacute;s az lehetős&eacute;get ad arra, hogy a k&eacute;t f&eacute;l k&ouml;z&ouml;tt a a kapcsolatfelv&eacute;tel megt&ouml;rt&eacute;njen a Telefut&aacute;r oldal&aacute;n k&iacute;v&uuml;l. Az ilyen esem&eacute;nyek a Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;k felf&uuml;ggeszt&eacute;s&eacute;t illetve kiz&aacute;r&aacute;st vonhatja maga ut&aacute;n. Itt tilos s&eacute;rtő &eacute;s tr&aacute;g&aacute;r szavakat haszn&aacute;lni, szint&eacute;n a Felhaszn&aacute;l&oacute;i fi&oacute;k felf&uuml;ggeszt&eacute;s&eacute;t &eacute;s kiz&aacute;r&aacute;s&aacute;t vonhatja maga ut&aacute;n.</p>

<p>3. 2. 5. Lesz&aacute;ll&iacute;t&aacute;s (Sz&aacute;ll&iacute;t&oacute;): a term&eacute;k rendeltet&eacute;si hely&eacute;re meg&eacute;rkezte az ig&eacute;nybe vett logisztikai megold&aacute;ssal.</p>

<p>3. 2. 6. Fizet&eacute;s: minden tranzakci&oacute;s folyamat d&iacute;ja 5% a sz&aacute;ll&iacute;t&aacute;si k&ouml;lts&eacute;gből, melyet a Telefut&aacute;r banksz&aacute;ml&aacute;j&aacute;ra k&ouml;teles &aacute;tutalni minden r&eacute;sztvevő f&eacute;l.</p>

<p>3.3.&nbsp;<strong>A Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;k nem haszn&aacute;lhat&oacute;</strong>&nbsp;<strong>a jelen &Aacute;FF rendelkez&eacute;seibe &eacute;s</strong>&nbsp;<strong>a hat&aacute;lyos jogszab&aacute;lyokba &uuml;tk&ouml;ző tev&eacute;kenys&eacute;g folytat&aacute;s&aacute;ra</strong>.</p>

<p>Ilyen tev&eacute;kenys&eacute;g, t&ouml;bbek k&ouml;z&ouml;tt:</p>

<p>- ha a Felhaszn&aacute;l&oacute; a hozz&aacute; tartoz&oacute; t&ouml;bb felhaszn&aacute;l&oacute;n&eacute;vvel aj&aacute;nlatot tesz vagy k&eacute;r ugyanarra a logisztikai megold&aacute;sra, vagyis, amikor a</p>

<p>- &nbsp;Felhaszn&aacute;l&oacute; a saj&aacute;t maga, vagy</p>

<p>- b&aacute;rmely k&ouml;zeli hozz&aacute;tartoz&oacute;ja (Ptk. 8:1.&sect; 1.), illetve</p>

<p>- m&aacute;s, de az &Uuml;zemeltető &aacute;ltal &eacute;szlelhetően hozz&aacute; k&ouml;thető Felhaszn&aacute;l&oacute;</p>

<p>- &aacute;ltala felt&ouml;lt&ouml;tt logisztikai megold&aacute;sra b&aacute;rmilyen m&aacute;s felhaszn&aacute;l&oacute; n&eacute;ven reag&aacute;l (&uuml;zenetet k&uuml;ld mag&aacute;nak, aj&aacute;nlatot tesz vagy k&eacute;r mag&aacute;nak stb.),</p>

<p>- ugyanazon h&aacute;ztart&aacute;sban &eacute;lők az egym&aacute;s &aacute;ltal felt&ouml;lt&ouml;tt logisztikai megold&aacute;sokra illetve csomagokra &bdquo;licit&aacute;lnak&rdquo;,</p>

<p>- a tranzakci&oacute; olyan Felhaszn&aacute;l&oacute;t&oacute;l sz&aacute;rmazik, akivel a regisztr&aacute;lt f&eacute;l olyan kapcsolatban &aacute;ll, amely alapos okkal arra engedhet k&ouml;vetkeztetni, hogy a m&aacute;sik f&eacute;l egym&aacute;ssal azzal a c&eacute;llal műk&ouml;dik egy&uuml;tt, hogy a tranzakci&oacute; eredm&eacute;ny&eacute;t befoly&aacute;solj&aacute;k.</p>

<p>- &uacute;j Felhaszn&aacute;l&oacute; Fi&oacute;k l&eacute;trehoz&aacute;sa a Telefut&aacute;r haszn&aacute;lat&aacute;&eacute;rt fizetendő d&iacute;jt&eacute;telek megfizet&eacute;s&eacute;nek kiker&uuml;l&eacute;se c&eacute;lj&aacute;b&oacute;l;</p>

<p>-&nbsp;m&aacute;s Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;k(ok) felhaszn&aacute;l&aacute;sa a logisztikai megold&aacute;s illetve a felt&ouml;lt&ouml;tt csomag elsz&aacute;ll&iacute;t&aacute;si &aacute;r&aacute;nak mesters&eacute;ges n&ouml;vel&eacute;s&eacute;re.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>IV.</strong>&nbsp;<strong>Tiltott rakom&aacute;ny, &aacute;ru, term&eacute;k &eacute;s csomagok</strong></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><a name="rule4.2"></a> <strong>Tilos az olyan csomag felt&ouml;lt&eacute;se, amelynek</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>birtokl&aacute;sa vagy&nbsp;&aacute;rus&iacute;t&aacute;sa a jelen &Aacute;FF rendelkez&eacute;seibe&nbsp;(ld. C. mell&eacute;klet), illetve a mindenkori hat&aacute;lyos jogszab&aacute;lyokba &uuml;tk&ouml;zik vagy valamely harmadik szem&eacute;ly jog&aacute;t (k&uuml;l&ouml;n&ouml;sen szerzői jog vagy egy&eacute;b szellemi alkot&aacute;shoz fűződő jog) &eacute;s jogos &eacute;rdek&eacute;t s&eacute;rti.</strong></p>

<p><a name="rule4.3"></a><a name="rule4.4"></a> &nbsp;</p>

<p><strong>V.</strong><strong>&nbsp;&Aacute;ru, Term&eacute;k, Rakom&aacute;ny, </strong><strong>Csomag &eacute;s logisztikai megold&aacute;s felt&ouml;lt&eacute;se, a tranzakci&oacute;s folyamat ind&iacute;t&aacute;sa</strong></p>

<p>&nbsp;</p>

<p>5.1. A Telefut&aacute;ron a &aacute;ru, term&eacute;k, rakom&aacute;ny, csomag illetve logisztikai megold&aacute;s felt&ouml;lt&eacute;s&eacute;re &eacute;s ez&aacute;ltal tranzakci&oacute;s folyamat ind&iacute;t&aacute;s&aacute;ra kiz&aacute;r&oacute;lag a regisztr&aacute;ci&oacute;s folyamatot befejező Felhaszn&aacute;l&oacute; jogosult.</p>

<p>5.2. &Aacute;ru, term&eacute;k, rakom&aacute;ny, csomag illetve logisztikai megold&aacute;s felt&ouml;lt&eacute;s&eacute;hez a Felhaszn&aacute;l&oacute;nak ki kell t&ouml;ltenie a Telefut&aacute;r oldal&aacute;n el&eacute;rhető sz&uuml;ks&eacute;ges fi&oacute;k regisztr&aacute;ci&oacute;t, majd a fi&oacute;kj&aacute;ban a megfelelő adatlapok kit&ouml;lt&eacute;s&eacute;vel meg kell jelen&iacute;tenie a &aacute;ru, term&eacute;k, rakom&aacute;ny, csomag vagy logisztikai megold&aacute;s pontos, a val&oacute;s&aacute;ggal megegyező &eacute;s l&eacute;nyeges jellemzőit, tulajdons&aacute;gait. Miut&aacute;n a Felhaszn&aacute;l&oacute; kit&ouml;lt&ouml;tte &eacute;s felt&ouml;lt&ouml;tte az &aacute;ruj&aacute;t, term&eacute;k&eacute;t, rakom&aacute;ny&aacute;t, csomagj&aacute;t vagy a logisztikai megold&aacute;s&aacute;t &eacute;s v&eacute;gleges&iacute;tette azt, az &aacute;ltala felt&ouml;lt&ouml;tt &aacute;ru, term&eacute;k, rakom&aacute;ny, csomag adatlapja illetve a logisztikai megold&aacute;s adatlapja az &aacute;ltala megadott jellemzőkkel legk&eacute;sőbb 60 perc eltelt&eacute;vel el&eacute;rhetőv&eacute; (l&aacute;that&oacute;v&aacute;, kereshetőv&eacute;) v&aacute;lik a Telefut&aacute;r oldal&aacute;n.</p>

<p>5.3 A&nbsp;Felhaszn&aacute;l&oacute; az &aacute;ru, term&eacute;k, rakom&aacute;ny, csomag vagy logisztikai megold&aacute;s felt&ouml;lt&eacute;s&eacute;vel &eacute;s a tranzakci&oacute;s folyamat elind&iacute;t&aacute;s&aacute;val k&ouml;telezetts&eacute;get v&aacute;llal arra, hogy tranzakci&oacute;s folyamat l&eacute;trej&ouml;tte eset&eacute;n az &aacute;rut, term&eacute;ket, rakom&aacute;nyt, csomagot vagy a logisztikai megold&aacute;st az adatlapon megjel&ouml;lt &aacute;llapotban &eacute;s kond&iacute;ci&oacute;kkal folytatja le a m&aacute;sik f&eacute;llel. A&nbsp;<strong>Telefut&aacute;ron az adatlapokon felt&uuml;ntetett &aacute;rak brutt&oacute; &aacute;rak.</strong></p>

<p>5.4. A Felhaszn&aacute;l&oacute;k a Telefut&aacute;r oldal&aacute;n tett aj&aacute;nlata szerződ&eacute;sk&ouml;t&eacute;si nyilatkozatnak minős&uuml;l.</p>

<p>5.5. A Felhaszn&aacute;l&oacute;k, az &aacute;ruk, term&eacute;kek, rakom&aacute;nyok, csomagok illetve logisztikai megold&aacute;sok felt&ouml;lt&eacute;s&eacute;vel &eacute;s a tranzakci&oacute;s folyamat elind&iacute;t&aacute;s&aacute;val felelőss&eacute;get v&aacute;llalnak az&eacute;rt, hogy annak elad&aacute;sra k&iacute;n&aacute;l&aacute;sa illetve elad&aacute;sa megfelel a hat&aacute;lyos jogszab&aacute;lyi rendelkez&eacute;seknek &eacute;s nem s&eacute;rti harmadik szem&eacute;ly jog&aacute;t, jogos &eacute;rdek&eacute;t.</p>

<p>5.6. A csomagot, &aacute;rut, term&eacute;ket, rakom&aacute;nyt felt&ouml;ltő f&eacute;l k&ouml;teles megb&iacute;zhat&oacute; &eacute;s teljes k&ouml;rű term&eacute;kle&iacute;r&aacute;st adni, amely nem tartalmazhat olyan elemeket amelyek a Felhaszn&aacute;l&oacute;k sz&aacute;m&aacute;ra f&eacute;lrevezetőek lehetnek. A term&eacute;kle&iacute;r&aacute;snak &eacute;s az ahhoz tartoz&oacute; k&ouml;telező &eacute;s/vagy kieg&eacute;sz&iacute;tő tartalomnak meg kell felelnie a hat&aacute;lyos jogszab&aacute;lyok rendelkez&eacute;seinek. A csomagot, &aacute;rut, term&eacute;ket, rakom&aacute;nyt felt&ouml;ltő felel mindazon tartalom&eacute;rt, amelyet ezt k&ouml;vetően a term&eacute;klapj&aacute;n megjelen&iacute;t illetve amit a val&oacute;s csomagban, &aacute;ruban, term&eacute;kben, rakom&aacute;nyban elhelyez. Illeg&aacute;lis &eacute;s t&ouml;rv&eacute;nybe, jogszab&aacute;lyba &eacute;s az &Aacute;FF rendelkez&eacute;seibe &uuml;tk&ouml;ző term&eacute;keket tilos a csomagban elhelyezni.</p>

<p>5.7. A tranzakci&oacute;s folyamat ideje alatt a csomagot, &aacute;rut, term&eacute;ket, rakom&aacute;nyt felt&ouml;ltő (Felad&oacute;) &eacute;s a logisztikai megold&aacute;st k&iacute;n&aacute;l&oacute; felhaszn&aacute;l&oacute;k (Sz&aacute;ll&iacute;t&oacute;) a logisztikai folyamattal kapcsolatban k&eacute;rd&eacute;st tehetnek fel &uuml;zenet/komment form&aacute;j&aacute;ban az adatlap erre szolg&aacute;l&oacute; fel&uuml;let&eacute;n. A Felek a k&eacute;rd&eacute;sekről a regisztr&aacute;ci&oacute;ja sor&aacute;n megadott (a Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;kj&aacute;ban szereplő) e-mail c&iacute;mre k&uuml;ld&ouml;tt e-mail &uacute;tj&aacute;n kap &eacute;rtes&iacute;t&eacute;st.</p>

<p>5.8. A Telefut&aacute;r kiz&aacute;r&oacute;lag konkr&eacute;t, val&oacute;s csomagok, term&eacute;kek, &aacute;ruk, rakom&aacute;nyok felt&ouml;lt&eacute;s&eacute;re illetve azok sz&aacute;m&aacute;ra alkalmas logisztikai megold&aacute;sok felt&ouml;lt&eacute;s&eacute;re haszn&aacute;lhat&oacute;.</p>

<p>5.9. A felhaszn&aacute;l&oacute;i fi&oacute;kba nem t&ouml;lthető fel olyan f&eacute;nyk&eacute;p, amely semmilyen kapcsolatban nem &aacute;ll a felhaszn&aacute;l&oacute;val, jogosulatlan katal&oacute;gusk&eacute;pet felt&ouml;lteni, illetve illusztr&aacute;ci&oacute;t, illetve tilos m&aacute;s szem&eacute;lyi azonos&iacute;t&oacute;j&aacute;t felhaszn&aacute;lni illetve azzal vissza&eacute;lni. Tov&aacute;bb&aacute; tilos a k&eacute;peken v&iacute;zjeleket, c&iacute;meket, log&oacute;kat &eacute;s b&aacute;rmi olyat felt&uuml;ntetni, amely konkr&eacute;t kapcsolatban hozhat&oacute; a felhaszn&aacute;l&oacute;val. Szint&eacute;n nem mell&eacute;kelhető olyan k&eacute;p, amelyen m&aacute;s weboldal megnevez&eacute;se, c&iacute;me, log&oacute;ja, illetve m&aacute;s Felhaszn&aacute;l&oacute; v&iacute;zjele tal&aacute;lhat&oacute; valamint olyan k&eacute;p amely tr&aacute;g&aacute;r, k&ouml;zszem&eacute;rmet s&eacute;rtő. Az ilyen k&eacute;peket tartalmaz&oacute; adatlapokat az &Uuml;zemeltető t&ouml;r&ouml;lheti. Ez al&oacute;l kiv&eacute;telt k&eacute;peznek az &uuml;zemeltető saj&aacute;t műk&ouml;d&eacute;si k&ouml;r&eacute;vel &ouml;sszef&uuml;ggő megjelen&iacute;t&eacute;sek. Tilos nem val&oacute;s k&eacute;peket felt&ouml;lteni &eacute;s megjelen&iacute;teni az oldalon.</p>

<p>5.10. A tranzakci&oacute;s folyamat elind&iacute;t&aacute;s&aacute;val a felek hozz&aacute;j&aacute;rulnak ahhoz, hogy az &Uuml;zemeltető az adatlapon felt&uuml;ntetett b&aacute;rmely adatot, k&eacute;pet a Telefut&aacute;ron, vagy egy&eacute;b &aacute;ltala &uuml;zemeltetett oldal(ak)on prom&oacute;ci&oacute;s vagy egy&eacute;b c&eacute;llal k&ouml;zz&eacute;tegye. Az &Uuml;zemeltető egyes term&eacute;keket/term&eacute;klapokat, vagy annak b&aacute;rmely adat&aacute;t hirdet&eacute;s c&eacute;lj&aacute;ra felhaszn&aacute;lhatja; e felhaszn&aacute;l&aacute;s, mint forgalmat &ouml;szt&ouml;nző hirdet&eacute;si mechanizmusok kialak&iacute;t&aacute;sa kiz&aacute;r&oacute;lag az &Uuml;zemeltető d&ouml;nt&eacute;se alapj&aacute;n t&ouml;rt&eacute;nik, a Felhaszn&aacute;l&oacute;k a hirdet&eacute;sekkel kapcsolatosan ig&eacute;nyt nem t&aacute;maszthatnak, az ig&eacute;ny &eacute;rv&eacute;nyes&iacute;t&eacute;s&eacute;ről kifejezetten lemond.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>VI. A szerződ&eacute;s l&eacute;trej&ouml;tte</strong></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><a name="rule5.8"></a> 6.1. A Felhaszn&aacute;l&oacute; t&ouml;bb m&oacute;don vehet r&eacute;szt a folyamatban:</p>

<p>- a felad&oacute; r&ouml;gz&iacute;ti a csomagj&aacute;t &eacute;s erre a sz&aacute;ll&iacute;t&oacute; tesz aj&aacute;nlatot a csomag elsz&aacute;ll&iacute;t&aacute;s&aacute;ra,</p>

<p>- a sz&aacute;ll&iacute;t&oacute; r&ouml;gz&iacute;ti az &uacute;tj&aacute;t &eacute;s a felad&oacute; keres r&aacute; majd rendeli meg tőle a sz&aacute;ll&iacute;t&aacute;si szolg&aacute;ltat&aacute;st.</p>

<p>6.2. A Telefut&aacute;ron - a Ptk. 6:64.&sect; szerint - az &eacute;rv&eacute;nyes v&eacute;teli aj&aacute;nlatot tevő Felhaszn&aacute;l&oacute;k, a tranzakci&oacute;s folyamat alatt, annak v&eacute;g&eacute;ig aj&aacute;nlatukhoz k&ouml;tve marad, mivel a Szolg&aacute;ltat&aacute;s jelleg&eacute;ből kifoly&oacute;lag az aj&aacute;nlati k&ouml;t&ouml;tts&eacute;g kiz&aacute;r&aacute;sa nem lehets&eacute;ges. Az aj&aacute;nlati k&ouml;t&ouml;tts&eacute;g időtartama az aj&aacute;nlat megt&eacute;tel&eacute;től a tranzakci&oacute;s folyamat v&eacute;g&eacute;ig terjedő időtartam.</p>

<p>6.3. A megtett &eacute;rv&eacute;nyes aj&aacute;nlat mindk&eacute;t felet k&ouml;ti mindaddig, am&iacute;g a tranzakci&oacute;s folyamat le nem z&aacute;rul, kiv&eacute;telt k&eacute;peznek ez al&oacute;l csomag illetve sz&aacute;ll&iacute;t&aacute;si &uacute;tvonalak t&ouml;rl&eacute;sei. Az tranzakci&oacute;&nbsp;mindk&eacute;t felet k&ouml;ti, l&eacute;v&eacute;n, hogy a szerződ&eacute;s k&ouml;z&ouml;tt&uuml;k j&ouml;tt l&eacute;tre.</p>

<p>6.4. Az a tranzakci&oacute;, amelyet olyan Felhaszn&aacute;l&oacute; tett, akinek a Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;kj&aacute;hoz val&oacute; hozz&aacute;f&eacute;r&eacute;s&eacute;t az &Uuml;zemeltető a csomag elsz&aacute;ll&iacute;t&aacute;si idej&eacute;nek lej&aacute;rta előtt időlegesen korl&aacute;tozta (felf&uuml;ggesztette) vagy őt a Telefut&aacute;r Felhaszn&aacute;l&oacute;inak sor&aacute;b&oacute;l kiz&aacute;rta, az aukci&oacute; v&eacute;geredm&eacute;nye szempontj&aacute;b&oacute;l figyelembe nem vehető &eacute;s nem veendő.</p>

<p>6.5. A felad&oacute; a felt&ouml;lt&ouml;tt csomagj&aacute;t valamint a sz&aacute;ll&iacute;t&oacute; a felt&ouml;lt&ouml;tt &uacute;tvonal&aacute;t a jelen &Aacute;FF-ben meghat&aacute;rozottak szerint a Telefut&aacute;r oldal&aacute;r&oacute;l t&ouml;r&ouml;lheti.</p>

<p>6.6. Az aj&aacute;nlatok megt&eacute;tel&eacute;vel a Felhaszn&aacute;l&oacute;k hozz&aacute;j&aacute;rulnak ahhoz, hogy amennyiben az aj&aacute;nlata (ak&aacute;r csomagfelt&ouml;lt&eacute;s, ak&aacute;r &uacute;tvonal felt&ouml;lt&eacute;s), a tranzakci&oacute; l&eacute;trej&ouml;tt&eacute;nek időpontj&aacute;ban az al&aacute;bbi szem&eacute;lyes adatait (el&eacute;rhetős&eacute;geket) az &Uuml;zemeltető a m&aacute;sik f&eacute;l r&eacute;sz&eacute;re e-mail &uacute;tj&aacute;n tov&aacute;bb&iacute;tsa: vezet&eacute;k-&eacute;s keresztn&eacute;v, e-mail c&iacute;m, lakc&iacute;m, telefonsz&aacute;m, g&eacute;pj&aacute;rmű t&iacute;pusa, rendsz&aacute;ma, sz&iacute;ne, a csomag param&eacute;terei stb. Az &iacute;gy tov&aacute;bb&iacute;tott szem&eacute;lyes adatok kezel&eacute;s&eacute;&eacute;rt m&aacute;r mindk&eacute;t f&eacute;l felel.</p>

<p>- tilos olyan weboldalak c&iacute;m&eacute;nek elhelyez&eacute;se, amelyekkel a Telefut&aacute;rt megker&uuml;lve sz&aacute;ll&iacute;t&aacute;si folyamat&nbsp;bonyol&iacute;that&oacute; le, kiv&eacute;telt k&eacute;peznek ez al&oacute;l azok a weboldalak, amelyek az &Uuml;zemeltető fel&uuml;gyelete alatt &aacute;llnak,</p>

<p>- tilos felh&iacute;vni a m&aacute;sik Felhaszn&aacute;l&oacute; figyelm&eacute;t, hogy tekintse meg &eacute;s ismerje meg a Telefut&aacute;ron k&iacute;v&uuml;li aj&aacute;nlatot,</p>

<p>- tilos olyan tartalmat elhelyezni, amely az adatlapon sem jelen&iacute;thető meg, ide nem &eacute;rtve a kapcsolatfelv&eacute;telre szolg&aacute;l&oacute; adatokat,</p>

<p>- szint&eacute;n tilos rekl&aacute;mtartalmat elhelyezni, k&uuml;l&ouml;n&ouml;sen olyat, amely a Felhaszn&aacute;l&oacute;kat a Telefut&aacute;ron k&iacute;v&uuml;li kapcsolatfelv&eacute;telre h&iacute;vja fel.</p>

<p>Az &Uuml;zemeltető fenntartja a jogot, hogy t&ouml;r&ouml;lje azt a tranzakci&oacute;s &eacute;rtes&iacute;tőt, amelynek a tartalma a jelen &Aacute;FF-be vagy az alkalmazand&oacute; hat&aacute;lyos jogszab&aacute;lyi rendelkez&eacute;sekbe &uuml;tk&ouml;zik, vagy negat&iacute;v m&oacute;don van hat&aacute;ssal a Telefut&aacute;rra, illetve &Uuml;zemeltető &aacute;ltal műk&ouml;dtetett egy&eacute;b oldalak vagy m&aacute;s Felhaszn&aacute;l&oacute;k h&iacute;rnev&eacute;re.</p>

<p>6.7.&nbsp;A tranzakci&oacute; v&eacute;gső &aacute;ra az az &ouml;sszeg, amelyben mindk&eacute;t f&eacute;l meg&aacute;llapodik &eacute;s elfogadja.</p>

<p><a name="rule6.5"></a><a name="rule6.6"></a> 6.8. A tranzakci&oacute;s folyamat lez&aacute;rult&aacute;t k&ouml;vetően a felek k&ouml;z&ouml;tt&nbsp;<strong>szerződ&eacute;s</strong>&nbsp;j&ouml;n l&eacute;tre. A szerződ&eacute;sben foglaltakat mindk&eacute;t f&eacute;l k&ouml;teles betartani &eacute;s teljes&iacute;teni. A Felad&oacute; k&ouml;teles a Telefut&aacute;ron azt a logisztikai megold&aacute;st &eacute;s azon az &aacute;ron megv&aacute;s&aacute;rolni&nbsp;&eacute;s a csomagj&aacute;t &aacute;tadni a Sz&aacute;ll&iacute;t&oacute;nak, amellyel a tranzakci&oacute; z&aacute;rul, a Sz&aacute;ll&iacute;t&oacute; pedig k&ouml;teles a csomagot a kialkudott &aacute;ron a rendeltet&eacute;si hely&eacute;re a hat&aacute;ridőig elsz&aacute;ll&iacute;tani. A k&eacute;t f&eacute;l k&ouml;z&ouml;tt egy megb&iacute;z&aacute;si t&iacute;pus&uacute; szerződ&eacute;s j&ouml;n l&eacute;tre, melyről a Ptk. Ptk. 6:272 &sect; -a rendelkezik. A megb&iacute;z&aacute;si szerződ&eacute;s alapj&aacute;n a megb&iacute;zott a megb&iacute;z&oacute; &aacute;ltal r&aacute;b&iacute;zott feladat ell&aacute;t&aacute;s&aacute;ra, a megb&iacute;z&oacute; a megb&iacute;z&aacute;si d&iacute;j megfizet&eacute;s&eacute;re k&ouml;teles. Amennyiben a Felad&oacute; m&eacute;gsem adja &aacute;t a csomagot vagy a Sz&aacute;ll&iacute;t&oacute; nem sz&aacute;ll&iacute;tja azt le az előzetesen egyeztetettek alapj&aacute;n, &uacute;gy az &Uuml;zemeltető a Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;kj&aacute;hoz val&oacute; hozz&aacute;f&eacute;r&eacute;s&eacute;t r&eacute;szlegesen vagy teljes eg&eacute;sz&eacute;ben időlegesen korl&aacute;tozhatja, mindaddig, am&iacute;g a felek a tranzakci&oacute;s folyamatot rendezettnek nem igazolj&aacute;k vissza.</p>

<p>6.9. Amennyiben a k&eacute;t f&eacute;l k&ouml;z&ouml;tt sikeres meg&aacute;llapod&aacute;s l&eacute;trej&ouml;n &eacute;s megegyeznek a logisztikai szolg&aacute;ltat&aacute;s &aacute;r&aacute;ban, &uacute;gy mindketten k&ouml;telezettek a k&ouml;z&ouml;tt&uuml;k l&eacute;trej&ouml;tt szerződ&eacute;s teljes&iacute;t&eacute;s&eacute;re, kiv&eacute;ve, ha az &uuml;gylet&nbsp;jogszab&aacute;ly vagy a jelen &Aacute;FF b&aacute;rmely rendelkez&eacute;se miatt tiltott.</p>

<p>6.10. A felek k&ouml;z&ouml;tt l&eacute;trej&ouml;tt meg&aacute;llapod&aacute;st k&ouml;vetően 7, azaz h&eacute;t napon bel&uuml;l fel kell vennie a kapcsolatot a kapcsolatot a fut&aacute;rnak a felad&oacute;val. Amennyiben ez a kapcsolatfelv&eacute;tel nem val&oacute;sult meg a fenti hat&aacute;ridőn bel&uuml;l, &uacute;gy a felad&oacute; f&eacute;l jogosan el&aacute;llhat a szerződ&eacute;stől&nbsp;&eacute;s az el&aacute;ll&aacute;sr&oacute;l &eacute;rtes&iacute;teni k&ouml;teles a fut&aacute;rt, valamint az &eacute;rt&eacute;kel&eacute;sben jelezni ezt a Telefut&aacute;r fel&eacute;. Amennyiben a fut&aacute;r valamilyen egy&eacute;b okb&oacute;l kifoly&oacute;lag szeretne el&aacute;llni a szerződ&eacute;st, &uacute;gy ezt a meg&aacute;llapod&aacute;st k&ouml;vetően 7 napon bel&uuml;l teheti meg. Erről &eacute;rtes&iacute;tenie kell a felad&oacute;t &eacute;s &eacute;rt&eacute;kel&eacute;sben k&ouml;teles jelezni a Telefut&aacute;r fel&eacute;.</p>

<p>6.11. Az &Uuml;zemeltető fenntartja jog&aacute;t, hogy a felt&ouml;lt&ouml;tt csomagok vagy &uacute;tvonalak t&ouml;rl&eacute;s&eacute;t megvizsg&aacute;lja, &eacute;s amennyiben azok sz&aacute;ma jelentős &eacute;s/vagy indokol&aacute;sa nem megfelelő, a Felhaszn&aacute;l&oacute;t e-mail &uacute;tj&aacute;n figyelmeztet&eacute;sben r&eacute;szes&iacute;tse, Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;kj&aacute;hoz val&oacute; hozz&aacute;f&eacute;r&eacute;s&eacute;t r&eacute;szlegesen vagy teljes eg&eacute;sz&eacute;ben, időlegesen korl&aacute;tozza (felf&uuml;ggessze), vagy a Felhaszn&aacute;l&oacute;t a Telefut&aacute;r Felhaszn&aacute;l&oacute;inak sor&aacute;b&oacute;l kiz&aacute;rja.</p>

<p>A Felhaszn&aacute;l&oacute; a Telefut&aacute;rra felt&ouml;lt&ouml;tt csomagot vagy &uacute;tvonalat csak &uacute;gy t&ouml;r&ouml;lheti, ha azt megelőzően arra m&eacute;g nem fogadtak el konkr&eacute;t aj&aacute;nlatot &eacute;s z&aacute;rt&aacute;k le a tranzakci&oacute;t.</p>

<p>6.12. A tranzakci&oacute;s folyamat&nbsp;a v&eacute;gső j&oacute;v&aacute;hagy&aacute;ssal z&aacute;rul le.</p>

<p><a name="rule6.10"></a><a name="rule6.11"></a><a name="rule6.12"></a> &nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><a name="rule6.13"></a><a name="rule6.14"></a><a name="rule7.7"></a> <strong>VII.</strong>&nbsp;<strong>&Eacute;rt&eacute;kel&eacute;si rendszer</strong></p>

<p>&nbsp;</p>

<p>7.1. A tranzakci&oacute; megt&ouml;rt&eacute;nt&eacute;t k&ouml;vetően a felhaszn&aacute;l&oacute;k sz&aacute;m&aacute;ra el&eacute;rhető egy &eacute;rt&eacute;kel&eacute;si panel, amely kit&ouml;lt&eacute;s&eacute;vel visszajelz&eacute;st ad a logisztikai folyamat k&ouml;r&uuml;lm&eacute;nyeiről illetve a csomag &aacute;tad&aacute;s&aacute;r&oacute;l/&aacute;v&eacute;tel&eacute;ről (sikeress&eacute;g&eacute;ről/sikertelens&eacute;g&eacute;ről). A Felhaszn&aacute;l&oacute; &aacute;ltal adott &eacute;s kapott &eacute;rt&eacute;kel&eacute;sek nyilv&aacute;nosak.</p>

<p>7.2. A tranzakci&oacute;s folyamatr&oacute;l t&ouml;rt&eacute;nő sz&ouml;veges visszajelz&eacute;snek (&eacute;rt&eacute;kel&eacute;s) &eacute;rthetőnek &eacute;s vil&aacute;gosnak kell lennie. Az &eacute;rt&eacute;kel&eacute;s nem tartalmazhat vulg&aacute;ris, gyűl&ouml;letkeltő megnyilv&aacute;nul&aacute;sokat, m&aacute;s Felhaszn&aacute;l&oacute;k adatait, webc&iacute;met vagy rekl&aacute;mot.&nbsp;Ennek megszeg&eacute;se eset&eacute;n az &Uuml;zemeltető a tartalmat t&ouml;r&ouml;lheti, a felhaszn&aacute;l&oacute;t felf&uuml;ggesztheti, szankci&oacute;kkal s&uacute;lythatja.</p>

<p>7.3. A Felhaszn&aacute;l&oacute; az &eacute;rt&eacute;kel&eacute;s sor&aacute;n tett v&eacute;lem&eacute;ny&eacute;t k&ouml;teles j&oacute;l megfontoltan kialak&iacute;tani, annak tudat&aacute;ban, hogy v&eacute;lem&eacute;nye minden Felhaszn&aacute;l&oacute; sz&aacute;m&aacute;ra el&eacute;rhetőv&eacute; v&aacute;lik &eacute;s a k&eacute;sőbbiekben nem v&aacute;ltoztathat&oacute;. Amennyiben az becs&uuml;lets&eacute;rtő, megalapozatlan, val&oacute;s&aacute;gtartalom n&eacute;lk&uuml;li, az&eacute;rt a Felhaszn&aacute;l&oacute; polg&aacute;ri jogi vagy ak&aacute;r b&uuml;ntetőjogi felelőss&eacute;ggel is tartozhat. Az &Uuml;zemeltető semminemű felelőss&eacute;get nem v&aacute;llal az &eacute;rt&eacute;kel&eacute;sben m&aacute;sok &aacute;ltal a Felhaszn&aacute;l&oacute;r&oacute;l hagyott v&eacute;lem&eacute;nyek tartalm&aacute;&eacute;rt.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>VIII.</strong>&nbsp;<strong>Jutal&eacute;kok, d&iacute;jak, sz&aacute;ml&aacute;z&aacute;s</strong></p>

<p>&nbsp;</p>

<p>8.1. Az &Uuml;zemeltető &aacute;ltal a Telefut&aacute;ron &eacute;s az azzal &ouml;sszef&uuml;gg&eacute;sben ny&uacute;jtott szolg&aacute;ltat&aacute;sok egy r&eacute;sze d&iacute;jk&ouml;teles.</p>

<p>-&nbsp;<strong>D&iacute;jmentes szolg&aacute;ltat&aacute;sok:</strong>&nbsp;regisztr&aacute;ci&oacute;, e-mail &eacute;rtes&iacute;tők &eacute;s ismertetők, egy&eacute;b direkt marketing c&eacute;l&uacute; megkeres&eacute;sek, levelez&eacute;s.</p>

<p>-&nbsp;<strong>D&iacute;jk&ouml;teles szolg&aacute;ltat&aacute;sok:</strong>&nbsp;az &Uuml;zemeltető fenntartja a jogot, hogy a Telefut&aacute;r egyes szolg&aacute;ltat&aacute;sainak ig&eacute;nybe v&eacute;tele eset&eacute;n szolg&aacute;ltat&aacute;si d&iacute;ja(ka)t (a tov&aacute;bbiakban: d&iacute;jt&eacute;tel) sz&aacute;moljon fel. Az ilyen t&iacute;pus&uacute; szolg&aacute;ltat&aacute;sok megnevez&eacute;se, list&aacute;ja, d&iacute;jt&eacute;telei &eacute;s ezek k&uuml;l&ouml;n szab&aacute;lyai a Telefut&aacute;r aktu&aacute;lis d&iacute;jszab&aacute;s&aacute;ban (a tov&aacute;bbiakban: d&iacute;jszab&aacute;s) tekinthetők meg, amely a jelen &Aacute;FF&nbsp;<strong>B. sz&aacute;m&uacute; mell&eacute;klet&eacute;t</strong>&nbsp;k&eacute;pezi.</p>

<p>8.2. Az &Uuml;zemeltető jogosult a Telefut&aacute;r d&iacute;jszab&aacute;s&aacute;t m&oacute;dos&iacute;tani, illetve a d&iacute;jfizet&eacute;si k&ouml;telezetts&eacute;ggel j&aacute;r&oacute; szolg&aacute;ltat&aacute;sok k&ouml;r&eacute;t bőv&iacute;teni. Erről k&ouml;teles a Telefut&aacute;r Felhaszn&aacute;l&oacute;it a m&oacute;dos&iacute;t&aacute;s hat&aacute;lyba l&eacute;p&eacute;s&eacute;t megelőzően t&aacute;j&eacute;koztatni a jelen &Aacute;FF rendelkez&eacute;sei szerint.</p>

<p>8.3. Az &Uuml;zemeltető a tranzakci&oacute;s folyamattal kapcsolatos d&iacute;jakat sz&aacute;m&iacute;tja fel &eacute;s terheli a felhaszn&aacute;l&oacute;k tranzakci&oacute;s egyenleg&eacute;re.</p>

<p>8.4. A Telefut&aacute;r online adminisztr&aacute;ci&oacute;s rendszere folyamatos nyilv&aacute;ntart&aacute;st (tranzakci&oacute;s egyenleg) vezet a Felhaszn&aacute;l&oacute; tranzakci&oacute;ir&oacute;l. A Felhaszn&aacute;l&oacute; a jelen &Aacute;FF elfogad&aacute;s&aacute;val az &Uuml;zemeltető &aacute;ltal kialak&iacute;tott &eacute;s műk&ouml;dtetett sz&aacute;ml&aacute;z&aacute;si rendszer nyilv&aacute;ntart&aacute;s&aacute;nak, mint z&aacute;rt informatikai rendszernek a megfelelős&eacute;g&eacute;t elismeri, azt hiteles nyilv&aacute;ntart&aacute;snak fogadja el &eacute;s az ott r&ouml;gz&iacute;tett adatok tekintet&eacute;ben kifog&aacute;ssal nem &eacute;l.</p>

<p>8.5. A Telefut&aacute;r online adminisztr&aacute;ci&oacute;s rendszere folyamatosan sz&aacute;ml&aacute;lja &eacute;s nyilv&aacute;ntartja a d&iacute;jk&ouml;teles szolg&aacute;ltat&aacute;sok ig&eacute;nybe v&eacute;tele ut&aacute;n fizetendő d&iacute;jt&eacute;teleket. A kisz&aacute;ml&aacute;z&aacute;s időpontj&aacute;ban a Felhaszn&aacute;l&oacute; automatikus &eacute;rtes&iacute;t&eacute;st kap a kisz&aacute;ml&aacute;z&aacute;s t&eacute;ny&eacute;ről&nbsp;<strong>(p&eacute;nzbek&eacute;rő)</strong>. A p&eacute;nzbek&eacute;rőt az &Uuml;zemeltető elektronikus &uacute;ton, a Felhaszn&aacute;l&oacute; Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;kj&aacute;ban megadott e-mail c&iacute;mre k&uuml;ldi meg. A Felhaszn&aacute;l&oacute; a Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;kj&aacute;ban ellenőrizheti a fizetendő t&eacute;telek list&aacute;j&aacute;t. Sz&aacute;mla kibocs&aacute;t&aacute;s&aacute;ra &eacute;s az arr&oacute;l sz&oacute;l&oacute; automatikus &eacute;rtes&iacute;tő kik&uuml;ld&eacute;s&eacute;re a p&eacute;nzbek&eacute;rőt k&ouml;vetően a fizet&eacute;st be&eacute;rkezően ker&uuml;l sor (amennyiben az &ouml;sszeg nagyobb vagy egyenlő, mint 300 Ft).</p>

<p>8.6 Az &Uuml;zemeltető elektronikus sz&aacute;ml&aacute;t bocs&aacute;t ki. Az ad&oacute;igazgat&aacute;si azonos&iacute;t&aacute;sra alkalmas, az elektronikus sz&aacute;ml&aacute;z&aacute;sra vonatkoz&oacute; szab&aacute;lyok szerint ki&aacute;ll&iacute;tott elektronikus sz&aacute;mla a tranzakci&oacute;s folyamat ind&iacute;t&aacute;sakor ir&aacute;nyad&oacute; d&iacute;jszab&aacute;sban foglalt d&iacute;jt&eacute;telek alapj&aacute;n kalkul&aacute;lt d&iacute;jakat tartalmazza. Az elektronikus sz&aacute;mla a Felhaszn&aacute;l&oacute; Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;kj&aacute;ban tal&aacute;lhat&oacute; meg &eacute;s onnan t&ouml;lthető le. A Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;kb&oacute;l let&ouml;lthető a Felhaszn&aacute;l&oacute; sz&aacute;m&aacute;ra ki&aacute;ll&iacute;tott &ouml;sszes sz&aacute;mla, amely a let&ouml;lt&eacute;s napj&aacute;t&oacute;l sz&aacute;m&iacute;tva 8 &eacute;vig visszamenőleg az &Uuml;zemeltető &aacute;ltal ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;sra ker&uuml;lt. Az &Uuml;zemeltető pap&iacute;ralap&uacute; (nyomtatott) sz&aacute;ml&aacute;t nem &aacute;ll&iacute;t ki, az elektronikus sz&aacute;mla csak elektronikus form&aacute;ban alkalmas ad&oacute;igazgat&aacute;si azonos&iacute;t&aacute;sra, az ad&oacute;hat&oacute;s&aacute;g r&eacute;sz&eacute;re csak elektronikusan mutathat&oacute; be, ez&eacute;rt a Felhaszn&aacute;l&oacute;nak, mint ad&oacute;alanynak a let&ouml;lt&ouml;tt elektronikus sz&aacute;ml&aacute;t a t&ouml;rv&eacute;ny&nbsp;&aacute;ltal meghat&aacute;rozott el&eacute;v&uuml;l&eacute;si idő v&eacute;g&eacute;ig elektronikus form&aacute;ban meg kell őriznie. A Felhaszn&aacute;l&oacute; az elektronikus sz&aacute;mla ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s&aacute;hoz a jelen &Aacute;FF elfogad&aacute;s&aacute;val visszavonhatatlanul hozz&aacute;j&aacute;rul.</p>

<p>8.7. A Felhaszn&aacute;l&oacute; elismeri, hogy az elektronikus sz&aacute;mla azon sz&aacute;ml&aacute;z&aacute;si adatokkal ker&uuml;l ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;sra, amely adatok a Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;kj&aacute;ban a sz&aacute;mla ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;sakor r&ouml;gz&iacute;tve vannak &eacute;s amely adatok val&oacute;ss&aacute;g&aacute;&eacute;rt &eacute;s helyess&eacute;g&eacute;&eacute;rt a Felhaszn&aacute;l&oacute; felel. Az &Uuml;zemeltető a sz&aacute;ml&aacute;z&aacute;si adatokkal kapcsolatosan &iacute;gy ut&oacute;lagos reklam&aacute;ci&oacute;t nem fogad el.</p>

<p>8.8. A ki&aacute;ll&iacute;tott elektronikus sz&aacute;mla fizet&eacute;si hat&aacute;rideje 14 (azaz tizenn&eacute;gy) napt&aacute;ri nap. A fizet&eacute;s teljes&iacute;tettnek akkor tekinthető, ha az az &Uuml;zemeltető erre szolg&aacute;l&oacute; banksz&aacute;ml&aacute;j&aacute;n j&oacute;v&aacute;&iacute;r&aacute;sra ker&uuml;lt. A sz&aacute;mla rendez&eacute;se az &Uuml;zemeltető &aacute;ltal lehetőv&eacute; tett fizet&eacute;si m&oacute;dokon t&ouml;rt&eacute;nhet, amelynek k&ouml;lts&eacute;gei a Felhaszn&aacute;l&oacute;t terhelik.</p>

<p>8.9. Amennyiben a Felhaszn&aacute;l&oacute; &Uuml;zemeltető fel&eacute; fenn&aacute;ll&oacute; tartoz&aacute;sa el&eacute;ri a 300 forintot, az &Uuml;zemeltető a Felhaszn&aacute;l&oacute; Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;kj&aacute;ban r&ouml;gz&iacute;tett e-mail c&iacute;mre &eacute;rtes&iacute;tőt k&uuml;ld (<strong>p&eacute;nzbek&eacute;rő</strong>) fizet&eacute;si hat&aacute;ridővel ha m&aacute;r fenn&aacute;ll&oacute; tartoz&aacute;s el&eacute;rte a 300 forintot,</p>

<p>8. 9. 1. az &uuml;zemeltető az adott h&oacute;napban (a fizet&eacute;si hat&aacute;ridő lej&aacute;rt&aacute;nak h&oacute;napja) fizet&eacute;si felsz&oacute;l&iacute;t&aacute;st k&uuml;ld a Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;kban megadott e-mail c&iacute;mre e-mail &uacute;tj&aacute;n a Felhaszn&aacute;l&oacute;nak.&nbsp;<strong>(1. fizet&eacute;si eml&eacute;keztető)</strong></p>

<p>8. 9. 2. Amennyiben a Felhaszn&aacute;l&oacute; a fenn&aacute;ll&oacute; sz&aacute;mlatartoz&aacute;s&aacute;t az adott h&oacute;nap utols&oacute; napj&aacute;ig nem rendezi, &uacute;gy az &Uuml;zemeltető ism&eacute;t fizet&eacute;si felsz&oacute;l&iacute;t&aacute;st k&uuml;ld&nbsp;<strong>(2. fizet&eacute;si eml&eacute;keztető)</strong>, &eacute;s a Felhaszn&aacute;l&oacute; Fi&oacute;kja korl&aacute;toz&aacute;s al&aacute; ker&uuml;l<em>,</em>&nbsp;amelyről az &Uuml;zemeltető a Felhaszn&aacute;l&oacute;t a Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;kban megadott e-mail c&iacute;mre k&uuml;ld&ouml;tt e-mail &uacute;tj&aacute;n &eacute;rtes&iacute;ti. A Felhaszn&aacute;l&oacute; &iacute;gy &uacute;jabb csomagokat &eacute;s &uacute;tvonalakat nem t&ouml;lthet fel, azonban a Felhaszn&aacute;l&oacute; akt&iacute;v tranzakci&oacute;s folyamatai az &Uuml;zemeltető &aacute;ltal nem ker&uuml;lnek elt&aacute;vol&iacute;t&aacute;sra;</p>

<p>8. 9. 3. Amennyiben a Felhaszn&aacute;l&oacute; a fenn&aacute;ll&oacute; sz&aacute;mlatartoz&aacute;s&aacute;t tov&aacute;bbra sem rendezi, &uacute;gy az &Uuml;zemeltető ism&eacute;t fizet&eacute;si felsz&oacute;l&iacute;t&aacute;st k&uuml;ld a Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;kban megadott e-mail c&iacute;mre k&uuml;ld&ouml;tt e-mail &uacute;tj&aacute;n a Felhaszn&aacute;l&oacute;nak&nbsp;<strong>(3. fizet&eacute;si eml&eacute;keztető)</strong>;</p>

<p>8. 9. 4. &nbsp;Az &Uuml;zemeltető a Felhaszn&aacute;l&oacute; Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;kj&aacute;t a sz&aacute;mla ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s&aacute;t k&ouml;vető 2. h&oacute;napban ideiglenes tilt&aacute;s al&aacute; helyezheti&nbsp;<strong>(Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;k felf&uuml;ggeszt&eacute;se - 3. szint).</strong></p>

<p>8. 9. 5. Amennyiben a Felhaszn&aacute;l&oacute; a Telefut&aacute;r haszn&aacute;lat&aacute;b&oacute;l eredő tartoz&aacute;s&aacute;t tov&aacute;bbra sem rendezi, az &Uuml;zemeltető a sz&aacute;mla ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s&aacute;t k&ouml;vető 3. h&oacute;nap 1. napj&aacute;t&oacute;l kezdődően a fenn&aacute;ll&oacute; k&ouml;telezetts&eacute;geket k&ouml;vetel&eacute;skezelő partnereihez adhatja &aacute;t behajt&aacute;sra.&nbsp;<strong>A k&ouml;vetel&eacute;sbehajt&aacute;s k&ouml;lts&eacute;gei az ad&oacute;s Felhaszn&aacute;l&oacute;t terhelik</strong>, amelyek a k&ouml;vetel&eacute;skezelő partner &aacute;ltal kibocs&aacute;tott sz&aacute;ml&aacute;n jelennek meg. A behajt&aacute;sra &aacute;tadott &ouml;sszeget kiz&aacute;r&oacute;lag a k&ouml;vetel&eacute;skezelő partner r&eacute;sz&eacute;re az &aacute;ltala ki&aacute;ll&iacute;tott sz&aacute;mla alapj&aacute;n lehet kiegyenl&iacute;teni. A k&ouml;vetel&eacute;sbehajt&aacute;s eredm&eacute;nytelens&eacute;ge eset&eacute;n az &Uuml;zemeltető b&iacute;r&oacute;s&aacute;gi &uacute;ton &eacute;rv&eacute;nyes&iacute;theti k&ouml;vetel&eacute;s&eacute;t. Az &Aacute;FF jelen 8. 9. pontj&aacute;ban &bdquo;sz&aacute;mla&rdquo; kifejez&eacute;s alatt az a sz&aacute;mla &eacute;rtendő, amellyel a Felhaszn&aacute;l&oacute; &Uuml;zemeltető fel&eacute; fenn&aacute;ll&oacute; tartoz&aacute;sa el&eacute;ri a 300 forintot.</p>

<p>8.10. A jogosults&aacute;gok (a Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;k felf&uuml;ggeszt&eacute;se) tilt&aacute;s&aacute;nak felold&aacute;s&aacute;ra kiz&aacute;r&oacute;lag akkor ker&uuml;lhet sor, ha a Felhaszn&aacute;l&oacute; tartoz&aacute;s&aacute;t az &Uuml;zemeltető fel&eacute; rendezi &eacute;s vele szemben egy&eacute;b kiz&aacute;r&aacute;st megalapoz&oacute; ok nem &aacute;ll fenn.</p>

<p>8.11. A Felhaszn&aacute;l&oacute; pozit&iacute;v tranzakci&oacute;s egyenlege&nbsp;<strong>(t&uacute;lfizet&eacute;s)</strong>&nbsp;eset&eacute;n k&eacute;rheti annak visszafizet&eacute;s&eacute;t, amennyiben ez meghaladja az 5&nbsp;000 Ftot &eacute;s &iacute;r&aacute;sban a kapcsolatfelv&eacute;teli űrlap kit&ouml;lt&eacute;s&eacute;vel &eacute;s annak az &Uuml;zemeltető r&eacute;sz&eacute;re t&ouml;rt&eacute;nő elk&uuml;ld&eacute;s&eacute;vel. A Felhaszn&aacute;l&oacute; elismeri, hogy az &Uuml;zemeltető ezen visszafizet&eacute;st megtagadhatja, amennyiben z&aacute;rt elektronikus rendszere (nyilv&aacute;ntart&aacute;sa) szerint a Felhaszn&aacute;l&oacute; r&eacute;sz&eacute;re sz&aacute;mla ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s&aacute;ra ker&uuml;l sor. Az &Uuml;zemeltető a t&uacute;lfizet&eacute;st a Felhaszn&aacute;l&oacute; &aacute;ltal a jelen pontban megjel&ouml;lt űrlapon felt&uuml;ntetett banksz&aacute;mlasz&aacute;mra, banki &aacute;tutal&aacute;ssal teljes&iacute;ti. A visszautal&aacute;s banki k&ouml;lts&eacute;g&eacute;t az &Uuml;zemeltető viseli. Amennyiben a Felhaszn&aacute;l&oacute; pozit&iacute;v tranzakci&oacute;s egyenleg&eacute;nek oka az &Uuml;zemeltető &aacute;ltal prom&oacute;ci&oacute;s vagy egy&eacute;b marketing c&eacute;lb&oacute;l a Felhaszn&aacute;l&oacute; r&eacute;sz&eacute;re ny&uacute;jtott j&oacute;v&aacute;&iacute;r&aacute;s, annak visszafizet&eacute;s&eacute;t a Felhaszn&aacute;l&oacute;, mint t&uacute;lfizet&eacute;st az &Uuml;zemeltetőtől nem ig&eacute;nyelheti.</p>

<p>8.12. Az Elad&oacute; a jelen &Aacute;FF rendelkez&eacute;seiben meghat&aacute;rozott esetekben&nbsp;<strong>jutal&eacute;k visszat&eacute;r&iacute;t&eacute;st</strong>&nbsp;ig&eacute;nyelhet, amennyiben az &aacute;ltala a Telefut&aacute;rra felt&ouml;lt&ouml;tt csomag vagy logisztikai megold&aacute;s valamilyen egy&eacute;b bizony&iacute;tott okb&oacute;l m&eacute;gsem j&ouml;tt l&eacute;tre. Ezt a kapcsolatfelv&eacute;teli űrlapon &iacute;r&aacute;sban kell jeleznie az aj&aacute;nlatt&eacute;tel elfogad&aacute;s&aacute;t k&ouml;vető 14 napon bel&uuml;l.</p>

<p>8.13. A jutal&eacute;k visszat&eacute;r&iacute;t&eacute;s indoka kiz&aacute;r&oacute;lag az al&aacute;bbiak valamelyike lehet:</p>

<p>- a jelen &Aacute;FF-ben meghat&aacute;rozott, kapcsolatfelv&eacute;telre szolg&aacute;l&oacute; időtartamon bel&uuml;l a tranzakci&oacute;s folyamat lez&aacute;rult&aacute;t&oacute;l sz&aacute;m&iacute;tott 7 nap nem vette fel a kapcsolatot egym&aacute;ssal a k&eacute;t f&eacute;l, vagy</p>

<p>- a felad&oacute; nem fizette meg a sz&aacute;ll&iacute;t&aacute;s &aacute;r&aacute;t;</p>

<p>-&nbsp;a term&eacute;k sz&aacute;ll&iacute;t&aacute;skor megs&eacute;r&uuml;lt vagy elveszett stb.</p>

<p>- b&aacute;rmilyen bűncselekm&eacute;ny t&ouml;rt&eacute;nt.</p>

<p>8.14. A Felhaszn&aacute;l&oacute;t az &Uuml;zemeltető a Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;kban megadott e-mail &uacute;tj&aacute;n&nbsp;figyelmezteti, ha a logisztikai folyamat a fent megjel&ouml;lt okok k&ouml;z&uuml;l az&eacute;rt hi&uacute;sult meg, mert</p>

<p>a)&nbsp;a kapcsolatfelv&eacute;telre k&ouml;telezett f&eacute;l az arra szolg&aacute;l&oacute; időtartamon bel&uuml;l (a tranzakci&oacute;s folyamat lez&aacute;rult&aacute;t&oacute;l sz&aacute;m&iacute;tott 7 nap) nem vette fel a kapcsolatot a m&aacute;sik Felhaszn&aacute;l&oacute;val,, vagy</p>

<p>b)&nbsp;a Felad&oacute; nem fizette meg a logisztikai szolg&aacute;ltat&aacute;s &aacute;r&aacute;t vagy</p>

<p>c) a Sz&aacute;ll&iacute;t&oacute; a csomagot nem juttatta el a rendeltet&eacute;si hely&eacute;re, megs&eacute;r&uuml;lt a csomag vagy elveszett stb.</p>

<p>d, b&aacute;rmilyen bűncselekm&eacute;ny t&ouml;rt&eacute;nt.</p>

<p>8.15. A Felhaszn&aacute;l&oacute;k a tranzakci&oacute;s folyamat lez&aacute;rult&aacute;t k&ouml;vető 14 napon bel&uuml;l ig&eacute;nyelhetnek jutal&eacute;kvisszat&eacute;r&iacute;t&eacute;st a fentiek alapj&aacute;n.</p>

<p>8.16. Ha a Felhaszn&aacute;l&oacute; legal&aacute;bb 3 alkalommal nem tett eleget v&aacute;llalt k&ouml;telezetts&eacute;g&eacute;nek &eacute;s ebből jutal&eacute;kvisszat&eacute;rit&eacute;si &uuml;gylet keletkezik, akkor &uacute;gy Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;kj&aacute;t az &Uuml;zemeltető a 3. figyelmeztet&eacute;s be&eacute;rkez&eacute;s&eacute;nek időpontj&aacute;ban ideiglenes tilt&aacute;s al&aacute; helyezheti&nbsp;<strong>(Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;k felf&uuml;ggeszt&eacute;se - 3. szint)</strong>.</p>

<p>8.17. A Felhaszn&aacute;l&oacute; a jutal&eacute;k visszat&eacute;r&iacute;t&eacute;sre ir&aacute;nyul&oacute; k&eacute;relm&eacute;t legfeljebb a jutal&eacute;k visszat&eacute;r&iacute;t&eacute;si folyamat v&eacute;g&eacute;ig vonhatja vissza, ugyanarra a tranzakci&oacute;s folyamatra vonatkoz&oacute;an &uacute;jabb jutal&eacute;k visszat&eacute;r&iacute;t&eacute;st nem k&eacute;rhet.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>IX.</strong>&nbsp;<strong>Korl&aacute;toz&aacute;sok, szankci&oacute;k, fi&oacute;kt&ouml;rl&eacute;s</strong></p>

<p>&nbsp;</p>

<p>9.1. Az &Uuml;zemeltető fenntartja jog&aacute;t b&aacute;rmely Felhaszn&aacute;l&oacute; Telefut&aacute;r oldal&aacute;n t&ouml;rt&eacute;nő kiz&aacute;r&aacute;s&aacute;ra vagy a Felhaszn&aacute;l&oacute; jogosults&aacute;gainak &eacute;s hozz&aacute;f&eacute;r&eacute;seinek időleges korl&aacute;toz&aacute;s&aacute;ra, ha a Felhaszn&aacute;l&oacute; tev&eacute;kenys&eacute;ge vagy az &aacute;ltala v&eacute;grehajtott b&aacute;rmely művelet az &Uuml;zemeltető &eacute;rtelmez&eacute;se szerint ellenkezik a Telefut&aacute;r megfelelő haszn&aacute;lat&aacute;val, a jelen &Aacute;FF-ben foglaltakkal, vagy s&eacute;rti a hat&aacute;lyos jogszab&aacute;lyok rendelkez&eacute;seit.</p>

<p>9.2. Az &Uuml;zemeltető fenntartja jog&aacute;t a tranzakci&oacute;s folyamat elt&aacute;vol&iacute;t&aacute;s&aacute;ra, ha az a jelen &Aacute;FF rendelkez&eacute;seibe vagy a mindenkor hat&aacute;lyos jogszab&aacute;lyokba &uuml;tk&ouml;zik. Amennyiben a tranzakci&oacute;s folyamat elt&aacute;vol&iacute;t&aacute;sra ker&uuml;l, minden ahhoz kapcsol&oacute;d&oacute; inform&aacute;ci&oacute; (a term&eacute;klap &eacute;s az azon szereplő inform&aacute;ci&oacute;k) a Telefut&aacute;r oldal&aacute;r&oacute;l elt&aacute;vol&iacute;t&aacute;sra ker&uuml;l, &iacute;gy a tranzakci&oacute;s folyamattal kapcsolatban tov&aacute;bbi tev&eacute;kenys&eacute;g/művelet (a term&eacute;klap m&oacute;dos&iacute;t&aacute;sa, &uacute;jabb k&eacute;p felt&ouml;lt&eacute;se,&hellip;stb.) nem hajthat&oacute; v&eacute;gre; az elt&aacute;vol&iacute;t&aacute;sig megtett vagy v&eacute;grehajtott műveletek az oldalr&oacute;l elt&aacute;vol&iacute;t&aacute;sra ker&uuml;lnek. Az elt&aacute;vol&iacute;tott/t&ouml;r&ouml;lt tranzakci&oacute;s folyamat nem &aacute;ll&iacute;that&oacute; vissza.</p>

<p>9.3. A 9.1. &eacute;s a 9.2. pontban foglaltak k&uuml;l&ouml;n&ouml;sen, de nem kiz&aacute;r&oacute;lagosan akkor ker&uuml;lnek alkalmaz&aacute;sra, ha:</p>

<p>-&nbsp;az adott inform&aacute;ci&oacute; semmilyen kapcsolatban nem &aacute;ll a Telefut&aacute;rral,</p>

<p>-&nbsp;az adott inform&aacute;ci&oacute; linket, el&eacute;rhetős&eacute;get biztos&iacute;t m&aacute;s oldalakhoz, k&eacute;pekhez, kiv&eacute;ve a term&eacute;kle&iacute;r&aacute;sban alkalmazhat&oacute; inform&aacute;ci&oacute;kat,</p>

<p>-&nbsp;az adott inform&aacute;ci&oacute; tartalmazza a Felhaszn&aacute;l&oacute;k szem&eacute;lyi azonos&iacute;t&oacute; adatait vagy ezek k&ouml;zz&eacute;t&eacute;tel&eacute;re buzd&iacute;t (e-mail c&iacute;met, telefonsz&aacute;mot, el&eacute;rhetős&eacute;get tartalmaz&oacute; weboldalt vagy annak nev&eacute;t). Ennek minős&uuml;l t&ouml;bbek k&ouml;z&ouml;tt azon tranzakci&oacute;s folyamat vagy &uuml;zenet is, amelyet az &Uuml;zemeltető &eacute;rtelmez&eacute;s&eacute;ben kiz&aacute;r&oacute;lag a felsorolt inform&aacute;ci&oacute;k megszerz&eacute;se &eacute;rdek&eacute;ben ind&iacute;tanak vagy k&uuml;ldenek,</p>

<p>-&nbsp;az inform&aacute;ci&oacute; obszc&eacute;n &eacute;s k&ouml;z&ouml;ns&eacute;ges nyelvezetet vagy b&aacute;rki megbotr&aacute;nkoztat&aacute;s&aacute;ra okot ad&oacute; tartalmat foglal mag&aacute;ban,</p>

<p>-&nbsp;az inform&aacute;ci&oacute; egy Felhaszn&aacute;l&oacute; &aacute;ltal kamp&aacute;nyszerűen m&aacute;s Felhaszn&aacute;l&oacute;k lej&aacute;rat&aacute;s&aacute;ra ir&aacute;nyul,</p>

<p>-&nbsp;az inform&aacute;ci&oacute;, amely a Telefut&aacute;rral, az &Uuml;zemeltetővel kapcsolatos nem nyilv&aacute;nos adatokra vonatkozik.</p>

<p>9.4. Abban az esetben, ha a Felhaszn&aacute;l&oacute; Telefut&aacute;ron v&eacute;grehajtott tev&eacute;kenys&eacute;ge a jelen &Aacute;FF-ben foglaltakba &eacute;s/vagy a hat&aacute;lyos jogszab&aacute;lyokba &uuml;tk&ouml;zik vagy negat&iacute;van befoly&aacute;solja az &Uuml;zemeltető h&iacute;rnev&eacute;t, vagy a Felhaszn&aacute;l&oacute; egy&eacute;b m&oacute;don az &Uuml;zemeltetőt h&aacute;tr&aacute;nyosan &eacute;rintő tev&eacute;kenys&eacute;get v&eacute;gez, tov&aacute;bb&aacute; egy&eacute;b olyan indokolt esetben, amikor a Felhaszn&aacute;l&oacute; Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;kja vagy az Telefut&aacute;r oldal&aacute;n folytatott tev&eacute;kenys&eacute;ge a Telefut&aacute;r biztons&aacute;g&aacute;t vesz&eacute;lyezteti, az &Uuml;zemeltető fenntartja a jogot a Felhaszn&aacute;l&oacute; jogosults&aacute;gainak &eacute;s hozz&aacute;f&eacute;r&eacute;seinek a k&ouml;vetkezők szerinti időleges korl&aacute;toz&aacute;s&aacute;ra:</p>

<p><strong>1. szint:</strong>&nbsp;a Felhaszn&aacute;l&oacute; nem jogosult semmit sem felt&ouml;lteni;</p>

<p><strong>2. szint:</strong>&nbsp;a Felhaszn&aacute;l&oacute; nem jogosult semmit sem felt&ouml;lteni, valamint az &aacute;ltala felt&ouml;lt&ouml;tt csomagok illetve logisztikai megold&aacute;sok t&ouml;rl&eacute;sre ker&uuml;lnek. A Felhaszn&aacute;l&oacute; a m&aacute;r befejezett tranzakci&oacute;s folyamatr&oacute;l nem adhat le &eacute;rt&eacute;kel&eacute;st. A Felhaszn&aacute;l&oacute; a Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;kj&aacute;ba azonban be tud l&eacute;pni.</p>

<p><strong>3. szint:</strong>&nbsp;a Felhaszn&aacute;l&oacute; nem jogosult semmit sem felt&ouml;lteni, valamint az &aacute;ltala felt&ouml;lt&ouml;tt csomagok illetve logisztikai megold&aacute;sok t&ouml;rl&eacute;sre ker&uuml;lnek. A Felhaszn&aacute;l&oacute; a m&aacute;r befejezett tranzakci&oacute;s folyamatr&oacute;l nem adhat le &eacute;rt&eacute;kel&eacute;st. A Felhaszn&aacute;l&oacute; a m&aacute;r befejezett tranzakci&oacute;s folyamatr&oacute;l nem adhat le &eacute;rt&eacute;kel&eacute;st. A Felhaszn&aacute;l&oacute; a Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;kj&aacute;ba nem tud bel&eacute;pni. A korl&aacute;toz&aacute;s bevezet&eacute;s&eacute;ről az &Uuml;zemeltető a Felhaszn&aacute;l&oacute;t a Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;kj&aacute;ban tal&aacute;lhat&oacute; e-mail c&iacute;mre k&uuml;ld&ouml;tt e-mail &uacute;tj&aacute;n &eacute;rtes&iacute;ti. A korl&aacute;toz&aacute;sok az &Uuml;zemeltető &aacute;ltal meghat&aacute;rozott ideig maradnak fenn.</p>

<p>9.5. Amennyiben a Felhaszn&aacute;l&oacute; &aacute;ltal elk&ouml;vetett szab&aacute;lytalans&aacute;g ism&eacute;tlődő &eacute;s/vagy olyan s&uacute;ly&uacute;, amely jelentős m&eacute;rt&eacute;kben vesz&eacute;lyezteti a Telefut&aacute;r műk&ouml;d&eacute;s&eacute;nek biztons&aacute;g&aacute;t, az &Uuml;zemeltető a Felhaszn&aacute;l&oacute;t, amennyiben a Felhaszn&aacute;l&oacute;nak nincs fenn&aacute;ll&oacute; tartoz&aacute;sa az &Uuml;zemeltető fel&eacute;, az &Uuml;zemeltető &aacute;ltal fenntartott online kereskedelmi oldalak b&aacute;rmelyik&eacute;nek haszn&aacute;lat&aacute;b&oacute;l kiz&aacute;rhatja, amely &iacute;gy az &Uuml;zemeltető &eacute;s a Felhaszn&aacute;l&oacute; k&ouml;z&ouml;tti szerződ&eacute;ses kapcsolat megszűn&eacute;s&eacute;t eredm&eacute;nyezi. A kiz&aacute;rt Felhaszn&aacute;l&oacute; az &Uuml;zemeltető előzetes hozz&aacute;j&aacute;rul&aacute;sa n&eacute;lk&uuml;l nem regisztr&aacute;lhat &uacute;jra, illetve nem hozhat l&eacute;tre m&aacute;sik Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;kot a Telefut&aacute;ron, illetve az &Uuml;zemeltető &aacute;ltal fenntartott online kereskedelmi oldalak egyik&eacute;n sem. Az &Uuml;zemeltető fenntartja a jogot, hogy ezen Felhaszn&aacute;l&oacute; &uacute;jb&oacute;li regisztr&aacute;ci&oacute;ra, illetve m&aacute;sik Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;k l&eacute;trehoz&aacute;s&aacute;ra t&ouml;rt&eacute;nő k&eacute;relm&eacute;t elutas&iacute;tsa.</p>

<p>9.6. Tekintet n&eacute;lk&uuml;l a Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;k n&eacute;mely funkci&oacute;i korl&aacute;toz&aacute;s&aacute;nak t&eacute;ny&eacute;re, a Felhaszn&aacute;l&oacute; felelős mindazon - &aacute;ltala az oldalon v&eacute;grehajtott művelet&eacute;rt &eacute;s tev&eacute;kenys&eacute;g&eacute;rt - amelynek eredm&eacute;nyek&eacute;ppen Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;kja n&eacute;mely funkci&oacute;i időleges korl&aacute;toz&aacute;s al&aacute; ker&uuml;ltek. A Felhaszn&aacute;l&oacute; felelőss&eacute;ggel tartozik az &Uuml;zemeltetőnek ebből kifoly&oacute;lag okozott mindennemű k&aacute;r&aacute;&eacute;rt.</p>

<p>9.7.&nbsp;<strong>A regisztr&aacute;ci&oacute; megsz&uuml;ntet&eacute;se (Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;k felf&uuml;ggeszt&eacute;se, regisztr&aacute;ci&oacute; megsz&uuml;ntet&eacute;se):</strong></p>

<p>9. 7. 1. Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;k Felhaszn&aacute;l&oacute; &aacute;ltali felf&uuml;ggeszt&eacute;se:&nbsp;A Felhaszn&aacute;l&oacute; kezdem&eacute;nyezheti Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;kj&aacute;nak a Telefut&aacute;r oldal&aacute;n t&ouml;rt&eacute;nő felf&uuml;ggeszt&eacute;s&eacute;t, ha ezt &iacute;r&aacute;sban jelzi &eacute;s megadja felhaszn&aacute;l&oacute;nev&eacute;t &eacute;s jelszav&aacute;t. A Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;k Felhaszn&aacute;l&oacute; &aacute;ltali felf&uuml;ggeszt&eacute;se felt&eacute;telhez nem k&ouml;t&ouml;tt, az a k&eacute;relem bek&uuml;ld&eacute;s&eacute;t k&ouml;vetően felf&uuml;ggeszt&eacute;sre ker&uuml;l.</p>

<p>A Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;k felf&uuml;ggeszt&eacute;se nem &eacute;rinti a Felhaszn&aacute;l&oacute; folyamatban l&eacute;vő tranzakci&oacute;s folyamatait, vagyis a Felhaszn&aacute;l&oacute; &aacute;ltal a Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;kj&aacute;nak felf&uuml;ggeszt&eacute;se előtt a Telefut&aacute;ron felt&ouml;lt&ouml;tt csomag vagy logisztikai megold&aacute;si folyamat&aacute;nak lej&aacute;rt&aacute;ig a Telefut&aacute;r oldal&aacute;n a Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;k felf&uuml;ggeszt&eacute;se előtti utols&oacute; &aacute;llapot szerint fennmarad, tov&aacute;bb fut, az &aacute;ltala megtett tranzakci&oacute;k, kapcsolatfelv&eacute;telek stb. ker&uuml;lnek t&ouml;rl&eacute;sre. A Felhaszn&aacute;l&oacute; azonban a Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;kja felf&uuml;ggeszt&eacute;s&eacute;nek ideje alatt a Telefut&aacute;r oldal&aacute;ra m&aacute;r nem t&ouml;lthet fel &uacute;j csomagot vagy logisztikai megold&aacute;st &eacute;s nem jelentkezhet &uacute;jabbakra, az &aacute;ltala kor&aacute;bban felt&ouml;lt&ouml;tt term&eacute;klapj&aacute;t &eacute;s a kor&aacute;bban &aacute;ltala leadott d&ouml;nt&eacute;seket m&aacute;r nem v&aacute;ltoztathatja meg, nem adhat le &eacute;rt&eacute;kel&eacute;st, illetve &eacute;rt&eacute;kel&eacute;st nem t&ouml;r&ouml;lhet.</p>

<p>A Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;k felf&uuml;ggeszt&eacute;se nem &eacute;rinti a Felhaszn&aacute;l&oacute;nak a Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;k felf&uuml;ggeszt&eacute;se előtt v&eacute;get &eacute;rt tranzakci&oacute;s folyamatai eredm&eacute;nyek&eacute;nt keletkezett tranzakci&oacute;kb&oacute;l &eacute;s a Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;k felf&uuml;ggeszt&eacute;s&eacute;nek ideje alatt v&eacute;get &eacute;rő tranzakci&oacute;s folyamatok eredm&eacute;nyek&eacute;nt keletkezett tranzakci&oacute;kb&oacute;l eredő k&ouml;telezetts&eacute;geit, vagyis az csomag &aacute;tad&aacute;s&aacute;t/elk&uuml;ld&eacute;s&eacute;t illetve a logisztikai szolg&aacute;ltat&aacute;s v&eacute;grehajt&aacute;s&aacute;t valamint az &aacute;ltala az &Uuml;zemeltető fel&eacute; fizetendő d&iacute;jt&eacute;telek megfizet&eacute;s&eacute;t.</p>

<p>A Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;k felf&uuml;ggeszt&eacute;s&eacute;nek megsz&uuml;ntet&eacute;s&eacute;t (vagyis Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;kja akt&iacute;v &aacute;llapot&aacute;nak vissza&aacute;ll&iacute;t&aacute;s&aacute;t) a Felhaszn&aacute;l&oacute; b&aacute;rmikor k&eacute;relmezheti az &Uuml;zemeltetőtől.</p>

<p>9. 7. 2. A Telefut&aacute;r oldali regisztr&aacute;ci&oacute; megsz&uuml;ntet&eacute;se:&nbsp;A&nbsp;Felhaszn&aacute;l&oacute; a regisztr&aacute;ci&oacute;ja megsz&uuml;ntet&eacute;s&eacute;t &iacute;r&aacute;sban az &Uuml;zemeltető r&eacute;sz&eacute;re t&ouml;rt&eacute;nő bek&uuml;ld&eacute;s&eacute;vel kezdem&eacute;nyezheti. A regisztr&aacute;ci&oacute; t&ouml;rl&eacute;s&eacute;nek előfelt&eacute;tele a Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;k Felhaszn&aacute;l&oacute; &aacute;ltali felf&uuml;ggeszt&eacute;se.</p>

<p>Az &Uuml;zemeltető a k&eacute;relem be&eacute;rkez&eacute;s&eacute;től sz&aacute;m&iacute;tott 30 napon bel&uuml;l d&ouml;nt arr&oacute;l, hogy annak helyt ad vagy azt elutas&iacute;tja. A regisztr&aacute;ci&oacute; megsz&uuml;ntet&eacute;se csak akkor k&eacute;relmezhető, ha</p>

<p>- a&nbsp;Felhaszn&aacute;l&oacute; utols&oacute; tranzakci&oacute;ja (tranzakci&oacute;s folyamat&aacute;nak v&eacute;ge) &oacute;ta 1 nap eltelt; &eacute;s-. a&nbsp;Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;k Felhaszn&aacute;l&oacute; &aacute;ltali felf&uuml;ggeszt&eacute;se &oacute;ta legal&aacute;bb 1 nap eltelt &eacute;s</p>

<p>- a&nbsp;Felhaszn&aacute;l&oacute;nak nem &aacute;ll fenn tartoz&aacute;sa az &Uuml;zemeltető fel&eacute; &eacute;s</p>

<p>- a&nbsp;Felhaszn&aacute;l&oacute;nak nem &aacute;ll fenn t&uacute;lfizet&eacute;se az &Uuml;zemeltetővel szemben &eacute;s</p>

<p>- a&nbsp;Felhaszn&aacute;l&oacute; nem &aacute;ll a Telefut&aacute;r oldal&aacute;n kiz&aacute;r&aacute;s alatt illetve az &Uuml;zemeltető a Felhaszn&aacute;l&oacute; Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;kj&aacute;t valamely &Aacute;FF-be &uuml;tk&ouml;ző tev&eacute;kenys&eacute;ge miatt nem f&uuml;ggesztette fel.</p>

<p>Amennyiben a fentiek b&aacute;rmelyike fenn&aacute;ll, a k&eacute;relem az &Uuml;zemeltető r&eacute;sz&eacute;ről elutas&iacute;t&aacute;sra ker&uuml;l.</p>

<p>Az &uuml;zemeltető a tartoz&aacute;sok befizet&eacute;se illetve a t&uacute;lfizet&eacute;s visszafizet&eacute;se ut&aacute;n ad csak helyet a k&eacute;relemnek. Amennyiben az &Uuml;zemeltető a k&eacute;relemnek helyt ad, a Felhaszn&aacute;l&oacute; regisztr&aacute;ci&oacute;ja &iacute;gy Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;kja, ezzel egy&uuml;tt az abban szereplő (szem&eacute;lyes) adatok &ndash; a jogszab&aacute;lyi k&ouml;telezetts&eacute;g &aacute;ltal megőrizni rendeltek kiv&eacute;tel&eacute;vel- az oldalr&oacute;l t&ouml;rl&eacute;sre ker&uuml;lnek.</p>

<p>9.8. Az &Uuml;zemeltető fenntartja jog&aacute;t arra, hogy a Telefut&aacute;r passz&iacute;v felhaszn&aacute;l&oacute;inak regisztr&aacute;ci&oacute;j&aacute;t t&ouml;r&ouml;lje. Passz&iacute;v felhaszn&aacute;l&oacute;nak minős&uuml;l az a Felhaszn&aacute;l&oacute;, akinek a Telefut&aacute;rra val&oacute; utols&oacute; bel&eacute;p&eacute;se időpontj&aacute;t&oacute;l sz&aacute;m&iacute;tva legal&aacute;bb 1 (egy) &eacute;v eltelt. A Telefut&aacute;r a passz&iacute;v Felhaszn&aacute;l&oacute;kat a regisztr&aacute;ci&oacute;juk t&ouml;rl&eacute;s&eacute;nek sz&aacute;nd&eacute;k&aacute;r&oacute;l &eacute;s annak v&aacute;rhat&oacute; időpontj&aacute;r&oacute;l a Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;kban megadott e-mail c&iacute;mre k&uuml;ld&ouml;tt e-mail &uacute;tj&aacute;n &eacute;rtes&iacute;ti. A Felhaszn&aacute;l&oacute;nak az e-mail kik&uuml;ld&eacute;se &eacute;s a regisztr&aacute;ci&oacute; v&aacute;rhat&oacute; t&ouml;rl&eacute;s&eacute;nek időpontja k&ouml;z&ouml;tt az oldalon t&ouml;rt&eacute;nő bel&eacute;p&eacute;se a Felhaszn&aacute;l&oacute; passz&iacute;v &aacute;llapot&aacute;t megsz&uuml;nteti.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>X.</strong>&nbsp;<strong>Az &Uuml;zemeltető jog&aacute;ll&aacute;sa, felelőss&eacute;ge</strong></p>

<p>&nbsp;</p>

<p>10.1. A Telefut&aacute;r &uuml;zemeltet&eacute;s&eacute;t a B&eacute;kev&aacute;ri Kft. k&ouml;zvet&iacute;tő szolg&aacute;ltat&oacute;k&eacute;nt, az Ekrtv. rendelkez&eacute;sei szerint v&eacute;gzi. Az &Uuml;zemeltető &iacute;gy semmif&eacute;le felelőss&eacute;get nem v&aacute;llal az &aacute;ltala fenntartott online oldalon tett, nem tőle sz&aacute;rmaz&oacute; felh&iacute;v&aacute;sokkal, aj&aacute;nlatokkal &eacute;s az ezek alapj&aacute;n l&eacute;trej&ouml;tt szerződ&eacute;sekkel vagy b&aacute;rmely szerződ&eacute;s l&eacute;trej&ouml;tt&eacute;nek elmarad&aacute;s&aacute;val, a Felhaszn&aacute;l&oacute;k az oldalon tan&uacute;s&iacute;tott magatart&aacute;s&aacute;val, tov&aacute;bb&aacute; az online oldalon el&eacute;rhető Szolg&aacute;ltat&aacute;sok hib&aacute;j&aacute;val vagy megsz&uuml;ntet&eacute;s&eacute;vel kapcsolatban.</p>

<p>10.2. Az &Uuml;zemeltető nem felel az &aacute;ltala műk&ouml;dtetett online kereskedelmi oldalakon, &iacute;gy a Telefut&aacute;ron meghirdetett logisztikai megold&aacute;sok illetve felt&ouml;lt&ouml;tt csomagok minős&eacute;g&eacute;&eacute;rt, biztons&aacute;g&aacute;&eacute;rt &eacute;s jogszab&aacute;lyi megfelelős&eacute;g&eacute;&eacute;rt &eacute;s nem v&aacute;llal k&ouml;telezetts&eacute;get ezen csomagok &eacute;s logisztikai megold&aacute;sok ellenőrz&eacute;s&eacute;&eacute;rt, azonban fenntartja a jogot, hogy a felt&ouml;lt&ouml;tt csomagokat illetve logisztikai megold&aacute;sokat t&ouml;r&ouml;lje, amennyiben az nem felel meg a jelen &Aacute;FF-ben foglaltaknak.</p>

<p>10.3. Az &Uuml;zemeltető nem felel tov&aacute;bb&aacute; a Telefut&aacute;r oldal&aacute;n szereplő csomagok &eacute;s logisztikai megold&aacute;sok val&oacute;dis&aacute;g&aacute;&eacute;rt, illetve a le&iacute;r&aacute;sokban szereplő inform&aacute;ci&oacute; pontoss&aacute;g&aacute;&eacute;rt vagy az&eacute;rt, hogy a Felad&oacute;k t&eacute;nylegesen&nbsp;ig&eacute;nybe&nbsp;tudj&aacute;k venni a felk&iacute;n&aacute;lt logisztikai megold&aacute;sokat illetve a Sz&aacute;ll&iacute;t&oacute;k t&eacute;nylegesen megkapj&aacute;k-e a felt&ouml;lt&ouml;tt csomagokat, nem tudja biztos&iacute;tani, hogy a Felhaszn&aacute;l&oacute;k az egym&aacute;s k&ouml;z&ouml;tti tranzakci&oacute;s folyamatot v&eacute;g&eacute;rv&eacute;nyesen be is tudj&aacute;k fejezni.</p>

<p>10.4. Az &Uuml;zemeltető jogosult a tranzakci&oacute;s folyamatok el&eacute;rhetetlens&eacute;ge (technikai hiba) eset&eacute;n azok lej&aacute;rati idej&eacute;t a kies&eacute;s időtartam&aacute;val meghosszabb&iacute;tani, mindez a Felhaszn&aacute;l&oacute; fel&eacute; tett teljes kompenz&aacute;ci&oacute;nak tekintendő, &iacute;gy az &Uuml;zemeltető kiz&aacute;r minden m&aacute;s egy&eacute;b, ak&aacute;r k&ouml;zvetlen, ak&aacute;r k&ouml;zvetett k&aacute;rt&eacute;r&iacute;t&eacute;si ig&eacute;nyt.</p>

<p>10.5. Az &Uuml;zemeltető nem avatkozik bele a Felhaszn&aacute;l&oacute;k k&ouml;z&ouml;tti jogvit&aacute;kba, tranzakci&oacute;s folyamatokba, b&aacute;rmilyen vita kialakul&aacute;sakor a Felhaszn&aacute;l&oacute; mentes&iacute;ti az &Uuml;zemeltetőt mindennemű ig&eacute;nytől, k&ouml;vetel&eacute;stől &eacute;s k&aacute;rt&eacute;r&iacute;t&eacute;stől.</p>

<p>10.6. A Felhaszn&aacute;l&oacute; &aacute;ltal a Telefut&aacute;ron k&ouml;zz&eacute;- vagy el&eacute;rhetőv&eacute; tett tartalmat az &Uuml;zemeltető jogosult, de nem k&ouml;teles ellenőrizni &eacute;s a k&ouml;zz&eacute;tett inform&aacute;ci&oacute;kban &eacute;s/vagy ezen inform&aacute;ci&oacute;k &aacute;ltal hivatkozott oldalakon vagy helyeken jogosult, de nem k&ouml;teles jogellenes tev&eacute;kenys&eacute;g folytat&aacute;s&aacute;ra utal&oacute; jeleket keresni. Az online oldalon el&eacute;rhető tartalmat sz&uuml;ks&eacute;g eset&eacute;re a Felhaszn&aacute;l&oacute; k&ouml;teles archiv&aacute;lni.</p>

<p>10.7.A Felhaszn&aacute;l&oacute; &aacute;ltal k&ouml;zz&eacute;- vagy el&eacute;rhetőv&eacute; tett tartalom&eacute;rt, ide&eacute;rtve a tartalom &aacute;ltal okozott vagy egy&eacute;bk&eacute;nt azzal &ouml;sszef&uuml;gg&eacute;sben felmer&uuml;lt mindennemű vagyoni &eacute;s/vagy nem vagyoni k&aacute;r&eacute;rt kiz&aacute;r&oacute;lag a Felhaszn&aacute;l&oacute; tartozik felelőss&eacute;ggel. A Telefut&aacute;ron jogellenes tartalom, harmadik szem&eacute;lyek jogait vagy a mindenkor hat&aacute;lyos jogszab&aacute;lyokat k&ouml;zvetlen&uuml;l vagy k&ouml;zvetett m&oacute;don s&eacute;rtő (p&eacute;ld&aacute;ul bűncselekm&eacute;ny elk&ouml;vet&eacute;s&eacute;re vonatkoz&oacute;) felh&iacute;v&aacute;s nem helyezhető el.</p>

<p>10.8. Amennyiben a Telefut&aacute;ron a Felhaszn&aacute;l&oacute; &aacute;ltal k&ouml;zz&eacute;- vagy el&eacute;rhetőv&eacute; tett tartalommal kapcsolatban vagy annak ok&aacute;n harmadik szem&eacute;ly, hat&oacute;s&aacute;g vagy b&iacute;r&oacute;s&aacute;g ig&eacute;nyt t&aacute;maszt vagy elj&aacute;r&aacute;st ind&iacute;t, a Felhaszn&aacute;l&oacute; az ilyen ig&eacute;nyekkel vagy elj&aacute;r&aacute;sokkal kapcsolatban felmer&uuml;lő valamennyi kiad&aacute;st, k&ouml;lts&eacute;get &eacute;s a k&aacute;r megt&eacute;r&iacute;t&eacute;s&eacute;t mag&aacute;ra v&aacute;llalja, tov&aacute;bb&aacute; v&aacute;llalja azt is, hogy minden, az &Uuml;zemeltető &aacute;ltal megk&ouml;vetelt int&eacute;zked&eacute;st (p&eacute;ld&aacute;ul a vissza&eacute;l&eacute;s&eacute;rt vagy a jogs&eacute;rt&eacute;s&eacute;rt felelőss&eacute;get v&aacute;llal&oacute; &eacute;s a B&eacute;kev&aacute;ri Kft. &eacute;rintetlens&eacute;g&eacute;t egy&eacute;rtelműen tartalmaz&oacute; nyilv&aacute;nos &eacute;s/vagy egy&eacute;b nyilatkozat megt&eacute;tele) megtesz a jogs&eacute;rt&eacute;sekkel &eacute;s a vissza&eacute;l&eacute;sekkel kapcsolatban az &Uuml;zemeltető &eacute;s az &aacute;ltala &uuml;zemeltetett valamennyi oldal j&oacute; h&iacute;rnev&eacute;nek meg&oacute;v&aacute;sa &eacute;rdek&eacute;ben (ide&eacute;rtve a jogs&eacute;rt&eacute;s vagy a vissza&eacute;l&eacute;s az &Uuml;zemeltető nev&eacute;vel t&ouml;rt&eacute;nő &ouml;sszef&uuml;gg&eacute;sbe hozatal&aacute;nak elker&uuml;l&eacute;s&eacute;t &eacute;s az &Uuml;zemeltetőn&eacute;l ilyen esem&eacute;nyek k&ouml;vetkezt&eacute;ben keletkező k&aacute;rok &eacute;s kock&aacute;zatok megelőz&eacute;se &eacute;s m&eacute;rs&eacute;kl&eacute;se &eacute;rdek&eacute;ben tett int&eacute;zked&eacute;seket).</p>

<p>10.9. Amennyiben a Telefut&aacute;ron a Felhaszn&aacute;l&oacute; &aacute;ltal k&ouml;zz&eacute;- vagy el&eacute;rhetőv&eacute; tett tartalom jogs&eacute;rtő, &uacute;gy az &Uuml;zemeltető az Ekrtv. alapj&aacute;n j&aacute;r el, &eacute;s az adott csomagot vagy logisztikai megold&aacute;st elt&aacute;vol&iacute;thatja, amennyiben a jogosultt&oacute;l erre megfelelő &eacute;rtes&iacute;t&eacute;st kap. Az &Uuml;zemeltető a vonatkoz&oacute; &eacute;s hat&aacute;lyos jogszab&aacute;lyi keretek k&ouml;z&ouml;tt műk&ouml;dik egy&uuml;tt a hat&oacute;s&aacute;gokkal &eacute;s b&iacute;r&oacute;s&aacute;gokkal, &uuml;gy&eacute;szs&eacute;gekkel a jogs&eacute;rt&eacute;st elk&ouml;vető szem&eacute;lyek felelőss&eacute;gre von&aacute;sa &eacute;rdek&eacute;ben.</p>

<p>10.10. A csomag &aacute;tad&aacute;sa &eacute;s a logisztikai megold&aacute;s lefolytat&aacute;sa &eacute;s a p&eacute;nz&uuml;gyi teljes&iacute;t&eacute;s az &Uuml;zemeltetőtől f&uuml;ggetlen&uuml;l, a Felhaszn&aacute;l&oacute;k meg&aacute;llapod&aacute;s&aacute;nak megfelelően zajlik le, azonban az &Uuml;zemeltető egy&uuml;ttműk&ouml;dő partnerei &uacute;tj&aacute;n lehetős&eacute;get teremthet a Felhaszn&aacute;l&oacute;k k&ouml;z&ouml;tti tranzakci&oacute; teljes&iacute;t&eacute;s&eacute;nek előmozd&iacute;t&aacute;s&aacute;ra. A Telefut&aacute;ron kereszt&uuml;l el&eacute;rhető, egy&uuml;ttműk&ouml;dő partnerek &aacute;ltal biztos&iacute;tott szolg&aacute;ltat&aacute;sokat a Felhaszn&aacute;l&oacute; saj&aacute;t felelőss&eacute;g&eacute;re, a szolg&aacute;ltat&oacute; partner &aacute;ltal ny&uacute;jtott felt&eacute;telek szerint veszi ig&eacute;nybe &eacute;s elismeri, hogy a B&eacute;kev&aacute;ri Kft. nem felel e partnerek &aacute;ltal ny&uacute;jtott szolg&aacute;ltat&aacute;sok&eacute;rt akkor sem, ha ezen szolg&aacute;ltat&aacute;sok a Telefut&aacute;r m&aacute;rkan&eacute;v alatt &eacute;s/vagy az &Uuml;zemeltető &aacute;ltal fenntartott online kereskedelmi oldalak valamelyik&eacute;n &eacute;rhetőek el.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>XI.</strong>&nbsp;<strong>Szem&eacute;lyes adatok kezel&eacute;se, v&eacute;delme</strong></p>

<p>&nbsp;</p>

<p>11.1. Az &Uuml;zemeltető a Felhaszn&aacute;l&oacute;k szem&eacute;lyes adatait bizalmasan &eacute;s a hat&aacute;lyos jogszab&aacute;lyok rendelkez&eacute;seinek megfelelőn kezeli, azokat csak&nbsp;<strong>az Adatkezel&eacute;si T&aacute;j&eacute;koztat&oacute;ban az</strong><strong>&nbsp;A. sz&aacute;m&uacute; mell&eacute;kletben</strong>&nbsp;foglaltak szerint adja &aacute;t az ott megjel&ouml;lt jogi szem&eacute;lyeknek, mint adatfeldolgoz&oacute;knak, a b&iacute;r&oacute;s&aacute;goknak, &uuml;gy&eacute;szs&eacute;geknek valamint jogszab&aacute;lyi keretek k&ouml;z&ouml;tt teszi hozz&aacute;f&eacute;rhetőv&eacute; hat&oacute;s&aacute;gok sz&aacute;m&aacute;ra.</p>

<p>11.2. A Felhaszn&aacute;l&oacute; &aacute;ltal a regisztr&aacute;ci&oacute; sor&aacute;n megadott azon szem&eacute;lyes adatokat, amelyek az azonos&iacute;t&aacute;shoz &eacute;s/vagy eredm&eacute;nyes megkeres&eacute;shez sz&uuml;ks&eacute;gesek, annak &eacute;rdek&eacute;ben, hogy a Felhaszn&aacute;l&oacute; &eacute;rtes&uuml;lj&ouml;n a Telefut&aacute;r &uacute;j fejleszt&eacute;seiről, az oldalon el&eacute;rhető, rendszeresen bőv&uuml;lő k&iacute;n&aacute;latr&oacute;l, az &Uuml;zemeltető (B&eacute;kev&aacute;ri Kft.) szolg&aacute;ltat&aacute;sair&oacute;l, tematikus h&iacute;rleveleiről, egy&eacute;b direkt marketing c&eacute;l&uacute; megkeres&eacute;seiről, valamint megkapja a Telefut&aacute;r hivatalos &eacute;rtes&iacute;t&eacute;seit, az &Uuml;zemeltető felhaszn&aacute;lhatja.</p>

<p>11.3. A Telefut&aacute;r h&iacute;rlev&eacute;l szolg&aacute;ltat&aacute;s&aacute;r&oacute;l a Felhaszn&aacute;l&oacute; tematikus h&iacute;rlevelenk&eacute;nt b&aacute;rmikor leiratkozhat a Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;kj&aacute;ban val&oacute; be&aacute;ll&iacute;t&aacute;ssal vagy a h&iacute;rlev&eacute;lben tal&aacute;lhat&oacute; leiratkoz&oacute; linken kereszt&uuml;l. Egy&eacute;b direkt marketing c&eacute;l&uacute; megkeres&eacute;ssel a Telefut&aacute;r a Felhaszn&aacute;l&oacute; Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;kj&aacute;ban megadott lakc&iacute;m&eacute;re k&uuml;ld&ouml;tt k&uuml;ldem&eacute;nnyel vagy telefonsz&aacute;m&aacute;ra k&uuml;ld&ouml;tt SMS &uacute;tj&aacute;n, illetve telefonsz&aacute;m&aacute;n telemarketing c&eacute;l&uacute; h&iacute;v&aacute;ssal (munkanapokon 9-18 &oacute;ra k&ouml;z&ouml;tt, munkasz&uuml;neti napokon 9-15 &oacute;ra k&ouml;z&ouml;tt) &eacute;lhet. A direkt marketing c&eacute;l&uacute; megkeres&eacute;sek harmadik szem&eacute;lyek rekl&aacute;mj&aacute;t is tartalmazhatj&aacute;k. A Felhaszn&aacute;l&oacute; b&aacute;rmikor megsz&uuml;ntetheti a direkt marketing c&eacute;l&uacute; k&uuml;ldem&eacute;nyek, h&iacute;v&aacute;sok, &uuml;zenetek fogad&aacute;s&aacute;t a Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;kj&aacute;ban val&oacute; be&aacute;ll&iacute;t&aacute;ssal vagy az &Uuml;zemeltetőnek a&nbsp;Telefut&aacute;r oldalon megadott e-mail- vagy lev&eacute;lc&iacute;m&eacute;re, valamint a Kapcsolatfelv&eacute;tel men&uuml;ponton kereszt&uuml;l k&uuml;ld&ouml;tt &uuml;zenet &uacute;tj&aacute;n.</p>

<p>11.4. A Felhaszn&aacute;l&oacute;r&oacute;l regisztr&aacute;ci&oacute;ja sor&aacute;n megadott &eacute;s az &Uuml;zemeltető &aacute;ltal nyilv&aacute;ntartott adatok, az &Uuml;zemeltető &aacute;ltal fenntartott adatb&aacute;zisokban t&aacute;rolt inform&aacute;ci&oacute;k felhaszn&aacute;lhat&oacute;ak a felmer&uuml;lő k&eacute;rd&eacute;sek, vit&aacute;k megold&aacute;sa eset&eacute;n. A Felhaszn&aacute;l&oacute; b&aacute;rmikor m&oacute;dos&iacute;thatja az &aacute;ltala megadott adatokat a jelen &Aacute;FF-ben foglaltaknak megfelelően. Ha a Felhaszn&aacute;l&oacute; megv&aacute;ltoztatja adatait, az &Uuml;zemeltető a Telefut&aacute;r Adatkezel&eacute;si T&aacute;j&eacute;koztat&oacute;ja alapj&aacute;n, a felhaszn&aacute;l&oacute;i jogosults&aacute;g ideje alatt t&aacute;rolja kor&aacute;bbi adatait.</p>

<p>11.5. Az &Uuml;zemeltető a hat&aacute;lyos adatv&eacute;delmi &eacute;s egy&eacute;b jogszab&aacute;lyoknak megfelelően egy&uuml;ttműk&ouml;dik a nemzeti &eacute;s nemzetk&ouml;zi hat&oacute;s&aacute;gokkal &eacute;s b&iacute;r&oacute;s&aacute;gokkal, amelyek jogszerű megkeres&eacute;s&eacute;re k&ouml;teles a Felhaszn&aacute;l&oacute;r&oacute;l t&aacute;rolt, sz&uuml;ks&eacute;ges szem&eacute;lyes adatokat, inform&aacute;ci&oacute;kat a hat&oacute;s&aacute;g, b&iacute;r&oacute;s&aacute;g fel&eacute; tov&aacute;bb&iacute;tani.</p>

<p>11.6. Az &Uuml;zemeltető fenntartja a jog&aacute;t, hogy a Felhaszn&aacute;l&oacute; &aacute;ltal megadott regisztr&aacute;ci&oacute;s adatokat b&aacute;rmikor ellenőrizhesse, k&uuml;l&ouml;n&ouml;sen, ha k&eacute;ts&eacute;g mer&uuml;l fel a regisztr&aacute;ci&oacute;s adatok val&oacute;dis&aacute;g&aacute;t illetően&nbsp;<strong>(biztons&aacute;gi adategyeztet&eacute;s)</strong>. Az ellenőrz&eacute;s ideje alatt az &Uuml;zemeltető jogosult a Felhaszn&aacute;l&oacute; Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;kj&aacute;hoz val&oacute; hozz&aacute;f&eacute;r&eacute;st időlegesen legfeljebb az ellenőrz&eacute;s lez&aacute;r&aacute;s&aacute;ig korl&aacute;tozni. Az &Uuml;zemeltető fenntartja a jog&aacute;t, hogy amennyiben a Felhaszn&aacute;l&oacute; bizonyos, &aacute;ltala a regisztr&aacute;ci&oacute; sor&aacute;n megadott adatokat m&oacute;dos&iacute;tani k&iacute;v&aacute;n, az adatok m&oacute;dos&iacute;t&aacute;s&aacute;nak felt&eacute;telek&eacute;nt biztons&aacute;gi adategyeztet&eacute;st v&eacute;gezzen azzal, hogy a Felhaszn&aacute;l&oacute; Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;kj&aacute;hoz val&oacute; hozz&aacute;f&eacute;r&eacute;st a &Uuml;zemeltető ebben az esetben nem korl&aacute;tozza. A biztons&aacute;gi adategyeztet&eacute;shez sz&uuml;ks&eacute;ges adatkezel&eacute;si felt&eacute;teleket a Telefut&aacute;r Adatkezel&eacute;si T&aacute;j&eacute;koztat&oacute;ja tartalmazza.</p>

<p>&nbsp;11.7. A telefutar.hu oldalon megjelen&iacute;tett tartalom (log&oacute;k, sz&ouml;vegek, f&eacute;nyk&eacute;pek, rajzok, grafik&aacute;k, videok stb.) szerzői jogainak jogosultja az &Uuml;zemeltető. A telefutar.hu oldalon tal&aacute;lhat&oacute; tartalom nem m&aacute;solhat&oacute; &eacute;s nem haszn&aacute;lhat&oacute; fel az &Uuml;zemeltető kifejezett &iacute;r&aacute;sbeli enged&eacute;lye n&eacute;lk&uuml;l.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>XII.</strong>&nbsp;<strong>Reklam&aacute;ci&oacute;, panaszkezel&eacute;s, kapcsolattart&aacute;s</strong></p>

<p>&nbsp;</p>

<p>12.1. &nbsp;A Telefut&aacute;r &Uuml;gyf&eacute;lszolg&aacute;lata az oldal szolg&aacute;ltat&aacute;s&aacute;val kapcsolatos k&eacute;rd&eacute;seket, panaszokat, felhaszn&aacute;l&oacute;i megkeres&eacute;seket az e c&eacute;lra szolg&aacute;l&oacute; kapcsolat felv&eacute;teli men&uuml;pontban&nbsp;fogadja. A fogyaszt&oacute;i panaszokat, felhaszn&aacute;l&oacute;i k&eacute;rd&eacute;seket, &eacute;szrev&eacute;teleket a Telefut&aacute;r &Uuml;gyf&eacute;lszolg&aacute;lata &iacute;r&aacute;sban, a Felhaszn&aacute;l&oacute; Felhaszn&aacute;l&oacute;i Fi&oacute;kj&aacute;ban megadott e-mail c&iacute;m&eacute;re, z&aacute;rt &uuml;gyf&eacute;lszolg&aacute;lati rendszerből k&uuml;ld&ouml;tt e-mail &uacute;tj&aacute;n v&aacute;laszolja meg, mely &iacute;r&aacute;sbeli v&aacute;lasznak minős&uuml;l. A fogyaszt&oacute;i panaszokat, felhaszn&aacute;l&oacute;i &eacute;szrev&eacute;teleket, k&eacute;rd&eacute;seket, az &Uuml;gyf&eacute;lszolg&aacute;lat halad&eacute;ktalanul, de legk&eacute;sőbb a fogyaszt&oacute;i panaszok kezel&eacute;s&eacute;re vonatkoz&oacute; jogszab&aacute;lyi rendelkez&eacute;sek &aacute;ltal meg&aacute;llap&iacute;tott hat&aacute;ridő alatt vizsg&aacute;lja ki &eacute;s v&aacute;laszolja meg.</p>

<p>12.2. &nbsp;A Telefut&aacute;r a fenti &uuml;gyf&eacute;lszolg&aacute;lati t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;st&oacute;l elk&uuml;l&ouml;n&uuml;lt technikai megold&aacute;st alkalmazhat a Felhaszn&aacute;l&oacute;k azonnali t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;sa, az oldalon t&ouml;rt&eacute;nő eligazod&aacute;suk előseg&iacute;t&eacute;se &eacute;rdek&eacute;ben, mely azonban nem tekinthető az &Uuml;zemeltető r&eacute;sz&eacute;ről hivatalos fogyaszt&oacute;i t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;snak. Az &iacute;gy adott t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;s&eacute;rt, mivel az nem tekinthető hivatalos t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;snak, az &Uuml;zemeltető felelőss&eacute;get nem v&aacute;llal.</p>

<p>12.3. &nbsp;A Telefut&aacute;r szolg&aacute;ltat&aacute;s&aacute;val kapcsolatos fogyaszt&oacute;i (felhaszn&aacute;l&oacute;i) panasszal illetve az oldal szolg&aacute;ltat&aacute;s&aacute;t &eacute;rintő k&eacute;rd&eacute;sekkel kapcsolatban a Felhaszn&aacute;l&oacute; az illet&eacute;kes fogyaszt&oacute;v&eacute;delmi hat&oacute;s&aacute;ghoz &eacute;s/vagy B&eacute;k&eacute;ltető Test&uuml;lethez, az elektronikus hirdet&eacute;sekkel kapcsolatosan a h&iacute;rk&ouml;zl&eacute;si hat&oacute;s&aacute;ghoz, az adatv&eacute;delmi k&eacute;rd&eacute;sekkel &eacute;s agg&aacute;lyokkal kapcsolatban az adatv&eacute;delmi hat&oacute;s&aacute;ghoz fordulhat, annak elj&aacute;r&aacute;s&aacute;t kezdem&eacute;nyezheti.</p>

<p>- &nbsp;A Nemzeti Fogyaszt&oacute;v&eacute;delmi Hat&oacute;s&aacute;g el&eacute;rhetős&eacute;gei: lev&eacute;lc&iacute;m: 1364 Bp., Pf. 144; e-mail c&iacute;m:&nbsp;<a href="mailto:fogyved_kmf_budapest@nfh.hu">fogyved_kmf_budapest@nfh.hu</a>&nbsp;</p>

<p>-&nbsp;A Nemzeti M&eacute;dia &eacute;s H&iacute;rk&ouml;zl&eacute;si Hat&oacute;s&aacute;g Hivatal&aacute;nak el&eacute;rhetős&eacute;gei: lev&eacute;lc&iacute;m: 1525 Budapest, Pf., 75;&nbsp;e-mail c&iacute;m:&nbsp;<a href="mailto:info@nmhh.hu">info@nmhh.hu</a>&nbsp;</p>

<p>-&nbsp;A Nemzeti Adatv&eacute;delmi &eacute;s Inform&aacute;ci&oacute;szabads&aacute;g Hat&oacute;s&aacute;g el&eacute;rhetős&eacute;gei: lev&eacute;lc&iacute;m: 1125 Budapest, Szil&aacute;gyi Erzs&eacute;bet fasor 22/c. ; e-mail c&iacute;m:&nbsp;<a href="mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu">ugyfelszolgalat@naih.hu</a></p>

<p>12.4. Ha b&aacute;rmely term&eacute;szetes vagy jogi szem&eacute;ly &eacute;szleli, hogy a szerzői jogi t&ouml;rv&eacute;ny &aacute;ltal v&eacute;dett szerzői műv&eacute;n, előad&aacute;s&aacute;n, hangfelv&eacute;tel&eacute;n, műsor&aacute;n, audiovizu&aacute;lis műv&eacute;n, adatb&aacute;zis&aacute;n fenn&aacute;ll&oacute; jog&aacute;t vagy v&eacute;djegy&eacute;t, szabadalm&aacute;t a Telefut&aacute;ron megjelenő inform&aacute;ci&oacute; s&eacute;rti, &uacute;gy az Ekrtv 13. &sect;-a &eacute;rtelm&eacute;ben teljes bizony&iacute;t&oacute; erejű mag&aacute;nokiratba vagy k&ouml;zokiratba foglalt &eacute;rtes&iacute;t&eacute;s&eacute;vel felh&iacute;vhatja az &Uuml;zemeltetőt a jog&aacute;t s&eacute;rtő tartalm&uacute; inform&aacute;ci&oacute; elt&aacute;vol&iacute;t&aacute;s&aacute;ra. Ez&uacute;ton&nbsp;k&eacute;rj&uuml;k, hogy &iacute;r&aacute;sban a m&aacute;rka v&eacute;delm&eacute;re vonatkoz&oacute; inform&aacute;ci&oacute;kat r&ouml;gz&iacute;tve majd megfelelően al&aacute;&iacute;rva jutassa el r&eacute;sz&uuml;nkre postai &uacute;ton vagy faxon.</p>

<p>12.5. A Felhaszn&aacute;l&oacute; &eacute;s az &Uuml;zemeltető, mint felek, esetleges jogvita eset&eacute;n kik&ouml;tik az &Uuml;zemeltető sz&eacute;khelye szerinti, hat&aacute;sk&ouml;rrel rendelkező b&iacute;r&oacute;s&aacute;g kiz&aacute;r&oacute;lagos illet&eacute;kess&eacute;g&eacute;t.</p>

<p>&nbsp;A jelen &Aacute;ltal&aacute;nos Felhaszn&aacute;l&aacute;si Felt&eacute;telekben foglaltakra &eacute;s az &Uuml;zemeltető &aacute;ltal műk&ouml;dtetett Telefut&aacute;r online oldalon a magyar jog ir&aacute;nyad&oacute;.</p>

<p>&nbsp;A felhaszn&aacute;l&oacute; az &Aacute;FF elfogad&aacute;s&aacute;val hozz&aacute;j&aacute;rul ahhoz a B&eacute;kev&aacute;ri Kft. direkt marketing c&eacute;llal megkeresse.</p>

<p>Jelen dokumentum a Telefut&aacute;r &Aacute;FF 2014. j&uacute;lius 13. napj&aacute;t&oacute;l hat&aacute;lyos verzi&oacute;ja</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>B&eacute;kev&aacute;ri Kft.</p>

<p>Minden jog fenntartva!</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>Mell&eacute;kletek:</p>

<p>A).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Telefut&aacute;r Adatkezel&eacute;si T&aacute;j&eacute;koztat&oacute;</p>

<p>B).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Telefut&aacute;r d&iacute;jszab&aacute;sok</p>

<p>C).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tiltott term&eacute;kek list&aacute;ja</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><br />
&nbsp;</p>

<p><br />
&nbsp;</p>

<p>Hivatkoz&aacute;sok:</p>

<p>1.&nbsp;A Polg&aacute;ri T&ouml;rv&eacute;nyk&ouml;nyvről sz&oacute;l&oacute; 2013. &eacute;vi. V. tv.</p>

<p>2.&nbsp;az elektronikus kereskedelmi szolg&aacute;ltat&aacute;sok, valamint az inform&aacute;ci&oacute;s t&aacute;rsadalommal &ouml;sszef&uuml;ggő szolg&aacute;ltat&aacute;sok egyes k&eacute;rd&eacute;seiről sz&oacute;l&oacute; 2001. &eacute;vi CVIII. t&ouml;rv&eacute;ny</p>

<p>3.&nbsp;Az&nbsp;ad&oacute;z&aacute;s rendj&eacute;ről sz&oacute;l&oacute; 2003. &eacute;vi&nbsp;XCII. t&ouml;rv&eacute;ny</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><br />
&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>A.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mell&eacute;klet Telefut&aacute;r adatkezel&eacute;si T&aacute;j&eacute;koztat&oacute;</strong></p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><a name="link1"></a> <strong>1. 1. A Telefut&aacute;r, mint adatkezelő k&ouml;telezetts&eacute;gei</strong></p>

<p>&nbsp;</p>

<p>A&nbsp;<strong>B&eacute;kev&aacute;ri Korl&aacute;tolt Felelőss&eacute;gű T&aacute;rsas&aacute;g</strong>&nbsp;(2543 S&uuml;ttő, Szabads&aacute;g u. 22., a tov&aacute;bbiakban B&eacute;kev&aacute;ri Kft., szolg&aacute;ltat&oacute;, adatkezelő), mint adatkezelő, mag&aacute;ra n&eacute;zve k&ouml;telezőnek ismeri el jelen jogi k&ouml;zlem&eacute;ny tartalm&aacute;t. K&ouml;telezetts&eacute;get v&aacute;llal arra, hogy szolg&aacute;ltat&aacute;s&aacute;val kapcsolatos adatkezel&eacute;se megfelel a jelen szab&aacute;lyzatban &eacute;s a hat&aacute;lyos jogszab&aacute;lyokban meghat&aacute;rozott elv&aacute;r&aacute;soknak.</p>

<p>&nbsp;A&nbsp;<a href="http://www.telefutar.hu/" target="_blank">www.telefutar.hu</a>&nbsp;alatt&nbsp;el&eacute;rhető online kereskedelmi oldallal kapcsolatosan felmer&uuml;lő adatv&eacute;delmi ir&aacute;nyelvek folyamatosan el&eacute;rhetők a www.telefutar.hu/content/adatkezeles.html&nbsp;c&iacute;men.</p>

<p>A B&eacute;kev&aacute;ri Kft. fenntartja mag&aacute;nak a jogot jelen adatv&eacute;delmi t&aacute;j&eacute;koztat&oacute; b&aacute;rmikori megv&aacute;ltoztat&aacute;s&aacute;ra, a felhaszn&aacute;l&oacute;k előzetes t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;sa mellett.</p>

<p>&nbsp;Amennyiben &Ouml;nnek, mint felhaszn&aacute;l&oacute;nknak olyan k&eacute;rd&eacute;se lenne, mely jelen adatv&eacute;delmi t&aacute;j&eacute;koztat&oacute; alapj&aacute;n nem egy&eacute;rtelmű, k&eacute;rj&uuml;k jelezze a&nbsp;Telefut&aacute;r Kapcsolatfelv&eacute;teli fel&uuml;let&eacute;n a www.telefutar.hu/content/kapcsolat&nbsp;c&iacute;men. A B&eacute;kev&aacute;ri Kft. b&aacute;r elk&ouml;telezett a szolg&aacute;ltat&aacute;sok minős&eacute;g&eacute;nek a legmagasabb szinten tart&aacute;sa ir&aacute;ny&aacute;ban, a rendszer haszn&aacute;lat&aacute;b&oacute;l eredő esetleges k&aacute;rok&eacute;rt felelőss&eacute;get nem v&aacute;llal.</p>

<p>&nbsp;A B&eacute;kev&aacute;ri Kft. elk&ouml;telezett partnerei &eacute;s felhaszn&aacute;l&oacute;i szem&eacute;lyes adatainak v&eacute;delm&eacute;ben, kiemelten fontosnak tartja &uuml;gyfelei inform&aacute;ci&oacute;s &ouml;nrendelkez&eacute;si jog&aacute;nak tiszteletben tart&aacute;s&aacute;t. A B&eacute;kev&aacute;ri Kft. a szem&eacute;lyes adatokat bizalmasan kezeli, &eacute;s megtesz minden olyan biztons&aacute;gi, technikai &eacute;s szervez&eacute;si int&eacute;zked&eacute;st, mely az adatok biztons&aacute;g&aacute;t garant&aacute;lja.</p>

<p>&nbsp;A B&eacute;kev&aacute;ri Kft. az al&aacute;bbiakban ismerteti adatkezel&eacute;si elveit, bemutatja azokat az elv&aacute;r&aacute;sokat, melyeket saj&aacute;t mag&aacute;val, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, &eacute;s betart. Adatkezel&eacute;si alapelvei &ouml;sszhangban vannak az adatv&eacute;delemmel kapcsolatos hat&aacute;lyos jogszab&aacute;lyokkal.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>Minden olyan k&ouml;z&ouml;s egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;si szerződ&eacute;s&uuml;nkben (k&ouml;vetel&eacute;sbehajt&aacute;s, prom&oacute;ci&oacute;s, rekl&aacute;m &eacute;s marketing meg&aacute;llapod&aacute;sok), melyet a B&eacute;kev&aacute;ri Kft. k&ouml;t, a regisztr&aacute;lt felhaszn&aacute;l&oacute;k a Telefut&aacute;ron t&aacute;rolt adatait &aacute;tadhatja, a felhaszn&aacute;l&oacute;k ehhez a jelen adatv&eacute;delmi nyilatkozat elfogad&aacute;s&aacute;val hozz&aacute;j&aacute;rulnak.</p>

<p><br />
&nbsp;</p>

<p><a name="link2"></a> <strong>1.</strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>2. Fogalmak</strong></p>

<p>&nbsp;</p>

<p>1. 2.1. szem&eacute;lyes adat:&nbsp;b&aacute;rmely, meghat&aacute;rozott, szem&eacute;lyes adat alapj&aacute;n azonos&iacute;tott vagy - k&ouml;zvetlen&uuml;l vagy k&ouml;zvetve - azonos&iacute;that&oacute; term&eacute;szetes szem&eacute;llyel (&eacute;rintettel) kapcsolatba hozhat&oacute; adat - k&uuml;l&ouml;n&ouml;sen az &eacute;rintett neve, szem&eacute;lyigazolv&aacute;nya, azonos&iacute;t&oacute; jele, valamint egy vagy t&ouml;bb fizikai, fiziol&oacute;giai, ment&aacute;lis, gazdas&aacute;gi, kultur&aacute;lis vagy szoci&aacute;lis azonoss&aacute;g&aacute;ra jellemző ismeret -, valamint az adatb&oacute;l levonhat&oacute;, az &eacute;rintettre vonatkoz&oacute; k&ouml;vetkeztet&eacute;s,</p>

<p>1.2. 2. hozz&aacute;j&aacute;rul&aacute;s:&nbsp;az &eacute;rintett k&iacute;v&aacute;ns&aacute;g&aacute;nak &ouml;nk&eacute;ntes &eacute;s hat&aacute;rozott kinyilv&aacute;n&iacute;t&aacute;sa, amely megfelelő t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;son alapul, &eacute;s amellyel f&eacute;lre&eacute;rthetetlen beleegyez&eacute;s&eacute;t adja a r&aacute; vonatkoz&oacute; szem&eacute;lyes adatok - teljes k&ouml;rű vagy egyes műveletekre kiterjedő &ndash; kezel&eacute;s&eacute;hez,</p>

<p>1. 2. 3. tiltakoz&aacute;s:&nbsp;az &eacute;rintett nyilatkozata, amellyel szem&eacute;lyes adatainak kezel&eacute;s&eacute;t kifog&aacute;solja, &eacute;s az adatkezel&eacute;s megsz&uuml;ntet&eacute;s&eacute;t, illetve a kezelt adatok t&ouml;rl&eacute;s&eacute;t k&eacute;ri,</p>

<p>1. 2.4. adatkezelő:&nbsp;az a term&eacute;szetes vagy jogi szem&eacute;ly, illetve jogi szem&eacute;lyis&eacute;ggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezel&eacute;s&eacute;nek c&eacute;lj&aacute;t meghat&aacute;rozza, az adatkezel&eacute;sre (bele&eacute;rtve a felhaszn&aacute;lt eszk&ouml;zt) vonatkoz&oacute; d&ouml;nt&eacute;seket meghozza &eacute;s v&eacute;grehajtja, vagy az &aacute;ltala megb&iacute;zott adatfeldolgoz&oacute;val v&eacute;grehajtatja,</p>

<p>1. 2.5. adatkezel&eacute;s:&nbsp;az alkalmazott elj&aacute;r&aacute;st&oacute;l f&uuml;ggetlen&uuml;l az adatokon v&eacute;gzett b&aacute;rmely művelet vagy a műveletek &ouml;sszess&eacute;ge, &iacute;gy p&eacute;ld&aacute;ul gyűjt&eacute;se, felv&eacute;tele, r&ouml;gz&iacute;t&eacute;se, rendszerez&eacute;se, t&aacute;rol&aacute;sa, megv&aacute;ltoztat&aacute;sa, felhaszn&aacute;l&aacute;sa, tov&aacute;bb&iacute;t&aacute;sa, nyilv&aacute;noss&aacute;gra hozatala, &ouml;sszehangol&aacute;sa vagy &ouml;sszekapcsol&aacute;sa, z&aacute;rol&aacute;sa, t&ouml;rl&eacute;se &eacute;s megsemmis&iacute;t&eacute;se, valamint az adatok tov&aacute;bbi felhaszn&aacute;l&aacute;s&aacute;nak megakad&aacute;lyoz&aacute;sa. Adatkezel&eacute;snek sz&aacute;m&iacute;t a f&eacute;nyk&eacute;p-, hang- vagy k&eacute;pfelv&eacute;tel k&eacute;sz&iacute;t&eacute;se, valamint a szem&eacute;ly azonos&iacute;t&aacute;s&aacute;ra alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy teny&eacute;rnyomat, DNS-minta, &iacute;riszk&eacute;p) r&ouml;gz&iacute;t&eacute;se is,</p>

<p>1. 2.6. adattov&aacute;bb&iacute;t&aacute;s:&nbsp;ha az adatot meghat&aacute;rozott harmadik szem&eacute;ly sz&aacute;m&aacute;ra hozz&aacute;f&eacute;rhetőv&eacute; teszik,</p>

<p>1. 2.7. nyilv&aacute;noss&aacute;gra hozatal:&nbsp;ha az adatot b&aacute;rki sz&aacute;m&aacute;ra hozz&aacute;f&eacute;rhetőv&eacute; teszik,</p>

<p>1. 2.8. adatt&ouml;rl&eacute;s:&nbsp;az adatok felismerhetetlenn&eacute; t&eacute;tele oly m&oacute;don, hogy a helyre&aacute;ll&iacute;t&aacute;suk t&ouml;bb&eacute; nem lehets&eacute;ges,</p>

<p>1. 2.9. adatz&aacute;rol&aacute;s:&nbsp;az adatok tov&aacute;bb&iacute;t&aacute;s&aacute;nak, megismer&eacute;s&eacute;nek, nyilv&aacute;noss&aacute;gra hozatal&aacute;nak, &aacute;talak&iacute;t&aacute;s&aacute;nak, megv&aacute;ltoztat&aacute;s&aacute;nak, megsemmis&iacute;t&eacute;s&eacute;nek, t&ouml;rl&eacute;s&eacute;nek, &ouml;sszekapcsol&aacute;s&aacute;nak vagy &ouml;sszehangol&aacute;s&aacute;nak &eacute;s felhaszn&aacute;l&aacute;s&aacute;nak v&eacute;glegesen vagy meghat&aacute;rozott időre t&ouml;rt&eacute;nő lehetetlenn&eacute; t&eacute;tele,</p>

<p>1. 2.10. adatmegsemmis&iacute;t&eacute;s: az adatok vagy az azokat tartalmaz&oacute; adathordoz&oacute; teljes fizikai megsemmis&iacute;t&eacute;se,</p>

<p>1. 2.11. adatfeldolgoz&aacute;s:&nbsp;az adatkezel&eacute;si műveletekhez kapcsol&oacute;d&oacute; technikai feladatok elv&eacute;gz&eacute;se, f&uuml;ggetlen&uuml;l a műveletek v&eacute;grehajt&aacute;s&aacute;hoz alkalmazott m&oacute;dszertől &eacute;s eszk&ouml;ztől, valamint az alkalmaz&aacute;s hely&eacute;től,</p>

<p>1. 2.12. adatfeldolgoz&oacute;:&nbsp;az a term&eacute;szetes vagy jogi szem&eacute;ly, illetve jogi szem&eacute;lyis&eacute;ggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megb&iacute;z&aacute;s&aacute;b&oacute;l szem&eacute;lyes adatok feldolgoz&aacute;s&aacute;t v&eacute;gzi,</p>

<p>1. 2.13. harmadik szem&eacute;ly:&nbsp;olyan term&eacute;szetes vagy jogi szem&eacute;ly, illetve jogi szem&eacute;lyis&eacute;ggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az &eacute;rintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgoz&oacute;val,</p>

<p>1. 2. 14. Infotv.:&nbsp;az inform&aacute;ci&oacute;s &ouml;nrendelkez&eacute;si jogr&oacute;l &eacute;s az inform&aacute;ci&oacute;szabads&aacute;gr&oacute;l sz&oacute;l&oacute; 2011. &eacute;vi CXII. t&ouml;rv&eacute;ny</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><a name="link3"></a> <strong>1.</strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>3. Alapelvek az adatkezel&eacute;s sor&aacute;n</strong></p>

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>

<p>Szem&eacute;lyes adat akkor kezelhető, ha</p>

<p>-&nbsp;ahhoz az &eacute;rintett hozz&aacute;j&aacute;rul, vagy</p>

<p>-&nbsp;azt t&ouml;rv&eacute;ny vagy - t&ouml;rv&eacute;ny felhatalmaz&aacute;sa alapj&aacute;n, az abban meghat&aacute;rozott k&ouml;rben - helyi &ouml;nkorm&aacute;nyzat rendelete elrendeli.</p>

<p>Az Infotv. 6. &sect; (3) bekezd&eacute;se alapj&aacute;n a 16. &eacute;let&eacute;v&eacute;t bet&ouml;lt&ouml;tt kiskor&uacute; &eacute;rintett hozz&aacute;j&aacute;rul&aacute;s&aacute;t tartalmaz&oacute; jognyilatkozat&aacute;nak &eacute;rv&eacute;nyess&eacute;g&eacute;hez t&ouml;rv&eacute;nyes k&eacute;pviselőj&eacute;nek beleegyez&eacute;se vagy ut&oacute;lagos j&oacute;v&aacute;hagy&aacute;sa nem sz&uuml;ks&eacute;ges.</p>

<p>Szem&eacute;lyes adatot kezelni csak meghat&aacute;rozott c&eacute;lb&oacute;l, jog gyakorl&aacute;sa &eacute;s k&ouml;telezetts&eacute;g teljes&iacute;t&eacute;se &eacute;rdek&eacute;ben lehet. Az adatkezel&eacute;snek minden szakasz&aacute;ban meg kell felelnie e c&eacute;lnak. Csak olyan szem&eacute;lyes adat kezelhető, amely az adatkezel&eacute;s c&eacute;lj&aacute;nak megval&oacute;sul&aacute;s&aacute;hoz elengedhetetlen, a c&eacute;l el&eacute;r&eacute;s&eacute;re alkalmas, csak a c&eacute;l megval&oacute;sul&aacute;s&aacute;hoz sz&uuml;ks&eacute;ges m&eacute;rt&eacute;kben &eacute;s ideig.</p>

<p>T&ouml;rv&eacute;ny, vagy t&ouml;rv&eacute;nyi felhatalmaz&aacute;son alapul&oacute; &ouml;nkorm&aacute;nyzati rendelet &aacute;ltal elrendelteken fel&uuml;l szem&eacute;lyes adat csak megfelelő t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;son alapul&oacute; beleegyez&eacute;ssel kezelhető. Szem&eacute;lyes adat akkor is kezelhető, ha az adatkezel&eacute;s a m&aacute;r felvett szem&eacute;lyes adat vonatkoz&aacute;s&aacute;ban megfelel az Info tv. 6.&sect; (5) bekezd&eacute;s&eacute;nek a) vagy b) pontjaiban foglaltaknak.</p>

<p>Az &eacute;rintettet - egy&eacute;rtelműen, k&ouml;z&eacute;rthetően &eacute;s r&eacute;szletesen - t&aacute;j&eacute;koztatni kell az adatai kezel&eacute;s&eacute;vel kapcsolatos minden t&eacute;nyről, &iacute;gy k&uuml;l&ouml;n&ouml;sen az adatkezel&eacute;s c&eacute;lj&aacute;r&oacute;l &eacute;s jogalapj&aacute;r&oacute;l, az adatkezel&eacute;sre &eacute;s az adatfeldolgoz&aacute;sra jogosult szem&eacute;ly&eacute;ről, az adatkezel&eacute;s időtartam&aacute;r&oacute;l, illetve arr&oacute;l, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;snak ki kell terjednie az &eacute;rintett adatkezel&eacute;ssel kapcsolatos jogaira &eacute;s jogorvoslati lehetős&eacute;geire is.</p>

<p>A kezelt szem&eacute;lyes adatoknak meg kell felelni&uuml;k az al&aacute;bbi k&ouml;vetelm&eacute;nyeknek:</p>

<p>-&nbsp;felv&eacute;tel&uuml;k &eacute;s kezel&eacute;s&uuml;k tisztess&eacute;ges &eacute;s t&ouml;rv&eacute;nyes;</p>

<p>-&nbsp;pontosak, teljesek &eacute;s ha sz&uuml;ks&eacute;ges időszerűek;</p>

<p>-&nbsp;t&aacute;rol&aacute;suk m&oacute;dja alkalmas arra, hogy az &eacute;rintettet csak a t&aacute;rol&aacute;s c&eacute;lj&aacute;hoz sz&uuml;ks&eacute;ges ideig lehessen azonos&iacute;tani.</p>

<p>Korl&aacute;toz&aacute;s n&eacute;lk&uuml;l haszn&aacute;lhat&oacute;, &aacute;ltal&aacute;nos &eacute;s egys&eacute;ges szem&eacute;lyazonos&iacute;t&oacute; jel alkalmaz&aacute;sa tilos. A szem&eacute;lyes adatok akkor tov&aacute;bb&iacute;that&oacute;k, valamint a k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző adatkezel&eacute;sek akkor kapcsolhat&oacute;k &ouml;ssze, ha az &eacute;rintett ahhoz hozz&aacute;j&aacute;rult, vagy t&ouml;rv&eacute;ny azt megengedi, &eacute;s ha az adatkezel&eacute;s felt&eacute;telei minden egyes szem&eacute;lyes adatra n&eacute;zve teljes&uuml;lnek.</p>

<p>Szem&eacute;lyes adat (bele&eacute;rtve a k&uuml;l&ouml;nleges adatot is) az orsz&aacute;gb&oacute;l - az adathordoz&oacute;t&oacute;l vagy az adat&aacute;tvitel m&oacute;dj&aacute;t&oacute;l f&uuml;ggetlen&uuml;l &ndash; az Eur&oacute;pai &Uacute;ni&oacute;n k&iacute;v&uuml;li orsz&aacute;gban l&eacute;vő adatkezelő vagy adatfeldolgoz&oacute; r&eacute;sz&eacute;re akkor tov&aacute;bb&iacute;that&oacute;, ha ahhoz az &eacute;rintett kifejezetten hozz&aacute;j&aacute;rult, vagy azt t&ouml;rv&eacute;ny lehetőv&eacute; teszi, &eacute;s az Eur&oacute;pai &Uacute;ni&oacute;n k&iacute;v&uuml;li orsz&aacute;gban az &aacute;tadott adatok kezel&eacute;se, illetőleg feldolgoz&aacute;sa sor&aacute;n biztos&iacute;tott a szem&eacute;lyes adatok megfelelő szintű v&eacute;delme. Az Eur&oacute;pai Gazdas&aacute;gi T&eacute;rs&eacute;g tag&aacute;llamaiba ir&aacute;nyul&oacute; adattov&aacute;bb&iacute;t&aacute;st &uacute;gy kell tekinteni, mintha a Magyarorsz&aacute;g ter&uuml;let&eacute;n bel&uuml;li adattov&aacute;bb&iacute;t&aacute;sra ker&uuml;lne sor.</p>

<p><br />
&nbsp;</p>

<p><a name="link4"></a> <strong>1.</strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>4. A&nbsp;szem&eacute;lyes adatok k&ouml;re, az adatkezel&eacute;s c&eacute;lja, jogc&iacute;me &eacute;s időtartama</strong></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>A szolg&aacute;ltat&aacute;sokon bel&uuml;l, az &eacute;rintettel kapcsolatos minden szem&eacute;lyes adat kezel&eacute;se &ouml;nk&eacute;ntes hozz&aacute;j&aacute;rul&aacute;son, vagy t&ouml;rv&eacute;nyi felhatalmaz&aacute;son alapul.</strong></p>

<p><a name="link41"></a> &nbsp;<strong>1. 4.1. A honlap l&aacute;togat&oacute;inak adatai:</strong><strong>&nbsp;</strong>A honlapok l&aacute;togat&aacute;sa sor&aacute;n a B&eacute;kev&aacute;ri Kft. r&ouml;gz&iacute;theti a felhaszn&aacute;l&oacute;k IP c&iacute;m&eacute;t, a l&aacute;togat&aacute;s időpontj&aacute;t &eacute;s a megtekintett oldal c&iacute;m&eacute;t - technikai okb&oacute;l, valamint a felhaszn&aacute;l&oacute;i szok&aacute;sokra vonatkoz&oacute; statisztik&aacute;k k&eacute;sz&iacute;t&eacute;se c&eacute;lj&aacute;b&oacute;l. Az adatokat a szerver t&aacute;rolja.</p>

<p>A szolg&aacute;ltat&oacute; a testre szabott kiszolg&aacute;l&aacute;s &eacute;rdek&eacute;ben a felhaszn&aacute;l&oacute; sz&aacute;m&iacute;t&oacute;g&eacute;p&eacute;n kis adatcsomagot, &uacute;n. cookie-t helyez el. Ennek k&ouml;sz&ouml;nhetően a rendszer &Ouml;nnek sz&oacute;l&oacute; egyedi term&eacute;kaj&aacute;nlatokat jelen&iacute;t meg. A honlapok haszn&aacute;lat&aacute;val a felhaszn&aacute;l&oacute; elfogadja, hogy sz&aacute;m&iacute;t&oacute;g&eacute;p&eacute;n cookie ker&uuml;lj&ouml;n elhelyez&eacute;sre.</p>

<p>A szolg&aacute;ltat&oacute;, technikai k&ouml;zreműk&ouml;dők&eacute;nt biztos&iacute;thatja, hogy a honlapok l&aacute;togat&aacute;sa sor&aacute;n a szolg&aacute;ltat&oacute;val egy&uuml;ttműk&ouml;dő harmadik szem&eacute;lyek, k&uuml;l&ouml;n&ouml;sen a Google Inc. cookie-k seg&iacute;ts&eacute;g&eacute;vel t&aacute;rolj&aacute;k, ha a felhaszn&aacute;l&oacute; kor&aacute;bban m&aacute;r l&aacute;togat&aacute;st tett a szolg&aacute;ltat&oacute; honlapj&aacute;n &eacute;s ez alapj&aacute;n hirdet&eacute;st jelen&iacute;thetnek meg a felhaszn&aacute;l&oacute;nak.</p>

<p>A cookie-t a felhaszn&aacute;l&oacute; k&eacute;pes t&ouml;r&ouml;lni saj&aacute;t sz&aacute;m&iacute;t&oacute;g&eacute;p&eacute;ről, illetve be&aacute;ll&iacute;thatja b&ouml;ng&eacute;szőj&eacute;t, hogy a cookie-k alkalmaz&aacute;s&aacute;t tiltsa. Ezen t&uacute;lmenően a Google biztos&iacute;tja, hogy a felhaszn&aacute;l&oacute; a Google &aacute;ltal megjelen&iacute;tett hirdet&eacute;sek kikapcsol&aacute;s&aacute;ra szolg&aacute;l&oacute; oldalon (http://www.google.hu/privacy_ads.html) letilthatja a Google &aacute;ltal elhelyezett cookie-kat. A cookie-k alkalmaz&aacute;s&aacute;nak tilt&aacute;s&aacute;val, t&ouml;rl&eacute;s&eacute;vel a honlapok<strong>&nbsp;</strong>haszn&aacute;lata k&eacute;nyelmetlenebb&eacute; v&aacute;lhat a felhaszn&aacute;l&oacute; sz&aacute;m&aacute;ra.</p>

<p><a name="link42"></a> &nbsp;<strong>1.4.2. K&uuml;lső szolg&aacute;ltat&oacute;k adatfelv&eacute;tele a honlapon:</strong><strong>&nbsp;</strong>A B&eacute;kev&aacute;ri Kft. &aacute;ltal &uuml;zemeltetett honlapok k&oacute;djai a B&eacute;kev&aacute;ri Kft-től f&uuml;ggetlen, k&uuml;lső szerverről &eacute;rkező &eacute;s k&uuml;lső szerverre mutat&oacute; hivatkoz&aacute;sokat tartalmazhatnak.</p>

<p>Az egyik ilyen k&uuml;lső szerver seg&iacute;ti a honlap l&aacute;togatotts&aacute;gi &eacute;s egy&eacute;b webanalitikai adatainak f&uuml;ggetlen audit&aacute;l&aacute;s&aacute;t (Medi&aacute;n Webaudit, Google Analytics, etarget). A m&aacute;sik k&uuml;lső szerver a honlapon megjelenő hirdet&eacute;sek kiszolg&aacute;l&aacute;s&aacute;t v&eacute;gzi (Adverticum). Ezen adatok kezel&eacute;s&eacute;ről az adatkezelők tudnak r&eacute;szletes felvil&aacute;gos&iacute;t&aacute;st ny&uacute;jtani.</p>

<p>K&uuml;lső szolg&aacute;ltat&oacute;k szem&eacute;lyes adatokhoz nem f&eacute;rnek hozz&aacute;, a B&eacute;kev&aacute;ri Kft. kiz&aacute;r&oacute;lag aggreg&aacute;lt adatok el&eacute;rhetős&eacute;g&eacute;t biztos&iacute;tja.</p>

<p>El&eacute;rhetős&eacute;g&uuml;k:&nbsp;<a href="http://www.webaudit.hu/" target="_blank">www.webaudit.hu</a>,&nbsp;<a href="http://www.adverticum.hu/" target="_blank">www.adverticum.com</a>,&nbsp;<a href="http://www.etarget.hu/" target="_blank">www.etarget.hu</a>,&nbsp;<a href="http://www.google.com/" target="_blank">www.google.com</a>.</p>

<p><a name="link43"></a> &nbsp;<strong>1.4.3. Regisztr&aacute;ci&oacute;s adatb&aacute;zis:</strong><strong>&nbsp;</strong>A B&eacute;kev&aacute;ri Kft a regisztr&aacute;ci&oacute;s adatb&aacute;zisban a felhaszn&aacute;l&oacute;i nevet, az &eacute;rintett jelszav&aacute;nak k&oacute;dj&aacute;t, vezet&eacute;k- &eacute;s keresztnev&eacute;t, e-mail c&iacute;m&eacute;t, telefonsz&aacute;m&aacute;t, lakc&iacute;m&eacute;t, a regisztr&aacute;ci&oacute; időpontj&aacute;t, regisztr&aacute;ci&oacute;kori IP c&iacute;m&eacute;t, a banksz&aacute;mlasz&aacute;m&aacute;t &eacute;s szem&eacute;lyi igazolv&aacute;ny&aacute;t sz&aacute;m&aacute;t kezeli. Ezek az adatok elengedhetetlen&uuml;l sz&uuml;ks&eacute;gesek az azonos&iacute;t&aacute;shoz, a kapcsolatfelv&eacute;telhez, a megb&iacute;zhat&oacute;s&aacute;gi szintekhez &eacute;s a sz&aacute;ml&aacute;z&aacute;shoz. A B&eacute;kev&aacute;ri Kft. tov&aacute;bb&aacute; ideiglenesen r&ouml;gz&iacute;ti regisztr&aacute;ci&oacute;s adatb&aacute;zis&aacute;ban az egy&eacute;b &eacute;rdeklődők &eacute;s h&iacute;rlevelet ig&eacute;nylők e-mail c&iacute;m&eacute;t &eacute;s megadott adatait (n&eacute;v, sz&aacute;ll&iacute;t&aacute;si c&iacute;m, telefonsz&aacute;m).</p>

<p>A felhaszn&aacute;l&oacute;nak lehetős&eacute;ge van megadnia - a p&eacute;nz&uuml;gyi teljes&iacute;t&eacute;s k&ouml;nyvel&eacute;se c&eacute;lj&aacute;b&oacute;l - banksz&aacute;mlasz&aacute;m&aacute;t, valamint a sz&aacute;ml&aacute;z&aacute;s &eacute;s kisz&aacute;ll&iacute;t&aacute;s megk&ouml;nny&iacute;t&eacute;se &eacute;rdek&eacute;ben a munkahely&eacute;nek nev&eacute;t, a sz&aacute;ml&aacute;z&aacute;si &eacute;s kisz&aacute;ll&iacute;t&aacute;si nevet &eacute;s c&iacute;met illetve b&aacute;rmely a logisztikai &uuml;gyletben szereplő csal&aacute;dtagja el&eacute;rhetős&eacute;geit.</p>

<p>A felhaszn&aacute;l&oacute;k megismer&eacute;se, szolg&aacute;ltat&oacute; tev&eacute;kenys&eacute;g&eacute;nek k&ouml;nnyebb&eacute; t&eacute;tele, a h&iacute;rlev&eacute;l, egy&eacute;b direkt marketing c&eacute;l&uacute; megkeres&eacute;s &eacute;s a szolg&aacute;ltat&aacute;sok szem&eacute;lyre szab&aacute;sa &eacute;rdek&eacute;ben tov&aacute;bbi adatok megad&aacute;s&aacute;ra is van lehetős&eacute;g: hol hallott elősz&ouml;r a telefut&aacute;rr&oacute;l, nem, sz&uuml;let&eacute;si idő, iskolai v&eacute;gzetts&eacute;g, foglalkoz&aacute;s, csal&aacute;di &aacute;llapot, milyen ter&uuml;leten dolgozik, melyik bankn&aacute;l vezeti a foly&oacute;sz&aacute;ml&aacute;j&aacute;t, internet kapcsolat&aacute;nak fajt&aacute;ja, oper&aacute;ci&oacute;s rendszere, b&ouml;ng&eacute;szőj&eacute;nek t&iacute;pusa, rendszeresen l&aacute;togatott oldalai, rendszeresen felkeresett e-kereskedelmi oldalai &eacute;s &eacute;rdeklőd&eacute;si k&ouml;r stb.</p>

<p>Az adatb&aacute;zis a fentieken k&iacute;v&uuml;l tartalmazza, hogy a felhaszn&aacute;l&oacute; k&eacute;rt-e e-mail h&iacute;rlevelet vagy sem, &eacute;s ha k&eacute;rt, milyen tartalm&uacute; h&iacute;rlevelet k&eacute;rt, hogy hozz&aacute;j&aacute;rult-e ahhoz, hogy B&eacute;kev&aacute;ri Kft. direkt marketing c&eacute;llal megkeresse (p&eacute;ld&aacute;ul telefonon, SMS-ben, valamint e-mail, vagy postai k&uuml;ldem&eacute;ny &uacute;tj&aacute;n). A direkt marketing c&eacute;l&uacute; adatkezel&eacute;st k&uuml;l&ouml;n pont szab&aacute;lyozza.</p>

<p>A megadott adatok t&ouml;bbs&eacute;g&eacute;nek m&oacute;dos&iacute;t&aacute;s&aacute;t a felhaszn&aacute;l&oacute;i fi&oacute;kban el lehet v&eacute;gezni, vagy a m&oacute;dos&iacute;t&aacute;sok &aacute;tvezet&eacute;s&eacute;t a B&eacute;kev&aacute;ri Kft-n&eacute;l lehet kezdem&eacute;nyezni.</p>

<p>Az adatok esetleges t&ouml;rl&eacute;s&eacute;t &iacute;r&aacute;sban kezdem&eacute;nyezheti. Az adatok t&ouml;rl&eacute;se csak akkor kezdem&eacute;nyezhető, ha a felhaszn&aacute;l&oacute;nak&nbsp;nincs tartoz&aacute;sa a B&eacute;kev&aacute;ri Kft. fel&eacute;, illetve minden tranzakci&oacute;ja &eacute;rt&eacute;kel&eacute;sre, vagy lez&aacute;r&aacute;sra ker&uuml;lt (nincs folyamatban tranzakci&oacute;), illetve nem &aacute;ll felf&uuml;ggeszt&eacute;s/kiz&aacute;r&aacute;s alatt. Ez esetben a sz&aacute;ml&aacute;z&aacute;si adatokkal kapcsolatos adatkezel&eacute;s k&ouml;telező a sz&aacute;mvitelről sz&oacute;l&oacute; 2000. &eacute;vi C. t&ouml;rv&eacute;ny 169. &sect; (2) bekezd&eacute;se alapj&aacute;n 8 &eacute;vig.</p>

<p><a name="link44"></a> &nbsp;<strong>1.4.4. A tranzakci&oacute;val kapcsolatos adatkezel&eacute;sek:</strong><strong>&nbsp;</strong>Csomag felt&ouml;lt&eacute;s&eacute;re illetve logisztikai szolg&aacute;ltat&aacute;s felk&iacute;n&aacute;l&aacute;sa eset&eacute;n az 1. 4. 3. pontban felsorolt adatt&iacute;pusokon fel&uuml;l nem kell tov&aacute;bbi szem&eacute;lyes adatokat megadni, de a Felhaszn&aacute;l&oacute; felhaszn&aacute;l&oacute;i neve nyilv&aacute;noss&aacute;gra ker&uuml;l a szem&eacute;lyes adatlapj&aacute;val egy&uuml;tt, melyet kit&ouml;lt&ouml;tt (kiv&eacute;telt k&eacute;peznek a bizalmas adatok: szem&eacute;lyigazolv&aacute;ny, banksz&aacute;mla sz&aacute;m). A tranzakci&oacute; lez&aacute;r&aacute;s&aacute;t k&ouml;vetően a Felhaszn&aacute;l&oacute;k egym&aacute;sr&oacute;l megkapj&aacute;k a rendszertől a m&aacute;sik f&eacute;l nev&eacute;t, lakc&iacute;m&eacute;t, telefonsz&aacute;m&aacute;t, illetve e-mail c&iacute;m&eacute;t.</p>

<p>A csomagokkal illetve a logisztikai megold&aacute;sokkal kapcsolatos hozz&aacute;sz&oacute;l&aacute;sok, &eacute;rt&eacute;kel&eacute;sek a felhaszn&aacute;l&oacute; nev&eacute;vel egy&uuml;tt nyilv&aacute;noss&aacute;gra ker&uuml;lnek.</p>

<p>A B&eacute;kev&aacute;ri Kft. rendszere a szolg&aacute;ltat&aacute;shoz szorosan kapcsol&oacute;d&oacute;, &eacute;rtes&iacute;tő &uuml;zeneteket k&uuml;ld alkalmank&eacute;nt (rendszer&uuml;zenet).</p>

<p>A tranzakci&oacute;k adatai &ndash; a tranzakci&oacute; bizony&iacute;t&aacute;sa c&eacute;lj&aacute;b&oacute;l &ndash; 5 &eacute;vig megőrz&eacute;sre ker&uuml;lnek.</p>

<p>A regisztr&aacute;ci&oacute;s adatok k&ouml;z&ouml;tt megadott el&eacute;rhetős&eacute;gek valamelyik&eacute;n (pl. e-mail, telefonsz&aacute;m) megkeresheti a B&eacute;kev&aacute;ri Kft. a felhaszn&aacute;l&oacute;t valamely tranzakci&oacute; megerős&iacute;t&eacute;se c&eacute;lj&aacute;b&oacute;l (pl. ha a k&eacute;t f&eacute;l a tranzakci&oacute;t nem egyform&aacute;n sikeresnek vagy sikertelennek &eacute;rt&eacute;keli).</p>

<p>A B&eacute;kev&aacute;ri Kft. &aacute;ltal &ndash; t&ouml;bbek k&ouml;z&ouml;tt a sikeres &eacute;rt&eacute;kes&iacute;t&eacute;s ut&aacute;n j&aacute;r&oacute; jutal&eacute;kr&oacute;l, esetleges felt&ouml;lt&eacute;si d&iacute;jr&oacute;l, term&eacute;kkiemel&eacute;sről, extra szolg&aacute;ltat&aacute;sr&oacute;l &ndash; ki&aacute;ll&iacute;tott sz&aacute;ml&aacute;k &eacute;s az ahhoz kapcsol&oacute;d&oacute; sz&aacute;ml&aacute;z&aacute;si adatok kezel&eacute;se &eacute;s megőrz&eacute;se a sz&aacute;mvitelről sz&oacute;l&oacute; 2000. &eacute;vi C. t&ouml;rv&eacute;ny 169. &sect; (2) bekezd&eacute;se alapj&aacute;n 8 &eacute;vig k&ouml;telező.</p>

<p><a name="link45"></a><a name="_GoBack"></a> &nbsp;<strong>1.4.5. Term&eacute;kfigyelő, direkt marketing c&eacute;l&uacute; megkeres&eacute;sek &eacute;s egy&eacute;b &eacute;rtes&iacute;t&eacute;sek:</strong><strong>&nbsp;</strong>A term&eacute;kfigyelő funkci&oacute; seg&iacute;ts&eacute;g&eacute;vel lehetős&eacute;g van a megadott szempontok alapj&aacute;n, megadott idők&ouml;z&ouml;nk&eacute;nt &eacute;rtes&iacute;t&eacute;st k&eacute;rni, a krit&eacute;riumoknak megfelelő &uacute;jonnan felt&ouml;lt&ouml;tt term&eacute;kekről. A B&eacute;kev&aacute;ri Kft. direkt marketing c&eacute;l&uacute; megkeres&eacute;sek (&iacute;gy k&uuml;l&ouml;n&ouml;sen heti &eacute;s egy&eacute;b rendszeress&eacute;ggel k&uuml;ld&ouml;tt tematikus h&iacute;rlevelek, sms &uuml;zenetek, telemarketing h&iacute;v&aacute;sok, DM k&uuml;ldem&eacute;nyek, stb.) &uacute;tj&aacute;n &eacute;rtes&iacute;ti &uacute;jdons&aacute;gair&oacute;l, kiemelt aj&aacute;nlatokr&oacute;l, a B&eacute;kev&aacute;ri Kft. &uacute;j szolg&aacute;ltat&aacute;sair&oacute;l, fejleszt&eacute;s&eacute;ről azokat a felhaszn&aacute;l&oacute;kat, akik direkt marketing c&eacute;l&uacute; megkeres&eacute;s fogad&aacute;s&aacute;hoz kifejezetten hozz&aacute;j&aacute;rultak. A B&eacute;kev&aacute;ri Kft. a felhaszn&aacute;l&oacute; &aacute;ltal a regisztr&aacute;ci&oacute; sor&aacute;n, illetve a szem&eacute;lyes men&uuml;ben/felhaszn&aacute;l&oacute;i fi&oacute;kban megadott el&eacute;rhetős&eacute;geken (k&uuml;l&ouml;n&ouml;sen: postai c&iacute;m, telefonsz&aacute;m, e-mail c&iacute;m) keresheti meg a felhaszn&aacute;l&oacute;t: t&ouml;bbek k&ouml;z&ouml;tt e-mail &uacute;tj&aacute;n h&iacute;rlev&eacute;llel, lakc&iacute;mre k&uuml;ld&ouml;tt k&uuml;ldem&eacute;nnyel, telefonsz&aacute;m&aacute;ra k&uuml;ld&ouml;tt SMS &uacute;tj&aacute;n &eacute;s/vagy telefonsz&aacute;m&aacute;n telemarketing c&eacute;l&uacute; h&iacute;v&aacute;ssal (munkanapokon 9-18 &oacute;ra k&ouml;z&ouml;tt, munkasz&uuml;neti napokon 9-15 &oacute;ra k&ouml;z&ouml;tt). A megkeres&eacute;sek tartalma a felhaszn&aacute;l&oacute;k &aacute;ltal megadott adatok alapj&aacute;n elt&eacute;rő lehet. A felhaszn&aacute;l&oacute; b&aacute;rmikor megtilthatja az egyes t&iacute;pus&uacute; direkt marketing c&eacute;l&uacute; megkeres&eacute;sek (h&iacute;rlevelek, k&uuml;ldem&eacute;ny, telemarketing h&iacute;v&aacute;s, SMS, stb.) fogad&aacute;s&aacute;t a felhaszn&aacute;l&oacute;i fi&oacute;kj&aacute;ban val&oacute; be&aacute;ll&iacute;t&aacute;ssal vagy a B&eacute;kev&aacute;ri Kft. sz&aacute;m&aacute;ra &iacute;r&aacute;sban jelzett nyilatkozat&aacute;ban leiratkozhat, a tematikus h&iacute;rlev&eacute;l szolg&aacute;ltat&aacute;sr&oacute;l a h&iacute;rlev&eacute;lben tal&aacute;lhat&oacute; leiratkoz&oacute; linken kereszt&uuml;l iratkozhat le. A felhaszn&aacute;l&oacute; szem&eacute;lyes men&uuml;j&eacute;nek / felhaszn&aacute;l&oacute;i fi&oacute;kj&aacute;nak t&ouml;rl&eacute;se eset&eacute;n a direkt marketing c&eacute;l&uacute; megkeres&eacute;sek be&aacute;ll&iacute;t&aacute;sai is t&ouml;rl&eacute;sre ker&uuml;lnek.</p>

<p>A felhaszn&aacute;l&oacute; &aacute;ltal a regisztr&aacute;ci&oacute; sor&aacute;n, illetve a saj&aacute;t adatok men&uuml;ben megadott e-mail c&iacute;mre vagy mobiltelefonsz&aacute;mra fizet&eacute;si felsz&oacute;l&iacute;t&aacute;st k&uuml;ldhet a B&eacute;kev&aacute;ri Kft.</p>

<p>Fentieken fel&uuml;l a B&eacute;kev&aacute;ri Kft. rendszere egy&eacute;b - a szolg&aacute;ltat&aacute;sban mag&aacute;ban rejlő - &uuml;zeneteket (rendszer&uuml;zenet) is k&uuml;ldhet alkalmank&eacute;nt.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><a name="link46"></a> <strong>1. 4.6. Aj&aacute;nljon minket, h&iacute;vja meg bar&aacute;tj&aacute;t&nbsp;funkci&oacute;:</strong><strong>&nbsp;</strong>Lehetős&eacute;g van arra, hogy ha a felhaszn&aacute;l&oacute; &eacute;rdekesnek tal&aacute;lj az oldalt vagy mag&aacute;t a B&eacute;kev&aacute;ri Kft. valamely szolg&aacute;ltat&aacute;s&aacute;t, akkor a rendszer seg&iacute;ts&eacute;g&eacute;vel - saj&aacute;t nev&eacute;ben &eacute;s e-mail c&iacute;m&eacute;vel &ndash; erről harmadik szem&eacute;lyeket &eacute;rtes&iacute;tsen. A rendszer a c&iacute;mzett szem&eacute;lyes adatait &eacute;s a levelet nem r&ouml;gz&iacute;ti.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><a name="link47"></a><a name="link48"></a> <strong>1.4.7. Kapcsolatfelv&eacute;tel:</strong><strong>&nbsp;</strong>A n&eacute;v, e-mail c&iacute;m &eacute;s az &uuml;zenet elk&uuml;ld&eacute;s&eacute;vel a honlapon tal&aacute;lhat&oacute; űrlap seg&iacute;ts&eacute;g&eacute;vel, vagy e-mail &uacute;tj&aacute;n lehet a B&eacute;kev&aacute;ri Kft-vel felvenni a kapcsolatot. Az &uuml;zeneteket a B&eacute;kev&aacute;ri Kft. csak rendeltet&eacute;sszerűen haszn&aacute;lja fel, az &uuml;gy v&eacute;gleges elint&eacute;z&eacute;se ut&aacute;n archiv&aacute;lja.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><a name="link49"></a> <strong>1.4.8. Egy&eacute;b c&eacute;l&uacute; adatkezel&eacute;sek:</strong><strong>&nbsp;</strong>E t&aacute;j&eacute;koztat&oacute;ban fel nem sorolt adatkezel&eacute;sekről az adat felv&eacute;telekor adunk t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;st. A regisztr&aacute;ci&oacute;s adatok ellenőrz&eacute;se (biztons&aacute;gi adategyeztet&eacute;s) sor&aacute;n f&eacute;nyk&eacute;pes igazolv&aacute;nym&aacute;solatot k&eacute;rhet&uuml;nk. <strong>A biztons&aacute;gi adategyeztet&eacute;ssel megval&oacute;sul&oacute; adatkezel&eacute;s c&eacute;lja a regisztr&aacute;ci&oacute;s adatok val&oacute;s&aacute;g&aacute;nak ellenőrz&eacute;se &eacute;s a megb&iacute;zhat&oacute;s&aacute;gi szintek val&oacute;s&aacute;gtartalm&aacute;nak ellenőrz&eacute;se.</strong>&nbsp;A biztons&aacute;gi adategyeztet&eacute;s sor&aacute;n felvett szem&eacute;lyes adatokat v&eacute;dett informatikai rendszer&uuml;nkben t&aacute;roljuk.</p>

<p>T&aacute;j&eacute;koztatjuk a felhaszn&aacute;l&oacute;kat, hogy a b&iacute;r&oacute;s&aacute;g, az &uuml;gy&eacute;sz &eacute;s a nyomoz&oacute; hat&oacute;s&aacute;g, vagy szab&aacute;lys&eacute;rt&eacute;si hat&oacute;s&aacute;g t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;s ad&aacute;sa, szem&eacute;lyes adatok k&ouml;zl&eacute;se, &aacute;tad&aacute;sa, illetőleg iratok rendelkez&eacute;sre bocs&aacute;t&aacute;sa v&eacute;gett megkeresheti a B&eacute;kev&aacute;ri Kft-t.</p>

<p>A B&eacute;kev&aacute;ri Kft. a hat&oacute;s&aacute;gok r&eacute;sz&eacute;re, jogszerű megkeres&eacute;s&uuml;ket teljes&iacute;tve - amennyiben a hat&oacute;s&aacute;g a pontos c&eacute;lt &eacute;s az adatok k&ouml;r&eacute;t megjel&ouml;lte - szem&eacute;lyes adatot csak annyit &eacute;s olyan m&eacute;rt&eacute;kben ad ki, amely a megkeres&eacute;s c&eacute;lj&aacute;nak megval&oacute;s&iacute;t&aacute;s&aacute;hoz elengedhetetlen&uuml;l sz&uuml;ks&eacute;ges.</p>

<p>&nbsp;<strong>1.4.10. Hangr&ouml;gz&iacute;t&eacute;s felt&eacute;telei:</strong><strong>&nbsp;</strong>Telemarketing c&eacute;l&uacute; megkeres&eacute;s sor&aacute;n az ut&oacute;lagos bizony&iacute;t&aacute;s, valamint az adatkezel&eacute;shez val&oacute; hozz&aacute;j&aacute;rul&aacute;s, illetve tiltakoz&aacute;s igazolhat&oacute;s&aacute;ga &eacute;rdek&eacute;ben a besz&eacute;lget&eacute;sről hangr&ouml;gz&iacute;t&eacute;s k&eacute;sz&uuml;lhet. E hangfelv&eacute;tel kiz&aacute;r&oacute;lag az &eacute;rintett (h&iacute;vott f&eacute;l) hozz&aacute;j&aacute;rul&aacute;sa mellett k&eacute;sz&iacute;thető; a hangfelv&eacute;telt az adatkezelő a felv&eacute;teltől sz&aacute;m&iacute;tott, az &aacute;ltal&aacute;nos el&eacute;v&uuml;l&eacute;si ideig őrzi meg, tiltakoz&aacute;s eset&eacute;n a hangfelv&eacute;tel r&ouml;vid időn bel&uuml;l (legfeljebb 72 &oacute;r&aacute;n bel&uuml;l) t&ouml;rl&eacute;sre ker&uuml;l. A hangfelv&eacute;telhez az adatkezelő azonos&iacute;t&oacute;sz&aacute;mot rendel, ami a h&iacute;vott f&eacute;l telefonsz&aacute;ma &eacute;s a besz&eacute;lget&eacute;s d&aacute;tuma.</p>

<p>&nbsp;&nbsp;</p>

<p><a name="link5"></a> <strong>1.5. A&nbsp;szem&eacute;lyes adatok t&aacute;rol&aacute;s&aacute;nak m&oacute;dja, az adatkezel&eacute;s biztons&aacute;ga</strong></p>

<p>&nbsp;</p>

<p>A B&eacute;kev&aacute;ri Kft. a szem&eacute;lyes adatok kezel&eacute;s&eacute;hez a szolg&aacute;ltat&aacute;s ny&uacute;jt&aacute;sa sor&aacute;n alkalmazott informatikai eszk&ouml;z&ouml;ket &uacute;gy v&aacute;lasztja meg &eacute;s &uuml;zemelteti, hogy a kezelt adat:</p>

<p>-&nbsp;az arra feljogos&iacute;tottak sz&aacute;m&aacute;ra hozz&aacute;f&eacute;rhető (rendelkez&eacute;sre &aacute;ll&aacute;s);</p>

<p>-&nbsp;hiteless&eacute;ge &eacute;s hiteles&iacute;t&eacute;se biztos&iacute;tott (adatkezel&eacute;s hiteless&eacute;ge);</p>

<p>-&nbsp;v&aacute;ltozatlans&aacute;ga igazolhat&oacute; (adatintegrit&aacute;s);</p>

<p>-&nbsp;a jogosulatlan hozz&aacute;f&eacute;r&eacute;s ellen v&eacute;dett (adat bizalmass&aacute;ga) legyen.</p>

<p>A B&eacute;kev&aacute;ri Kft. olyan műszaki, szervez&eacute;si &eacute;s szervezeti int&eacute;zked&eacute;sekkel gondoskodik az adatkezel&eacute;s biztons&aacute;g&aacute;nak v&eacute;delm&eacute;ről, amely az adatkezel&eacute;ssel kapcsolatban jelentkező kock&aacute;zatoknak megfelelő v&eacute;delmi szintet ny&uacute;jt.</p>

<p>A B&eacute;kev&aacute;ri Kft. az adatkezel&eacute;s sor&aacute;n megőrzi</p>

<p>-a titkoss&aacute;got: megv&eacute;di az inform&aacute;ci&oacute;t, hogy csak az f&eacute;rhessen hozz&aacute;, aki erre jogosult;</p>

<p>-&nbsp;a s&eacute;rtetlens&eacute;get: megv&eacute;di az inform&aacute;ci&oacute;nak &eacute;s a feldolgoz&aacute;s m&oacute;dszer&eacute;nek a pontoss&aacute;g&aacute;t &eacute;s teljess&eacute;g&eacute;t;</p>

<p>-&nbsp;a rendelkez&eacute;sre &aacute;ll&aacute;st: gondoskodik arr&oacute;l, hogy amikor a jogosult haszn&aacute;l&oacute;nak sz&uuml;ks&eacute;ge van r&aacute;, val&oacute;ban hozz&aacute; tudjon f&eacute;rni a k&iacute;v&aacute;nt inform&aacute;ci&oacute;hoz, &eacute;s rendelkez&eacute;sre &aacute;lljanak az ezzel kapcsolatos eszk&ouml;z&ouml;k.</p>

<p>A B&eacute;kev&aacute;ri Kft. informatikai rendszere &eacute;s h&aacute;l&oacute;zata egyar&aacute;nt v&eacute;dett a sz&aacute;m&iacute;t&oacute;g&eacute;ppel t&aacute;mogatott csal&aacute;s, k&eacute;mked&eacute;s, szabot&aacute;zs, vandalizmus, tűz &eacute;s &aacute;rv&iacute;z, tov&aacute;bb&aacute; a sz&aacute;m&iacute;t&oacute;g&eacute;pv&iacute;rusok, a sz&aacute;m&iacute;t&oacute;g&eacute;pes bet&ouml;r&eacute;sek &eacute;s a szolg&aacute;latmegtagad&aacute;sra vezető t&aacute;mad&aacute;sok ellen. Az &uuml;zemeltető a biztons&aacute;gr&oacute;l szerverszintű &eacute;s alkalmaz&aacute;sszintű v&eacute;delmi elj&aacute;r&aacute;sokkal gondoskodik.</p>

<p>T&aacute;j&eacute;koztatjuk a felhaszn&aacute;l&oacute;kat, hogy az interneten tov&aacute;bb&iacute;tott elektronikus &uuml;zenetek, protokollt&oacute;l (e-mail, web, ftp, stb.) f&uuml;ggetlen&uuml;l s&eacute;r&uuml;l&eacute;kenyek az olyan h&aacute;l&oacute;zati fenyeget&eacute;sekkel szemben, amelyek tisztess&eacute;gtelen tev&eacute;kenys&eacute;gre, szerződ&eacute;s vitat&aacute;s&aacute;ra, vagy az inform&aacute;ci&oacute; felfed&eacute;s&eacute;re, m&oacute;dos&iacute;t&aacute;s&aacute;ra vezetnek. Az ilyen fenyeget&eacute;sektől megv&eacute;dendő a szolg&aacute;ltat&oacute; megtesz minden tőle elv&aacute;rhat&oacute; &oacute;vint&eacute;zked&eacute;st. A rendszereket megfigyeli annak &eacute;rdek&eacute;ben, hogy minden biztons&aacute;gi elt&eacute;r&eacute;st r&ouml;gz&iacute;thessen, &eacute;s bizony&iacute;t&eacute;kkal szolg&aacute;lhasson minden biztons&aacute;gi esem&eacute;ny eset&eacute;ben. A rendszermegfigyel&eacute;s ezen k&iacute;v&uuml;l lehetőv&eacute; teszi az alkalmazott &oacute;vint&eacute;zked&eacute;sek hat&eacute;konys&aacute;g&aacute;nak ellenőrz&eacute;s&eacute;t is.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><a name="link6"></a> 6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Az adatkezelő adatai, el&eacute;rhetős&eacute;ge</strong></p>

<p>&nbsp;</p>

<p>N&eacute;v: B&eacute;kev&aacute;ri Kft.</p>

<p>C&iacute;m: 2543 S&uuml;ttő, Szabads&aacute;g u. 22.</p>

<p>E-mail: adatvedelem kukac telefutar pont hu</p>

<p>C&eacute;gjegyz&eacute;ksz&aacute;m: 11-09-000726</p>

<p>Ad&oacute;sz&aacute;m: 10369926-2-11.</p>

<p>Adatkezel&eacute;si nyilv&aacute;ntart&aacute;si azonos&iacute;t&oacute;: NAIH-77000/2014</p>

<p><strong>(A fenti el&eacute;rhetős&eacute;geken kiz&aacute;r&oacute;lag adatkezel&eacute;ssel, jelen k&ouml;zlem&eacute;nnyel kapcsolatos k&eacute;rd&eacute;sekre adunk v&aacute;laszt!)</strong></p>

<p>&nbsp;&nbsp;</p>

<p><a name="link7"></a> <strong>7.</strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>Adattov&aacute;bb&iacute;t&aacute;sok</strong></p>

<p>&nbsp;</p>

<p>A B&eacute;kev&aacute;ri Kft. jogosult a k&ouml;vetel&eacute;sbehajt&oacute; alv&aacute;llalkoz&oacute;i r&eacute;sz&eacute;re tov&aacute;bb&iacute;tani a felhaszn&aacute;l&oacute;k szem&eacute;lyes adatait. Tov&aacute;bb&iacute;tott adatok k&ouml;re: n&eacute;v, c&iacute;m, telefonsz&aacute;m, e-mail c&iacute;m, k&ouml;vetel&eacute;ssel kapcsolatos adatok. Adattov&aacute;bb&iacute;t&aacute;s c&eacute;lja: k&ouml;vetel&eacute;skezel&eacute;s</p>

<p>Adatkezelő neve: Intrum Justitia Kft.</p>

<p>C&iacute;me: 1139 Budapest, Pap K&aacute;roly u. 4-6.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>Adatkezelő neve: Creditexpress Magyarorsz&aacute;g P&eacute;nz&uuml;gyi Szolg&aacute;ltat&oacute; Kft.</p>

<p>C&iacute;me: 1146 Budapest, Hung&aacute;ria krt. 179-187.</p>

<p><br />
&nbsp;</p>

<p>Adatkezelő neve: Creditforte Kft.</p>

<p>C&iacute;me: 1139 Budapest B&eacute;ke t&eacute;r 7.</p>

<p><a name="link8"></a> &nbsp;</p>

<p><strong>8.</strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>Jogorvoslati lehetős&eacute;gek</strong></p>

<p>&nbsp;</p>

<p>Az &eacute;rintett t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;st k&eacute;rhet szem&eacute;lyes adatai kezel&eacute;s&eacute;ről, valamint k&eacute;rheti szem&eacute;lyes adatainak helyesb&iacute;t&eacute;s&eacute;t, illetve - a jogszab&aacute;lyban elrendelt adatkezel&eacute;sek kiv&eacute;tel&eacute;vel - t&ouml;rl&eacute;s&eacute;t a regisztr&aacute;ci&oacute;n&aacute;l jelzett m&oacute;don, illetve &uuml;gyf&eacute;lszolg&aacute;lat &uacute;tj&aacute;n.</p>

<p>Az &eacute;rintett k&eacute;relm&eacute;re a B&eacute;kev&aacute;ri Kft., mint adatkezelő t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;st ad az &aacute;ltala kezelt, illetőleg az &aacute;ltala megb&iacute;zott feldolgoz&oacute; &aacute;ltal feldolgozott adatair&oacute;l, az adatkezel&eacute;s c&eacute;lj&aacute;r&oacute;l, jogalapj&aacute;r&oacute;l, időtartam&aacute;r&oacute;l, az adatfeldolgoz&oacute; nev&eacute;ről, c&iacute;m&eacute;ről (sz&eacute;khely&eacute;ről) &eacute;s az adatkezel&eacute;ssel &ouml;sszef&uuml;ggő tev&eacute;kenys&eacute;g&eacute;ről, tov&aacute;bb&aacute; arr&oacute;l, hogy kik &eacute;s milyen c&eacute;lb&oacute;l kapj&aacute;k vagy kapt&aacute;k meg az adatokat. Az adatkezelő a k&eacute;relem beny&uacute;jt&aacute;s&aacute;t&oacute;l sz&aacute;m&iacute;tott legr&ouml;videbb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon bel&uuml;l &iacute;r&aacute;sban, k&ouml;z&eacute;rthető form&aacute;ban adja meg a t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;st. A hangfelv&eacute;telt az &eacute;rintett kifejezett &iacute;r&aacute;sbeli k&eacute;r&eacute;s&eacute;re a B&eacute;kev&aacute;ri Kft. az &iacute;r&aacute;sbeli k&eacute;r&eacute;sben megadott e-mail c&iacute;mre k&uuml;ldi meg, 30 napon bel&uuml;l; az B&eacute;kev&aacute;ri Kft. &aacute;ltal alkalmazott form&aacute;tumban, az ut&oacute;lagos m&oacute;dos&iacute;t&aacute;st&oacute;l v&eacute;dett form&aacute;tumban. A t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;s ingyenes, ha a t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;st k&eacute;rő a foly&oacute; &eacute;vben azonos ter&uuml;letre vonatkoz&oacute; t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;si k&eacute;relmet az adatkezelőh&ouml;z m&eacute;g nem ny&uacute;jtott be. Egy&eacute;b esetekben a B&eacute;kev&aacute;ri Kft. k&ouml;lts&eacute;gt&eacute;r&iacute;t&eacute;st &aacute;llap&iacute;t meg, &eacute;s a t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;st a k&ouml;lts&eacute;gt&eacute;r&iacute;t&eacute;s megfizet&eacute;s&eacute;t k&ouml;vetően biztos&iacute;tja.</p>

<p>A B&eacute;kev&aacute;ri Kft. a szem&eacute;lyes adatot t&ouml;rli, ha kezel&eacute;se jogellenes, az &eacute;rintett a 4.3 pont alapj&aacute;n azt k&eacute;ri, az adatkezel&eacute;s c&eacute;lja megszűnt, vagy az adatok t&aacute;rol&aacute;s&aacute;nak t&ouml;rv&eacute;nyben meghat&aacute;rozott hat&aacute;rideje lej&aacute;rt, azt a b&iacute;r&oacute;s&aacute;g vagy az adatv&eacute;delmi hat&oacute;s&aacute;g elrendelte.</p>

<p>A B&eacute;kev&aacute;ri Kft. a helyesb&iacute;t&eacute;sről &eacute;s a t&ouml;rl&eacute;sről az &eacute;rintettet, tov&aacute;bb&aacute; mindazokat &eacute;rtes&iacute;ti, akiknek kor&aacute;bban az adatot adatkezel&eacute;s c&eacute;lj&aacute;ra tov&aacute;bb&iacute;tott&aacute;k. Az &eacute;rtes&iacute;t&eacute;s mellőzhető, ha ez az adatkezel&eacute;s c&eacute;lj&aacute;ra val&oacute; tekintettel az &eacute;rintett jogos &eacute;rdek&eacute;t nem s&eacute;rti.</p>

<p>Az &eacute;rintett tiltakozhat szem&eacute;lyes adat&aacute;nak kezel&eacute;se ellen, ha</p>

<p>- a szem&eacute;lyes adatok kezel&eacute;se (tov&aacute;bb&iacute;t&aacute;sa) kiz&aacute;r&oacute;lag az adatkezelő vagy az adat&aacute;tvevő jog&aacute;nak vagy jogos &eacute;rdek&eacute;nek &eacute;rv&eacute;nyes&iacute;t&eacute;s&eacute;hez sz&uuml;ks&eacute;ges, kiv&eacute;ve, ha az adatkezel&eacute;st t&ouml;rv&eacute;ny rendelte el;</p>

<p>-&nbsp;a szem&eacute;lyes adat felhaszn&aacute;l&aacute;sa vagy tov&aacute;bb&iacute;t&aacute;sa k&ouml;zvetlen &uuml;zletszerz&eacute;s, k&ouml;zv&eacute;lem&eacute;ny-kutat&aacute;s vagy tudom&aacute;nyos kutat&aacute;s c&eacute;lj&aacute;ra t&ouml;rt&eacute;nik;</p>

<p>-&nbsp;a tiltakoz&aacute;s jog&aacute;nak gyakorl&aacute;s&aacute;t egy&eacute;bk&eacute;nt t&ouml;rv&eacute;ny lehetőv&eacute; teszi.</p>

<p>A B&eacute;kev&aacute;ri Kft. - az adatkezel&eacute;s egyidejű felf&uuml;ggeszt&eacute;s&eacute;vel - a tiltakoz&aacute;st a k&eacute;relem beny&uacute;jt&aacute;s&aacute;t&oacute;l sz&aacute;m&iacute;tott legr&ouml;videbb időn bel&uuml;l, de legfeljebb 15 munkanap alatt megvizsg&aacute;lja, &eacute;s annak eredm&eacute;ny&eacute;ről a k&eacute;relmezőt &iacute;r&aacute;sban t&aacute;j&eacute;koztatja. Amennyiben a tiltakoz&aacute;s indokolt, az adatkezelő az adatkezel&eacute;st - bele&eacute;rtve a tov&aacute;bbi adatfelv&eacute;telt &eacute;s adattov&aacute;bb&iacute;t&aacute;st is - megsz&uuml;nteti, &eacute;s az adatokat z&aacute;rolja, valamint a tiltakoz&aacute;sr&oacute;l, illetőleg az annak alapj&aacute;n tett int&eacute;zked&eacute;sekről &eacute;rtes&iacute;ti mindazokat, akik r&eacute;sz&eacute;re a tiltakoz&aacute;ssal &eacute;rintett szem&eacute;lyes adatot kor&aacute;bban tov&aacute;bb&iacute;totta, &eacute;s akik k&ouml;telesek int&eacute;zkedni a tiltakoz&aacute;si jog &eacute;rv&eacute;nyes&iacute;t&eacute;se &eacute;rdek&eacute;ben.</p>

<p>Amennyiben az &eacute;rintett az adatkezelőnek a meghozott d&ouml;nt&eacute;s&eacute;vel nem &eacute;rt egyet, az ellen - annak k&ouml;zl&eacute;s&eacute;től sz&aacute;m&iacute;tott 30 napon bel&uuml;l &ndash; a B&eacute;kev&aacute;ri Kft. sz&eacute;khelye szerinti b&iacute;r&oacute;s&aacute;ghoz fordulhat.</p>

<p>A B&eacute;kev&aacute;ri Kft. az &eacute;rintett adat&aacute;t nem t&ouml;r&ouml;lheti, ha az adatkezel&eacute;st t&ouml;rv&eacute;ny rendelte el. Az adat azonban nem tov&aacute;bb&iacute;that&oacute; az adat&aacute;tvevő r&eacute;sz&eacute;re, ha az adatkezelő egyet&eacute;rtett a tiltakoz&aacute;ssal, illetőleg a b&iacute;r&oacute;s&aacute;g a tiltakoz&aacute;s jogoss&aacute;g&aacute;t meg&aacute;llap&iacute;totta.</p>

<p>Az &eacute;rintett a jogainak megs&eacute;rt&eacute;se eset&eacute;n az adatkezelő ellen a B&eacute;kev&aacute;ri Kft. sz&eacute;khelye szerinti b&iacute;r&oacute;s&aacute;ghoz fordulhat. A b&iacute;r&oacute;s&aacute;g az &uuml;gyben soron k&iacute;v&uuml;l j&aacute;r el.</p>

<p>A B&eacute;kev&aacute;ri Kft. az &eacute;rintett adatainak jogellenes kezel&eacute;s&eacute;vel vagy a technikai adatv&eacute;delem k&ouml;vetelm&eacute;nyeinek megszeg&eacute;s&eacute;vel m&aacute;snak okozott k&aacute;rt megt&eacute;r&iacute;ti. Az adatkezelő mentes&uuml;l a felelőss&eacute;g al&oacute;l, ha a k&aacute;rt az adatkezel&eacute;s k&ouml;r&eacute;n k&iacute;v&uuml;l eső elh&aacute;r&iacute;thatatlan ok id&eacute;zte elő.</p>

<p>Nem kell megt&eacute;r&iacute;teni a k&aacute;rt annyiban, amennyiben az a k&aacute;rosult sz&aacute;nd&eacute;kos vagy s&uacute;lyosan gondatlan magatart&aacute;s&aacute;b&oacute;l sz&aacute;rmazott.</p>

<p>Adatkezel&eacute;st &eacute;rintő panasszal a B&eacute;kev&aacute;ri Kft. sz&eacute;khelye szerinti b&iacute;r&oacute;s&aacute;gn&aacute;l, illetve a Nemzeti Adatv&eacute;delmi &eacute;s Inform&aacute;ci&oacute;szabads&aacute;g Hat&oacute;s&aacute;gn&aacute;l lehet &eacute;lni:&nbsp;</p>

<p>Sz&eacute;khely: 1125 Budapest, Szil&aacute;gyi Erzs&eacute;bet fasor 22/c</p>

<p>Postac&iacute;m: 1534 Budapest, Pf.: 834</p>

<p>Telefon: +36 (1) 391-1400</p>

<p>Telefax: +36 (1) 391-1410</p>

<p>&nbsp;E-mail:&nbsp;<a href="mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu">ugyfelszolgalat@naih.hu</a></p>

<p><strong>B.</strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><strong>mell&eacute;klet A Telefut&aacute;r d&iacute;jszab&aacute;sa</strong></p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;<strong>2.1. D&Iacute;JMENTES (INGYENES) SZOLG&Aacute;LTAT&Aacute;SOK</strong><strong>:&nbsp;REGISZTR&Aacute;CI&Oacute;, E-MAIL &Eacute;RTES&Iacute;TŐK &Eacute;S ISMERTETŐK, EGY&Eacute;B DIREKT MARKETING C&Eacute;L&Uacute; MEGKERES&Eacute;SEK, LEVELEZ&Eacute;SEK</strong></p>

<p><strong>2.2. D&Iacute;JK&Ouml;TELES SZOLG&Aacute;LTAT&Aacute;SOK</strong><strong>:</strong></p>

<p><strong>2.2.1. Jutal&eacute;k:&nbsp;</strong>A sikeresen z&aacute;rult tranzakci&oacute;s folyamat ut&aacute;n jutal&eacute;k ker&uuml;l felsz&aacute;m&iacute;t&aacute;sra az Felhaszn&aacute;l&oacute;k r&eacute;sz&eacute;re az &Aacute;FF rendelkez&eacute;sei szerint. A jutal&eacute;k &ouml;sszege a logisztikai megold&aacute;s v&eacute;gső &aacute;r&aacute;nak 5 %-a, a Sz&aacute;ll&iacute;t&oacute;k &eacute;s a Felad&oacute;k sz&aacute;m&aacute;ra is. A felhaszn&aacute;l&oacute; az &Aacute;FF-ben meghat&aacute;rozott esetekben k&eacute;rhet jutal&eacute;kvisszat&eacute;r&iacute;t&eacute;st.</p>

<p>&nbsp;<strong>2.2.2. Felt&ouml;lt&eacute;si d&iacute;jak:&nbsp;Jelen pillanatban a felt&ouml;lt&eacute;si d&iacute;j nem ker&uuml;l felsz&aacute;m&iacute;t&aacute;sra eg&eacute;szen visszavon&aacute;sig!&nbsp;</strong>A felt&ouml;lt&eacute;si d&iacute;j minden felt&ouml;lt&ouml;tt csomagra &eacute;s logisztikai megold&aacute;sra &eacute;rtendő &eacute;s nem visszat&eacute;r&iacute;tendő.</p>

<p>&nbsp;<strong>2.2.3. Sz&ouml;vegkiemel&eacute;sek &eacute;s extra szolg&aacute;ltat&aacute;sok d&iacute;jai:</strong></p>

<p>- F&eacute;lk&ouml;v&eacute;r, dőlt, al&aacute;h&uacute;zott vagy sz&iacute;nes c&iacute;m: 100 Ft</p>

<p>- Sz&iacute;nes h&aacute;tt&eacute;r, keret: 100 Ft</p>

<p>- SOS jelz&eacute;s: 150 Ft</p>

<p>- List&aacute;z&aacute;sok elej&eacute;re helyez&eacute;s: 300 Ft</p>

<p>- Nyit&oacute;oldali kiemel&eacute;s: 500 Ft</p>

<p>&nbsp;A term&eacute;kkiemel&eacute;sek &eacute;s extra szolg&aacute;ltat&aacute;sok d&iacute;ja a tranzakci&oacute;s folyamat sikeress&eacute;g&eacute;től f&uuml;ggetlen&uuml;l ker&uuml;l felsz&aacute;m&iacute;t&aacute;sra. Minden egyes automatikus &uacute;jraind&iacute;t&aacute;skor az opcion&aacute;lisan kiv&aacute;lasztott term&eacute;kkiemel&eacute;sek &eacute;s extra szolg&aacute;ltat&aacute;sok d&iacute;ja felsz&aacute;m&iacute;t&aacute;sra ker&uuml;l!</p>

<p>&nbsp;Ha nem ker&uuml;l k&uuml;l&ouml;n felt&uuml;ntet&eacute;sre, valamennyi felt&uuml;ntetett &ouml;sszeg&nbsp;<strong>brutt&oacute; &ouml;sszeg</strong>, azaz tartalmazza a magyar jogszab&aacute;lyok szerinti &Aacute;FA &ouml;sszeget.</p>

<p>&nbsp;A be&eacute;rkezett befizet&eacute;sek &aacute;tutal&aacute;s eset&eacute;n 14 munkanapon bel&uuml;l ker&uuml;lnek j&oacute;v&aacute;&iacute;r&aacute;sra.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>A nem fizető felhaszn&aacute;l&oacute;kkal szemben alkalmazhat&oacute; int&eacute;zked&eacute;sekről &eacute;s a fizet&eacute;si, sz&aacute;ml&aacute;z&aacute;si felt&eacute;telekről</strong><strong>&nbsp;az &Aacute;FF rendelkezik.</strong></p>

<p><strong>C. mell&eacute;klet Tiltott term&eacute;kek</strong></p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;A Telefut&aacute;r oldal&aacute;n tilos az al&aacute;bbi dolgokat (&aacute;ruk, term&eacute;kek, szolg&aacute;ltat&aacute;sok) tartalmaz&oacute; csomagok felt&ouml;lt&eacute;se:</p>

<p>- vesz&eacute;lyes vegyi anyag, k&uuml;l&ouml;n&ouml;sen b&aacute;rmilyen tűz-vagy robban&aacute;svesz&eacute;lyes anyag, radioakt&iacute;v, gy&uacute;l&eacute;kony, m&eacute;rgező, mar&oacute; anyagok, illetve mindezeket tartalmaz&oacute; t&aacute;rgyak,</p>

<p>- gy&oacute;gyszer, k&aacute;b&iacute;t&oacute;szer, tudatm&oacute;dos&iacute;t&oacute; anyag, vagy b&aacute;rmely, hasonl&oacute; hat&aacute;s&uacute; szer, narkotikumok, egy&eacute;b hallucinog&eacute;n &eacute;s a b&uuml;ntető t&ouml;rv&eacute;nyk&ouml;nyvben meghat&aacute;rozott anyagok;</p>

<p>- illeg&aacute;lis kereskedelemből sz&aacute;rmaz&oacute; term&eacute;kek, doh&aacute;ny&aacute;ru &eacute;s alkoholos italok;</p>

<p>- enged&eacute;ly n&eacute;lk&uuml;li kereskedelmi mennyis&eacute;gű alkohol &eacute;s doh&aacute;ny&aacute;ru;</p>

<p>- romland&oacute;, fertőző, undort keltő &aacute;ruk;</p>

<p>- lopott, vagy egy&eacute;b m&oacute;don bűncselekm&eacute;nyből sz&aacute;rmaz&oacute;, vagy jogellenesen forgalomba hozott term&eacute;k</p>

<p>- hamis, vagy hamis&iacute;tott term&eacute;k (pl. olyan m&aacute;rkajelz&eacute;ssel ell&aacute;tott term&eacute;k, amely f&eacute;lrevezetheti a vevőket a term&eacute;k vagy szolg&aacute;ltat&aacute;s eredet&eacute;t, mennyis&eacute;g&eacute;t, minős&eacute;g&eacute;t, &ouml;sszetevőit, teljes&iacute;tm&eacute;ny&eacute;t, haszn&aacute;lhat&oacute;s&aacute;g&aacute;t, jav&iacute;t&aacute;s&aacute;t, karbantart&aacute;s&aacute;t, vagy m&aacute;s fontos jellemzőj&eacute;t illetően, valamint tilos az ilyen adatokra vonatkoz&oacute; inform&aacute;ci&oacute;k visszatart&aacute;sa is)</p>

<p>- hamis m&aacute;rka- vagy eredetjelz&eacute;s felt&uuml;ntet&eacute;s&eacute;t seg&iacute;tő term&eacute;k</p>

<p>- olyan term&eacute;k, amely &ouml;nmag&aacute;ban, vagy a term&eacute;k k&ouml;zz&eacute;t&eacute;tele, hirdet&eacute;se &aacute;ltal b&aacute;rmilyen m&oacute;don s&eacute;rti valamely harmadik f&eacute;l jogait, ide&eacute;rtve, nem kiz&aacute;r&oacute;lagosan, a v&eacute;djeggyel, szerzői joggal, szabadalommal, szem&eacute;lyis&eacute;gi vagy kegyeleti joggal val&oacute; vissza&eacute;l&eacute;st;</p>

<p>- szerzői jogv&eacute;delem alatt &aacute;ll&oacute; term&eacute;k m&aacute;solt, hamis&iacute;tott p&eacute;ld&aacute;nya, illetve minden olyan egy&eacute;b tev&eacute;kenys&eacute;g, eszk&ouml;z, szoftver, amely előseg&iacute;ti vagy alkalmas a szerzői jog megs&eacute;rt&eacute;s&eacute;re</p>

<p>- emberi szerv, sz&ouml;vet, f&ouml;ldi maradv&aacute;nyok, halotti hamvak, kegyeleti &eacute;rz&eacute;seket s&eacute;rtő t&aacute;rgyak;</p>

<p>- nem megfelelően csomagolt t&aacute;rgyak;</p>

<p>- az ADR (Rendelet a vesz&eacute;lyes &aacute;ruk k&ouml;z&uacute;ton t&ouml;rt&eacute;nő sz&aacute;ll&iacute;t&aacute;s&aacute;r&oacute;l) &eacute;rtelm&eacute;ben vesz&eacute;lyes &aacute;ruk;</p>

<p>- enged&eacute;lyk&ouml;teles fegyver, lőszer, robban&oacute;szer, pirotechnikai anyagok, eszk&ouml;z&ouml;k (tűzij&aacute;t&eacute;k), ilyen term&eacute;kek alkatr&eacute;sze, alkot&oacute;r&eacute;sze, valamint k&ouml;zbiztons&aacute;gra k&uuml;l&ouml;n&ouml;sen vesz&eacute;lyes eszk&ouml;z, melynek online &eacute;rt&eacute;kes&iacute;t&eacute;s&eacute;t jogszab&aacute;ly z&aacute;rja ki, ide &eacute;rtve, t&ouml;bbek k&ouml;z&ouml;tt a fegyvervisel&eacute;si enged&eacute;lyhez nem k&ouml;t&ouml;tt eszk&ouml;z&ouml;ket is (dob&oacute;csillag, rug&oacute;sk&eacute;s, &oacute;lmosbot, gumibot, boxer, elektromos sokkol&oacute;, vipera, nundzsaku, g&aacute;zspray, stb), sz&uacute;r&oacute;-, v&aacute;g&oacute;-, &eacute;s lőfegyver;</p>

<p>- &eacute;rt&eacute;kpap&iacute;r vagy b&aacute;rmely m&aacute;s olyan p&eacute;nz&uuml;gyi eszk&ouml;z, amellyel befektet&eacute;st vagy p&eacute;nzkihelyez&eacute;st lehet eszk&ouml;z&ouml;lni, kiv&eacute;ve olyan egy&eacute;rtelműen beazonos&iacute;that&oacute; &eacute;rt&eacute;kpap&iacute;r mely m&aacute;r k&ouml;vetel&eacute;st nem testes&iacute;t meg, &eacute;s amely kifejezetten gyűjt&eacute;si c&eacute;llal ker&uuml;l mozgat&aacute;sra</p>

<p>- hitelk&aacute;rtya, bankk&aacute;rtya, vagy b&aacute;rmely m&aacute;s, nem &aacute;truh&aacute;zhat&oacute; k&eacute;szp&eacute;nz-helyettes&iacute;tő fizet&eacute;si eszk&ouml;z, kiv&eacute;ve olyan egy&eacute;rtelműen beazonos&iacute;that&oacute; term&eacute;k, eszk&ouml;z, amely fizet&eacute;si funkci&oacute;val nem rendelkezik, &eacute;s kifejezetten gyűjt&eacute;si c&eacute;llal ker&uuml;l mozgat&aacute;sra</p>

<p>- b&aacute;rmely olyan term&eacute;k vagy sz&ouml;veg, amely gyűl&ouml;letkelt&eacute;sre, faj&uuml;ld&ouml;z&eacute;sre, idegengyűl&ouml;letre vagy nemzetek &eacute;s nemzetis&eacute;gek k&ouml;z&ouml;tti konfliktusra adhat okot</p>

<p>- egy, vagy t&ouml;bb szem&eacute;ly megr&aacute;galmaz&aacute;s&aacute;ra vagy egy&eacute;bk&eacute;nt szem&eacute;lyis&eacute;gi jogainak megs&eacute;rt&eacute;s&eacute;re alkalmas term&eacute;k, sz&ouml;veg</p>

<p>- v&iacute;rus, tr&oacute;jai program vagy m&aacute;s k&aacute;rokoz&oacute; elemeket tartalmaz&oacute; szoftver</p>

<p>- aktiv&aacute;l&oacute; k&oacute;d, CD-kulcs, az eredeti szoftvertől k&uuml;l&ouml;nv&aacute;lasztott regisztr&aacute;ci&oacute;s sz&aacute;m</p>

<p>- TV vagy r&aacute;di&oacute; előfizet&eacute;shez kapcsol&oacute;d&oacute; dek&oacute;der k&aacute;rtya &eacute;s ilyen ad&aacute;sok illeg&aacute;lis dek&oacute;dol&aacute;s&aacute;hoz felhaszn&aacute;lhat&oacute; eszk&ouml;z</p>

<p>- olyan weboldalak, FTP szerverek, vagy az azokra vezető &uacute;t megjel&ouml;l&eacute;se, amelyek vesz&eacute;lyes, illeg&aacute;lis vagy nem birtokolhat&oacute; anyagok l&eacute;trehoz&aacute;s&aacute;t vagy az ilyen anyagokhoz val&oacute; hozz&aacute;f&eacute;r&eacute;st előseg&iacute;tő inform&aacute;ci&oacute;kat tartalmaznak</p>

<p>- online szolg&aacute;ltat&aacute;shoz hozz&aacute;f&eacute;r&eacute;st biztos&iacute;t&oacute; felhaszn&aacute;l&oacute;n&eacute;v, jelsz&oacute;, felhaszn&aacute;l&oacute;i fi&oacute;k (account) men&uuml;, ide&eacute;rtve a Telefut&aacute;r azonos&iacute;t&oacute;kat is</p>

<p>- szem&eacute;lyes adatokat vagy e-mail c&iacute;meket tartalmaz&oacute; list&aacute;k, valamint k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gi &eacute;s torrent oldalak (pl. GMail, nCore stb), e-mail szolg&aacute;ltat&aacute;sok ig&eacute;nybe v&eacute;tel&eacute;re jogos&iacute;t&oacute; megh&iacute;v&oacute; vagy azt tartalmaz&oacute; pendrive, CD stb.</p>

<p>- minden fogad&aacute;ssal vagy egy&eacute;b szerencsej&aacute;t&eacute;kkal kapcsolatos rendszer vagy annak haszn&aacute;lat&aacute;hoz k&ouml;tődő seg&iacute;ts&eacute;g felaj&aacute;nl&aacute;sa</p>

<p>- szexu&aacute;lis szolg&aacute;ltat&aacute;s.</p>

<p>&nbsp;Tilos tov&aacute;bb&aacute; felt&ouml;lteni az oldalra minden direkt kapcsolatfelv&eacute;telre buzd&iacute;t&oacute; (email c&iacute;met, telefonsz&aacute;mot, el&eacute;rhetős&eacute;get tartalmaz&oacute; weboldalt vagy annak nev&eacute;t) term&eacute;kle&iacute;r&aacute;st, vagy k&eacute;pet elhelyezni, kiv&eacute;ve, ha ehhez az &Uuml;zemeltető kifejezetten hozz&aacute;j&aacute;rult.</p>

<p>&nbsp;Az al&aacute;bbi term&eacute;kek, &aacute;ruk mint csomag &eacute;s logisztikai megold&aacute;s felt&ouml;lt&eacute;se eset&eacute;n a k&ouml;vetkező, tov&aacute;bbi felt&eacute;teleknek kell teljes&uuml;lni&uuml;k:</p>

<p>&nbsp;</p>

<table cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:693px">
<tbody>
<tr>
<td>
<p><strong>K&uuml;l&ouml;nleges term&eacute;kfajt&aacute;k, mint csomag</strong></p>
</td>
<td>
<p><strong>Sz&aacute;ll&iacute;t&oacute;i felt&eacute;telek</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>&Aacute;llatok: Az adott fajt a Magyarorsz&aacute;gon hat&aacute;lyos t&ouml;rv&eacute;nyek szerint lehessen forgalomba hozni. Illeg&aacute;lis eredetű nem lehet! Sz&uuml;ks&eacute;ges okm&aacute;nyok csatol&aacute;sa.</p>
</td>
<td>
<p>&Aacute;llatok: A sz&aacute;ll&iacute;t&oacute;nak garant&aacute;lnia kell a biztons&aacute;gos &eacute;s hum&aacute;nus sz&aacute;ll&iacute;t&aacute;si felt&eacute;teleket, a t&ouml;rv&eacute;nyi elő&iacute;r&aacute;soknak meg kell felelnie</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>&Eacute;lelmiszerek: &Eacute;lelmiszernek minős&uuml;lő term&eacute;k, ha forgalmaz&aacute;sa enged&eacute;lyhez k&ouml;t&ouml;tt, kiz&aacute;r&oacute;lag a vonatkoz&oacute; enged&eacute;ly birtok&aacute;ban t&ouml;lthető fel. Jel&ouml;lni kell a sz&uuml;ks&eacute;ges t&aacute;rol&aacute;si &eacute;s sz&aacute;ll&iacute;t&aacute;si m&oacute;dot. Sz&uuml;ks&eacute;ges okm&aacute;nyok csatol&aacute;sa. Az &eacute;lelmiszer magyar nyelvű megjel&ouml;l&eacute;s&eacute;t, tov&aacute;bb&aacute;, ha forgalmaz&aacute;sa enged&eacute;lyhez k&ouml;t&ouml;tt, akkor az enged&eacute;lyt ki&aacute;ll&iacute;t&oacute; hat&oacute;s&aacute;g megnevez&eacute;s&eacute;t &eacute;s az enged&eacute;ly t&aacute;rgy&aacute;t</p>
</td>
<td>
<p>&Eacute;lelmiszerek: Jel&ouml;lni kell, hogy milyen t&iacute;pus&uacute; &eacute;lelmiszerek sz&aacute;ll&iacute;t&aacute;s&aacute;ra alkalmas a Sz&aacute;ll&iacute;t&oacute;, a t&ouml;rv&eacute;nyi elő&iacute;r&aacute;soknak meg kell felelnie.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Egy&eacute;b k&uuml;l&ouml;nleges term&eacute;kfajt&aacute;k: Eredet&uuml;ket igazolni kell &eacute;s megfelelni a mindenkori t&ouml;rv&eacute;nyi elő&iacute;r&aacute;soknak.</p>
</td>
<td>
<p>Csak megfelelő igazolv&aacute;nnyal &eacute;s alkalmas g&eacute;pj&aacute;rművel sz&aacute;ll&iacute;that&oacute;ak a speci&aacute;lis t&ouml;rv&eacute;nyi elő&iacute;r&aacute;sokkal rendelkező term&eacute;kek &eacute;s &aacute;ruk. Ezek hi&aacute;ny&aacute;ban ilyen term&eacute;kek nem sz&aacute;ll&iacute;that&oacute;ak.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Hűt&eacute;st &eacute;s fűt&eacute;st ig&eacute;nylő &aacute;ruk.</p>
</td>
<td>
<p>Csak megfelelő igazolv&aacute;nnyal &eacute;s alkalmas g&eacute;pj&aacute;rművel sz&aacute;ll&iacute;that&oacute;ak a speci&aacute;lis t&ouml;rv&eacute;nyi elő&iacute;r&aacute;sokkal rendelkező term&eacute;kek &eacute;s &aacute;ruk. Ezek hi&aacute;ny&aacute;ban ilyen term&eacute;kek nem sz&aacute;ll&iacute;that&oacute;ak.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p>&nbsp;Enged&eacute;lyk&ouml;teles term&eacute;k eset&eacute;n a felt&ouml;ltő felhaszn&aacute;l&oacute; k&ouml;teles a term&eacute;klapon felt&uuml;ntetni, hogy ilyen enged&eacute;ly birtok&aacute;ban van &eacute;s a term&eacute;k sz&aacute;ll&iacute;t&aacute;sa nem &uuml;tk&ouml;zik jogszab&aacute;lyba, hat&oacute;s&aacute;gi rendelkez&eacute;sbe. A sz&aacute;ll&iacute;t&oacute; igazolja, hogy enged&eacute;ly k&ouml;teles term&eacute;k sz&aacute;ll&iacute;t&aacute;s&aacute;ra alkalmas igazolv&aacute;nnyal rendelkezik.&nbsp;</p>

<p><strong>&Aacute;ltal&aacute;nos Szerződ&eacute;si Felt&eacute;telek</strong></p>

<p><br />
&nbsp;</p>

<p><strong>1. A szerződő felek</strong></p>

<p>1.1. A szolg&aacute;ltat&oacute;</p>

<p>B&Eacute;KEV&Aacute;RI Kft. (mint a <em>www.telefutar.hu</em> honlapot <strong>&Uuml;zemeltető Szolg&aacute;ltat&oacute;</strong>, a tov&aacute;bbiakban: Szolg&aacute;ltat&oacute;)</p>

<p><em>Sz&eacute;khelye, Postac&iacute;me, &Uuml;gyf&eacute;lszolg&aacute;lat c&iacute;me: 2543 S&uuml;ttő, Szabads&aacute;g u. 22.</em></p>

<p><em>Telefon &eacute;s Fax: 06-33-474-484</em></p>

<p><em>E-mail: info@telefutar.hu</em></p>

<p><em>Honlap: www.telefutar.hu</em></p>

<p><em>Nyitva tart&aacute;s: H-P: 08.00 &ndash; 16.00</em></p>

<p><em>Alaptev&eacute;kenys&eacute;ge:</em> a postai szolg&aacute;ltat&aacute;sokr&oacute;l sz&oacute;l&oacute; 2012. &eacute;vi CLIX. t&ouml;rv&eacute;ny (a tov&aacute;bbiakban. Postatv.) 2. &sect; 9. &eacute;s 15. pontjai, valamint a 8. &sect; (1) bekezd&eacute;s&eacute;nek a), b), d) pontjai szerint fut&aacute;rposta-, expressz postai &eacute;s egy&eacute;b egyetemes postai szolg&aacute;ltat&aacute;st nem helyettes&iacute;tő postai szolg&aacute;ltat&aacute;sok Magyarorsz&aacute;g ter&uuml;let&eacute;n. A Szolg&aacute;ltat&oacute; ehhez a tev&eacute;kenys&eacute;ghez k&ouml;zreműk&ouml;dő fut&aacute;rokat &eacute;s azok szolg&aacute;ltat&aacute;s&aacute;t k&ouml;zvet&iacute;ti online weboldal&aacute;nak seg&iacute;ts&eacute;g&eacute;vel.</p>

<p><strong>A k&ouml;zreműk&ouml;dő fut&aacute;rok &aacute;ltal k&iacute;n&aacute;lt szolg&aacute;ltat&aacute;sok:</strong></p>

<p><em><strong>Fut&aacute;rposta-szolg&aacute;ltat&aacute;s</strong></em><em>: olyan - a k&uuml;ldem&eacute;ny felv&eacute;tel&eacute;től sz&aacute;m&iacute;tott legfeljebb 24 &oacute;r&aacute;n bel&uuml;l teljes&iacute;tendő - időgarant&aacute;lt postai szolg&aacute;ltat&aacute;s, amelynek keret&eacute;ben a k&ouml;zvet&iacute;tett postai szolg&aacute;ltat&oacute; arra v&aacute;llal k&ouml;telezetts&eacute;get, hogy a postai k&uuml;ldem&eacute;ny felv&eacute;tel&eacute;t v&eacute;gző szem&eacute;ly a postai k&uuml;ldem&eacute;nyt a k&eacute;zbes&iacute;t&eacute;s megk&iacute;s&eacute;rl&eacute;s&eacute;ig megszak&iacute;t&aacute;s n&eacute;lk&uuml;l szem&eacute;lyes fel&uuml;gyelete alatt tartja oly m&oacute;don, hogy a felad&oacute; ez alatt b&aacute;rmely időpontban rendelkezhessen a postai k&uuml;ldem&eacute;ny c&iacute;mzettj&eacute;nek vagy c&iacute;m&eacute;nek a megv&aacute;ltoztat&aacute;s&aacute;r&oacute;l, &eacute;s sikertelen szem&eacute;lyes k&eacute;zbes&iacute;t&eacute;s eset&eacute;n megtehesse a sz&uuml;ks&eacute;ges int&eacute;zked&eacute;seket.</em></p>

<p><em><strong>Expressz postai szolg&aacute;ltat&aacute;s</strong></em><em>: az az időgarant&aacute;lt szolg&aacute;ltat&aacute;s, melynek keret&eacute;ben a k&ouml;zvet&iacute;tett postai szolg&aacute;ltat&oacute; arra v&aacute;llal k&ouml;telezetts&eacute;get, hogy a postai k&uuml;ldem&eacute;nyt belf&ouml;ld&ouml;n legk&eacute;sőbb a felv&eacute;telt k&ouml;vető munkanapon, Eur&oacute;pai Uni&oacute; tag&aacute;llamaiba c&iacute;mzett k&uuml;ldem&eacute;ny eset&eacute;ben legk&eacute;sőbb a felv&eacute;telt k&ouml;vető harmadik munkanapon, egy&eacute;b nemzetk&ouml;zi viszonylat&uacute; k&uuml;ldem&eacute;ny eset&eacute;ben legk&eacute;sőbb a felv&eacute;telt k&ouml;vető &ouml;t&ouml;dik munkanapon k&eacute;zbes&iacute;ti, &eacute;s emellett </em><em><strong>a k&ouml;zreműk&ouml;dő fut&aacute;rt&oacute;l f&uuml;ggően</strong></em><em> az al&aacute;bbi a)-f) pontokban foglalt t&ouml;bbletszolg&aacute;ltat&aacute;sok k&ouml;z&uuml;l legal&aacute;bb egyet teljes&iacute;t:</em></p>

<p><em>a) nyomon k&ouml;vethető kezel&eacute;s (a k&ouml;zreműk&ouml;dő fut&aacute;r rendszer&eacute;n kereszt&uuml;l val&oacute;sul meg);</em></p>

<p><em>b) ut&aacute;nv&eacute;tel (a k&ouml;zreműk&ouml;dő fut&aacute;r rendszer&eacute;n kereszt&uuml;l val&oacute;sul meg);</em></p>

<p><em>c) t&eacute;rtivev&eacute;ny (a k&ouml;zreműk&ouml;dő fut&aacute;r rendszer&eacute;n kereszt&uuml;l val&oacute;sul meg);</em></p>

<p><em>d) &eacute;rt&eacute;knyilv&aacute;n&iacute;t&aacute;s (a k&ouml;zreműk&ouml;dő fut&aacute;r rendszer&eacute;n kereszt&uuml;l val&oacute;sul meg);</em></p>

<p><em>e) kiz&aacute;r&oacute;lag a k&uuml;ldem&eacute;ny c&iacute;mzettjek&eacute;nt megjel&ouml;lt szem&eacute;ly kez&eacute;hez t&ouml;rt&eacute;nő k&eacute;zbes&iacute;t&eacute;s (a k&ouml;zreműk&ouml;dő fut&aacute;r rendszer&eacute;n kereszt&uuml;l val&oacute;sul meg),</em></p>

<p><em>f) a k&uuml;ldem&eacute;nynek a felad&oacute; lak&oacute;hely&eacute;n, tart&oacute;zkod&aacute;si hely&eacute;n, sz&eacute;khely&eacute;n, telephely&eacute;n vagy fi&oacute;ktelep&eacute;n t&ouml;rt&eacute;nő felv&eacute;tele (a k&ouml;zreműk&ouml;dő fut&aacute;r rendszer&eacute;n kereszt&uuml;l val&oacute;sul meg).</em></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>Speci&aacute;lis t&ouml;bbletszolg&aacute;ltat&aacute;snak minős&uuml;lnek az al&aacute;bbiak </strong><em><strong>a k&ouml;zreműk&ouml;dő fut&aacute;rt&oacute;l f&uuml;ggően</strong></em><strong>:</strong></p>

<ol>
<li>
<p>a postai k&uuml;ldem&eacute;ny nyomon k&ouml;vethető kezel&eacute;se <em>(a k&ouml;zreműk&ouml;dő fut&aacute;r rendszer&eacute;n kereszt&uuml;l val&oacute;sul meg)</em>;</p>
</li>
<li>
<p>időgarant&aacute;lt szolg&aacute;ltat&aacute;s <em>(a k&ouml;zreműk&ouml;dő fut&aacute;r rendszer&eacute;n kereszt&uuml;l val&oacute;sul meg)</em>;</p>
</li>
<li>
<p>ut&aacute;nv&eacute;t-szolg&aacute;ltat&aacute;s <em>(a k&ouml;zreműk&ouml;dő fut&aacute;r rendszer&eacute;n kereszt&uuml;l val&oacute;sul meg)</em>;</p>
</li>
<li>
<p>a c&iacute;mzettel &ndash; a postai k&uuml;ldem&eacute;ny felv&eacute;tel&eacute;t k&ouml;vetően &ndash; egyedileg egyeztetett időpontban t&ouml;rt&eacute;nő k&eacute;zbes&iacute;t&eacute;st lehetőv&eacute; tevő szolg&aacute;ltat&aacute;s <em>(a k&ouml;zreműk&ouml;dő fut&aacute;r rendszer&eacute;n kereszt&uuml;l val&oacute;sul meg)</em>;</p>
</li>
<li>
<p>kiz&aacute;r&oacute;lag a k&uuml;ldem&eacute;ny czmzettjek&eacute;t megjel&ouml;lt szem&eacute;ly kez&eacute;hez t&ouml;rt&eacute;nő k&eacute;zbes&iacute;t&eacute;s <em>(a k&ouml;zreműk&ouml;dő fut&aacute;r rendszer&eacute;n kereszt&uuml;l val&oacute;sul meg)</em>.</p>
</li>
</ol>

<p>&nbsp;</p>

<p>A szolg&aacute;ltat&aacute;sok ell&aacute;t&aacute;s&aacute;hoz a Szolg&aacute;ltat&oacute; kiz&aacute;r&oacute;lag k&ouml;zreműk&ouml;dőt vesz ig&eacute;nybe. A Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője, k&ouml;zvet&iacute;tett fut&aacute;rja az a f&eacute;l, aki az online weboldalt haszn&aacute;lva befejezi a regisztr&aacute;ci&oacute;s folyamatot &eacute;s a weboldalon logisztikai megold&aacute;sokat k&iacute;n&aacute;l fel a felad&oacute;k r&eacute;sz&eacute;re.</p>

<p>1.2. Az &uuml;gyf&eacute;l</p>

<p>&Uuml;gyf&eacute;l az a mag&aacute;nszem&eacute;ly, jogi szem&eacute;ly, jogi szem&eacute;lyis&eacute;ggel nem rendelkező gazdas&aacute;gi t&aacute;rsas&aacute;g vagy egy&eacute;b szervezet, aki/amely az &Aacute;ltal&aacute;nos Szerződ&eacute;si Felt&eacute;teleknek megfelel, vagy indokolt esetben egyedi szerződ&eacute;sekben r&ouml;gz&iacute;tett felt&eacute;telekkel ig&eacute;nybe veszi a szolg&aacute;ltat&aacute;st.</p>

<p>A Szolg&aacute;ltat&oacute; &aacute;ltal k&ouml;zvet&iacute;tett fut&aacute;rok szolg&aacute;ltat&aacute;sai ig&eacute;nybev&eacute;tele eset&eacute;n felad&oacute; &uuml;gyf&eacute;lnek (tov&aacute;bbiakban: felad&oacute;) a k&uuml;ldem&eacute;nyen felad&oacute;k&eacute;nt felt&uuml;ntetett mag&aacute;nszem&eacute;lyt, jogi szem&eacute;lyt, jogi szem&eacute;lyis&eacute;ggel nem rendelkező gazdas&aacute;gi t&aacute;rsas&aacute;got vagy egy&eacute;b szervezetet kell tekinteni.</p>

<p>C&iacute;mzett: a k&uuml;ldem&eacute;nyen, annak csomagol&aacute;s&aacute;n, vagy a hozz&aacute; tartoz&oacute; list&aacute;n c&iacute;mzettk&eacute;nt megjel&ouml;lt &uuml;gyf&eacute;l.</p>

<p>A szerződ&eacute;ses kapcsolat fenn&aacute;ll&aacute;s&aacute;t&oacute;l f&uuml;ggetlen&uuml;l a Szolg&aacute;ltat&oacute; &aacute;ltal k&ouml;zvet&iacute;tett k&ouml;zreműk&ouml;dő felek mindannyian &uuml;gyfel&eacute;nek tekinti azt a szem&eacute;lyt, aki/amely elj&aacute;r&aacute;st ind&iacute;t, illetőleg Szolg&aacute;ltat&oacute; &aacute;ltal k&ouml;zvet&iacute;tett k&ouml;zreműk&ouml;dő felekkel szemben ig&eacute;nyt &eacute;rv&eacute;nyes&iacute;t.</p>

<p>Az &Uuml;zemeltető Szolg&aacute;ltat&oacute; &iacute;gy semmif&eacute;le felelőss&eacute;get nem v&aacute;llal az &aacute;ltala fenntartott online oldalon tett, nem tőle sz&aacute;rmaz&oacute; felh&iacute;v&aacute;sokkal, aj&aacute;nlatokkal &eacute;s az ezek alapj&aacute;n l&eacute;trej&ouml;tt szerződ&eacute;sekkel vagy b&aacute;rmely szerződ&eacute;s l&eacute;trej&ouml;tt&eacute;nek elmarad&aacute;s&aacute;val, a Felhaszn&aacute;l&oacute;k az oldalon tan&uacute;s&iacute;tott magatart&aacute;s&aacute;val, tov&aacute;bb&aacute; az online oldalon el&eacute;rhető Szolg&aacute;ltat&aacute;sok hib&aacute;j&aacute;val vagy megsz&uuml;ntet&eacute;s&eacute;vel kapcsolatban.</p>

<p><br />
&nbsp;</p>

<p><strong>2. A szerződ&eacute;s t&aacute;rgya</strong></p>

<p>A szolg&aacute;ltat&oacute;i szerződ&eacute;s alapj&aacute;n a Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dő fut&aacute;rja v&aacute;llalja, hogy az &Aacute;ltal&aacute;nos Szerződ&eacute;si Felt&eacute;telekben &eacute;s a jogszab&aacute;lyokban meghat&aacute;rozott felt&eacute;teleknek megfelelő m&eacute;retű, t&ouml;megű, tartalm&uacute; &eacute;s csomagol&aacute;s&uacute; k&uuml;ldem&eacute;nyeket d&iacute;j fizet&eacute;se ellen&eacute;ben a felad&oacute;t&oacute;l &aacute;tveszi, tov&aacute;bb&iacute;tja &eacute;s a felad&oacute; &aacute;ltal megjel&ouml;lt c&iacute;mhelyen a c&iacute;mzett, vagy jogosult &aacute;tvevő r&eacute;sz&eacute;re k&eacute;zbes&iacute;ti.</p>

<p>A k&uuml;ldem&eacute;nyek csomagol&aacute;s&aacute;ra, lez&aacute;r&aacute;s&aacute;ra, c&iacute;mz&eacute;s&eacute;re, felad&aacute;s&aacute;ra vonatkoz&oacute; szab&aacute;lyokat e fejezet abban az esetben tartalmazza, ha ezek elt&eacute;rnek a felad&oacute; feladatait meghat&aacute;roz&oacute; fejezet &aacute;ltal&aacute;nos szab&aacute;lyait&oacute;l.</p>

<p>Az &Aacute;ltal&aacute;nos Szerződ&eacute;si Felt&eacute;telek r&eacute;szletesen ismerteti a k&uuml;ldem&eacute;nyek meghat&aacute;roz&aacute;s&aacute;t, m&eacute;ret &eacute;s t&ouml;meghat&aacute;r&aacute;t, a k&uuml;ldem&eacute;ny tartalm&aacute;ra vonatkoz&oacute; elő&iacute;r&aacute;sokat.</p>

<p><strong>K&uuml;ldem&eacute;ny:</strong> a jelen sz&aacute;ll&iacute;t&aacute;si felt&eacute;telek vonatkoz&aacute;s&aacute;ban, t&ouml;meg- &eacute;s m&eacute;rethat&aacute;roknak megfelelő &ndash; a k&uuml;ldem&eacute;nyen, annak burkolat&aacute;n vagy az ahhoz tartoz&oacute; list&aacute;n (fuvarlev&eacute;len) megc&iacute;mzett &ndash; k&uuml;ldem&eacute;ny.</p>

<p><strong>A k&uuml;ldem&eacute;ny fajt&aacute;i:</strong> lev&eacute;lk&uuml;ldem&eacute;ny vagy csomagk&uuml;ldem&eacute;ny, amelyet a Szolg&aacute;ltat&oacute; k&iacute;s&eacute;rő okirattal k&ouml;z&uacute;ti j&aacute;rműv&ouml;n sz&aacute;ll&iacute;t.</p>

<p><br />
&nbsp;</p>

<p><strong>3. Szerződ&eacute;s l&eacute;trej&ouml;tte, m&oacute;dos&iacute;t&aacute;sa, megszűn&eacute;se</strong></p>

<p>3.1. A szerződ&eacute;s l&eacute;trej&ouml;tte</p>

<p>A szolg&aacute;ltat&aacute;si szerződ&eacute;s a k&uuml;ldem&eacute;nynek a Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője &aacute;ltal t&ouml;rt&eacute;nő felv&eacute;tel&eacute;vel, vagy a sz&aacute;ll&iacute;t&aacute;si szolg&aacute;ltat&aacute;s elv&aacute;llal&aacute;s&aacute;val j&ouml;n l&eacute;tre. A k&uuml;ldem&eacute;ny felv&eacute;tele a k&uuml;ldem&eacute;ny &aacute;tv&eacute;tel&eacute;nek &iacute;r&aacute;sbeli elismer&eacute;s&eacute;vel t&ouml;rt&eacute;nik.</p>

<p>A szolg&aacute;ltat&aacute;si szerződ&eacute;s teljes&iacute;t&eacute;s&eacute;nek megkezd&eacute;s&eacute;t a Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője d&aacute;tumoz&aacute;sa, a felv&eacute;tel pontos időpontj&aacute;nak felt&uuml;ntet&eacute;se &eacute;s a felvevő megb&iacute;zott al&aacute;&iacute;r&aacute;sa igazolja.</p>

<p>Ha az &Aacute;ltal&aacute;nos Szerződ&eacute;si Felt&eacute;telek a szerződ&eacute;s alakis&aacute;g&aacute;ra &iacute;r&aacute;sbeli form&aacute;t &iacute;r elő, akkor a szolg&aacute;ltat&aacute;si szerződ&eacute;s az &iacute;r&aacute;sba foglalt szerződ&eacute;s &ndash; valamennyi szerződő f&eacute;l &aacute;ltal t&ouml;rt&eacute;nő &ndash; al&aacute;&iacute;r&aacute;s&aacute;val j&ouml;n l&eacute;tre.</p>

<p>A szolg&aacute;ltat&aacute;s ig&eacute;nybev&eacute;tel&eacute;hez sz&uuml;ks&eacute;ges nyomtatv&aacute;nyokat a Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője &ndash; az egyedi kivitelez&eacute;sű sz&aacute;ll&iacute;t&oacute;leveleket is &ndash; d&iacute;jmentesen k&ouml;teles az ig&eacute;nybevevő sz&aacute;m&aacute;ra biztos&iacute;tani.</p>

<p>A k&uuml;ldem&eacute;nyt &ndash; ha arr&oacute;l a szerződő felek m&aacute;sk&eacute;nt nem &aacute;llapodtak meg &ndash; a Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője abban az esetben k&ouml;teles felvenni, ha azt a felad&oacute;ja a tartalom jelleg&eacute;nek, term&eacute;szet&eacute;nek &eacute;s mennyis&eacute;g&eacute;nek megfelelő burkolatba csomagolta &eacute;s annak tartalm&aacute;hoz a csomagol&aacute;s, illetve a lez&aacute;r&aacute;s nyilv&aacute;nval&oacute; megs&eacute;rt&eacute;se n&eacute;lk&uuml;l hozz&aacute;f&eacute;rni nem lehet.</p>

<p>A sz&aacute;ll&iacute;t&aacute;si szolg&aacute;ltat&aacute;s d&iacute;j&aacute;nak kiegyenl&iacute;t&eacute;se &ndash; ha az &Aacute;ltal&aacute;nos Szerződ&eacute;si Felt&eacute;telek vagy a felek elt&eacute;rően nem rendelkeznek &ndash; a k&uuml;ldem&eacute;ny k&eacute;zbes&iacute;t&eacute;se ut&aacute;ni első szolg&aacute;ltat&aacute;si d&iacute;j sz&aacute;ml&aacute;j&aacute;nak k&eacute;zhezv&eacute;tel&eacute;t k&ouml;vető nyolc munkanapon bel&uuml;l esed&eacute;kes. Szerződ&eacute;s szerint a fizet&eacute;si idő hosszabbodhat, de ennek felt&eacute;tele a szerződ&eacute;s &iacute;r&aacute;sbeli alakis&aacute;ga.</p>

<p>A szolg&aacute;ltat&aacute;si szerződ&eacute;s eset&eacute;ben jelen &Aacute;ltal&aacute;nos Szerződ&eacute;si Felt&eacute;telek rendelkez&eacute;seitől a felek k&ouml;z&ouml;s megegyez&eacute;ssel elt&eacute;rhetnek, kiv&eacute;ve, ha a vonatkoz&oacute; jogszab&aacute;lyok az elt&eacute;r&eacute;st tiltj&aacute;k.</p>

<p>Nem t&eacute;rhetnek el a szerződő felek az &Aacute;ltal&aacute;nos Szerződ&eacute;si Felt&eacute;telek szab&aacute;lyait&oacute;l abban az esetben, ha az elt&eacute;r&eacute;s k&ouml;vetkezt&eacute;ben a k&uuml;ldem&eacute;nyek felv&eacute;tele, feldolgoz&aacute;sa, tov&aacute;bb&iacute;t&aacute;sa vagy k&eacute;zbes&iacute;t&eacute;se az &eacute;letet, eg&eacute;szs&eacute;get, a testi &eacute;ps&eacute;get, illetve a c&iacute;mzettnek a k&uuml;ldem&eacute;ny biztons&aacute;gos &aacute;tv&eacute;tel&eacute;hez fűződő jog&aacute;t s&eacute;rti vagy vesz&eacute;lyezteti.</p>

<p><strong>3.2. Szerződ&eacute;s m&oacute;dos&iacute;t&aacute;sa (ut&oacute;lagos rendelkez&eacute;s)</strong></p>

<p>A szerződ&eacute;s m&oacute;dos&iacute;t&aacute;s&aacute;hoz a felad&oacute;nak kiz&aacute;r&oacute;lag az al&aacute;bbi esetekben van joga:</p>

<p><strong>3.2.1. A felad&oacute; szerződ&eacute;s-m&oacute;dos&iacute;t&aacute;sa a k&uuml;ldem&eacute;ny tov&aacute;bb&iacute;t&aacute;sa előtt</strong></p>

<p>A k&uuml;ldem&eacute;ny felad&oacute;ja &ndash; az ut&oacute;lagos rendelkez&eacute;s keret&eacute;ben &ndash; k&uuml;l&ouml;n d&iacute;j ellen&eacute;ben k&uuml;l&ouml;n&ndash; &eacute;s k&uuml;l&ouml;nleges szolg&aacute;ltat&aacute;st k&eacute;rhet, m&oacute;dos&iacute;that, lemondhat, illetve a k&uuml;ldem&eacute;nyt tov&aacute;bb&iacute;t&aacute;s előtt visszak&eacute;rheti.</p>

<p>3.2.2. A felad&oacute; szerződ&eacute;s-m&oacute;dos&iacute;t&aacute;sa a k&uuml;ldem&eacute;ny tov&aacute;bb&iacute;t&aacute;sa ut&aacute;n</p>

<p>A felad&oacute; a k&uuml;ldem&eacute;ny c&iacute;madatait az ut&oacute;lagos rendelkez&eacute;sre vonatkoz&oacute; szab&aacute;lyok megfelelő alkalmaz&aacute;s&aacute;val &ndash; k&uuml;l&ouml;n d&iacute;j ellen&eacute;ben &ndash; a tov&aacute;bb&iacute;t&aacute;s ut&aacute;n is m&oacute;dos&iacute;thatja, amelyet a szolg&aacute;ltat&oacute;nak a rendeltet&eacute;si helyen a k&eacute;zbes&iacute;t&eacute;s megkezd&eacute;s&eacute;ig figyelembe kell vennie.</p>

<p>Amennyiben a c&iacute;m m&oacute;dos&iacute;t&aacute;sa a k&uuml;ldem&eacute;ny m&aacute;s k&eacute;zbes&iacute;tő helyhez t&ouml;rt&eacute;nő tov&aacute;bbk&uuml;ld&eacute;s&eacute;t vagy visszak&uuml;ld&eacute;s&eacute;t vonja maga ut&aacute;n, a tov&aacute;bbk&uuml;ld&eacute;s&eacute;rt j&aacute;r&oacute; d&iacute;jat meg kell fizetni.</p>

<p><br />
&nbsp;</p>

<p><strong>4. Szolg&aacute;ltat&aacute;s ny&uacute;jt&aacute;s&aacute;nak megtagad&aacute;sa</strong></p>

<p><strong>4.1. Szerződ&eacute;sk&ouml;t&eacute;s &eacute;s teljes&iacute;t&eacute;s megtagad&aacute;sa</strong></p>

<p>A Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője a szolg&aacute;ltat&aacute;sra vonatkoz&oacute; szerződ&eacute;s megk&ouml;t&eacute;s&eacute;t, vagy teljes&iacute;t&eacute;s&eacute;t k&ouml;teles megtagadni, amennyiben az al&aacute;bbi t&eacute;nyek valamelyike tudom&aacute;s&aacute;ra jut:</p>

<p>&ndash; a szerződ&eacute;s teljes&iacute;t&eacute;se jogszab&aacute;lyba vagy nemzetk&ouml;zi meg&aacute;llapod&aacute;sba &uuml;tk&ouml;zik;</p>

<p>&ndash; a k&uuml;ldem&eacute;ny tartalma az &eacute;letet, az eg&eacute;szs&eacute;get, a testi &eacute;ps&eacute;get vagy az emberi k&ouml;rnyezetet nyilv&aacute;nval&oacute;an s&eacute;rti vagy vesz&eacute;lyezteti;</p>

<p>&ndash; a felt&eacute;telesen tov&aacute;bb&iacute;that&oacute; k&uuml;ldem&eacute;nyekre vonatkoz&oacute; elő&iacute;r&aacute;soknak a k&uuml;ldem&eacute;ny nem felel meg;</p>

<p>&ndash; a postai k&uuml;ldem&eacute;ny csomagol&aacute;sa nem felel meg az &aacute;ltal&aacute;nos szerződ&eacute;si felt&eacute;telekben foglalt elő&iacute;r&aacute;soknak.</p>

<p>A teljes&iacute;t&eacute;s előzőek szerinti megtagad&aacute;s&aacute;b&oacute;l, vagy a k&uuml;ldem&eacute;ny visszak&eacute;zbes&iacute;t&eacute;s&eacute;ből sz&aacute;rmaz&oacute; t&ouml;bbletk&ouml;lts&eacute;gek a felad&oacute;t terhelik.</p>

<p>A Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője megtagadhatja a szerződ&eacute;s megk&ouml;t&eacute;s&eacute;t, ha:</p>

<p>&ndash; a szolg&aacute;ltat&aacute;s teljes&iacute;t&eacute;s&eacute;t jogszab&aacute;ly alapj&aacute;n sz&uuml;neteltetik vagy korl&aacute;tozz&aacute;k, vagy</p>

<p>&ndash; a szolg&aacute;ltat&aacute;s teljes&iacute;t&eacute;s&eacute;hez sz&uuml;ks&eacute;ges forgalmi felt&eacute;telek &ndash; tev&eacute;kenys&eacute;gi k&ouml;r&eacute;n k&iacute;v&uuml;l &aacute;ll&oacute; okb&oacute;l &ndash; nem &aacute;llnak rendelkez&eacute;sre.</p>

<p>Ha a Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője alapos okkal felt&eacute;telezi, hogy a szolg&aacute;ltat&aacute;si szerződ&eacute;s megk&ouml;t&eacute;s&eacute;t meg kell tagadnia, a szolg&aacute;ltat&aacute;si szerződ&eacute;s megk&ouml;t&eacute;s&eacute;t att&oacute;l teheti f&uuml;ggőv&eacute;, hogy a felad&oacute; bizony&iacute;tja-e a Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dőj&eacute;nek felt&eacute;telez&eacute;s&eacute;nek alaptalans&aacute;g&aacute;t. Amennyiben a felad&oacute; bizony&iacute;tani k&iacute;v&aacute;nja a felt&eacute;telez&eacute;s alaptalans&aacute;g&aacute;t, erre a lehetős&eacute;get helyben &eacute;s azonnal meg kell adni. Ha a bizony&iacute;t&aacute;s k&ouml;vetkezt&eacute;ben a felt&eacute;telez&eacute;s alaptalannak bizonyult, a k&uuml;ldem&eacute;ny ism&eacute;telt, biztons&aacute;gos csomagol&aacute;s&aacute;ra a szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője d&iacute;jmentesen k&ouml;teles. Ebben az esetben a csomagol&aacute;s hi&aacute;nyoss&aacute;g&aacute;ra a szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője a tov&aacute;bbiakban nem hivatkozhat.</p>

<p>4.2. Szerződ&eacute;s megszűn&eacute;se</p>

<p>A szolg&aacute;ltat&aacute;si szerződ&eacute;s megszűn&eacute;s&eacute;nek esetei:</p>

<p>&ndash; a Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője a szerződ&eacute;sben v&aacute;llalt szolg&aacute;ltat&aacute;st teljes&iacute;ti;</p>

<p>&ndash; a k&uuml;ldem&eacute;ny k&eacute;zbes&iacute;thetetlen;</p>

<p>&ndash; a Felad&oacute; a szolg&aacute;ltat&aacute;si szerződ&eacute;stől el&aacute;ll.</p>

<p><strong>4. 3. K&eacute;zbes&iacute;thetetlen k&uuml;ldem&eacute;nyek</strong></p>

<p>K&eacute;zbes&iacute;thetetlennek minős&uuml;l az a k&uuml;ldem&eacute;ny, amelyet a Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dőj&eacute;n k&iacute;v&uuml;l &aacute;ll&oacute; okb&oacute;l a c&iacute;mzettnek (vagy az egy&eacute;b jogosult &aacute;tvevőnek) k&eacute;zbes&iacute;teni nem lehet.</p>

<p>A k&eacute;zbes&iacute;thetetlen postai k&uuml;ldem&eacute;nyt a k&ouml;zreműk&ouml;dő postai szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;teles a felad&oacute;nak visszak&eacute;zbes&iacute;teni, amelyet k&ouml;lts&eacute;gei megt&eacute;r&iacute;t&eacute;s&eacute;hez k&ouml;theti a k&ouml;zreműk&ouml;dő Szolg&aacute;ltat&oacute;. Amennyiben a felad&oacute; a visszak&eacute;zbes&iacute;t&eacute;s k&ouml;lts&eacute;geit nem t&eacute;r&iacute;ti meg, vagy a k&ouml;zreműk&ouml;dő postai szolg&aacute;ltat&oacute;n k&iacute;v&uuml;l &aacute;ll&oacute; okb&oacute;l a visszak&eacute;zbes&iacute;t&eacute;s nem lehets&eacute;ges, a postai k&uuml;ldem&eacute;ny visszak&eacute;zbes&iacute;thetetlennek minős&uuml;l.</p>

<p><strong>4.4 Visszak&eacute;zbes&iacute;thetetlen postai k&uuml;ldem&eacute;ny</strong></p>

<p>A visszak&eacute;zbes&iacute;thetetlen postai k&uuml;ldem&eacute;nyt a Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője őrizni k&ouml;teles. Az őrz&eacute;sre a Polg&aacute;ri T&ouml;rv&eacute;nyk&ouml;nyv felelős őrz&eacute;sre vonatkoz&oacute; szab&aacute;lyait a k&ouml;vetkező elt&eacute;r&eacute;ssel kel alkalmazni. A Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője</p>

<ol>
<li>
<p>a b) &eacute;s c) pontban foglaltak kiv&eacute;tel&eacute;vel a k&ouml;nyvelt postai k&uuml;ldem&eacute;nyt a felad&aacute;st&oacute;l sz&aacute;m&iacute;tott h&aacute;rom h&oacute;nap eltelt&eacute;ig őrzi, ezt k&ouml;vetően a k&uuml;ldem&eacute;nyt megsemmis&iacute;ti;</p>
</li>
<li>
<p>a postacsomag-k&uuml;ldem&eacute;nyt a felad&aacute;st&oacute;l sz&aacute;m&iacute;tott h&aacute;rom h&oacute;nap eltelt&eacute;ig őrizni k&ouml;teles, azt k&ouml;vetően felbontja;</p>
</li>
<li>
<p>a k&ouml;nyvelt postai k&uuml;ldem&eacute;nyt azonnal felbontja, amennyiben a postai k&uuml;ldem&eacute;ny tartalm&aacute;nak val&oacute;sz&iacute;nűs&iacute;thető vesz&eacute;lyes vagy romland&oacute; term&eacute;szete miatt annak a) &eacute;s b) pontokban meghat&aacute;rozott időtartam&uacute; őrz&eacute;se nem v&aacute;rhat&oacute; el.</p>
</li>
</ol>

<p>A felbont&aacute;st k&ouml;vetően a Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője, amennyiben kereskedelmi &eacute;rt&eacute;kkel rendelkező &aacute;rut tartalmaz a postai k&uuml;ldem&eacute;ny, azt &eacute;rt&eacute;kes&iacute;ti, egy&eacute;b esetekben a k&uuml;ldem&eacute;ny tartalm&aacute;t megsemmis&iacute;ti.</p>

<p>A postai k&uuml;ldem&eacute;ny felbont&aacute;sa, &eacute;rt&eacute;kes&iacute;t&eacute;se &eacute;s megsemmis&iacute;t&eacute;se k&eacute;tfős bizotts&aacute;g jelenl&eacute;t&eacute;ben &eacute;s jegyzők&ouml;nyv felv&eacute;tele mellett t&ouml;rt&eacute;nik, amely bizotts&aacute;g tagjai a Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dő alkalmazottjai, tagjai, megb&iacute;zottai vagy &aacute;ltala alkalmazott k&ouml;zreműk&ouml;dői lehetnek. A jegyzők&ouml;nyvet a Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője a k&uuml;ldem&eacute;ny felad&aacute;s&aacute;t k&ouml;vető egy &eacute;vig megőrzi.</p>

<p>A Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője az &eacute;rt&eacute;kes&iacute;t&eacute;sből befolyt &ouml;sszeget a visszak&eacute;zbes&iacute;thetetlen postai k&uuml;ldem&eacute;nyek őrz&eacute;se k&ouml;vetkezt&eacute;ben felmer&uuml;lt k&ouml;lts&eacute;gek cs&ouml;kkent&eacute;s&eacute;re ford&iacute;tja vagy e c&eacute;lra rendelkez&eacute;sre tartja.</p>

<p><br />
&nbsp;</p>

<p><strong>5. A szolg&aacute;ltat&aacute;s ig&eacute;nybev&eacute;tel&eacute;nek &aacute;ltal&aacute;nos szab&aacute;lyai</strong></p>

<p>5.1. A felad&oacute; feladatai</p>

<p><strong>5.1.1. A k&uuml;ldem&eacute;ny tartalm&aacute;ra vonatkoz&oacute; szab&aacute;lyok figyelembev&eacute;tele</strong></p>

<p>A felad&oacute; felelőss&eacute;ge gondoskodni arr&oacute;l, hogy a k&uuml;ldem&eacute;ny tartalma a jogszab&aacute;lyoknak &eacute;s az &Aacute;ltal&aacute;nos Szerződ&eacute;si Felt&eacute;teleknek megfeleljen.</p>

<p>A k&uuml;ldem&eacute;ny tartalma nem lehet olyan t&aacute;rgy vagy anyag, amelynek sz&aacute;ll&iacute;t&aacute;s&aacute;t jogszab&aacute;ly vagy az &Aacute;ltal&aacute;nos Szerződ&eacute;si Felt&eacute;telek tiltja. Az &Aacute;ltal&aacute;nos Szerződ&eacute;si Felt&eacute;telekben meghat&aacute;rozott egyes t&aacute;rgyak &eacute;s anyagok csak az &Aacute;ltal&aacute;nos Szerződ&eacute;si Felt&eacute;telekben elő&iacute;rt felt&eacute;telekkel adhat&oacute;k fel. A sz&aacute;ll&iacute;t&aacute;sb&oacute;l kiz&aacute;rt t&aacute;rgyakat valamint a felt&eacute;telesen sz&aacute;ll&iacute;that&oacute; t&aacute;rgyakat &eacute;s azok felad&aacute;si felt&eacute;teleit az <em>1.</em><em> mell&eacute;klet</em> tartalmazza. A t&aacute;rgyakat a műk&ouml;d&eacute;s&uuml;kh&ouml;z sz&uuml;ks&eacute;ges energia vagy erőforr&aacute;sokkal egy&uuml;tt &uacute;gy szabad k&uuml;ldem&eacute;nyben elhelyezni, hogy a csomagol&aacute;s a v&eacute;letlenszerű műk&ouml;d&eacute;sbe l&eacute;p&eacute;st megakad&aacute;lyozza.</p>

<p>A Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője nem k&ouml;teles vizsg&aacute;lni a k&uuml;ldem&eacute;ny tartalm&aacute;t arra vonatkoz&oacute;an, hogy az a sz&aacute;ll&iacute;t&aacute;sb&oacute;l kiz&aacute;rt-e, vagy felt&eacute;telesen sz&aacute;ll&iacute;that&oacute;. Ha azonban a szolg&aacute;ltat&aacute;s b&aacute;rmely szakasz&aacute;ban azt &aacute;llap&iacute;tja meg, hogy a k&uuml;ldem&eacute;ny tartalma a sz&aacute;ll&iacute;t&aacute;sb&oacute;l kiz&aacute;rt vagy a sz&aacute;ll&iacute;t&aacute;shoz sz&uuml;ks&eacute;ges felt&eacute;telek hi&aacute;nyoznak, a k&uuml;ldem&eacute;nyt a c&iacute;mzettnek nem k&eacute;zbes&iacute;ti. A felad&oacute; felelős a k&uuml;ldem&eacute;ny &aacute;ltal szem&eacute;lyek &eacute;let&eacute;ben, eg&eacute;szs&eacute;g&eacute;ben &eacute;s testi &eacute;ps&eacute;g&eacute;ben, tov&aacute;bb&aacute; egy&eacute;b t&aacute;rgyakban, a Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dőj&eacute;nek berendez&eacute;seiben &eacute;s m&aacute;s k&uuml;ldem&eacute;nyekben okozott k&aacute;rok&eacute;rt; k&ouml;teles viselni saj&aacute;t k&aacute;r&aacute;t &eacute;s megt&eacute;r&iacute;teni a Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dőj&eacute;nek felmer&uuml;lt t&ouml;bbletk&ouml;lts&eacute;geit (pl. visszak&uuml;ld&eacute;s, &uacute;jracsomagol&aacute;s, a k&aacute;renyh&iacute;t&eacute;s k&ouml;r&eacute;ben felmer&uuml;lt k&ouml;lts&eacute;gek, stb.), ha azok annak folyt&aacute;n keletkeztek, hogy a felad&oacute; a jogszab&aacute;lyokban &eacute;s az &Aacute;ltal&aacute;nos Szerződ&eacute;si Felt&eacute;telekben foglalt elő&iacute;r&aacute;sokat nem tartotta be.</p>

<p><strong>5.1.2. Csomagol&aacute;s, lez&aacute;r&aacute;s, c&iacute;mz&eacute;s</strong></p>

<p>A felad&oacute; feladata gondoskodni a k&uuml;ldem&eacute;nyek sz&aacute;ll&iacute;t&aacute;sra alkalmas c&iacute;mz&eacute;s&eacute;ről &eacute;s a tartalom jelleg&eacute;hez igazod&oacute;, azt megfelelően v&eacute;dő, biztons&aacute;gos csomagol&aacute;s&aacute;r&oacute;l.</p>

<p><strong>K&uuml;ldem&eacute;nyek csomagol&aacute;sa:</strong><em><strong> </strong></em>A k&uuml;ldem&eacute;nyeket a tartalom tulajdons&aacute;g&aacute;nak, jelleg&eacute;nek, alakj&aacute;nak, t&ouml;meg&eacute;nek megfelelően &uacute;gy kell csomagolni, hogy a k&uuml;ldem&eacute;ny burkolata a belső tartalmat megv&eacute;dje.</p>

<p>Burkolatk&eacute;nt olyan tiszta, vil&aacute;gos csomagol&oacute;eszk&ouml;zt kell haszn&aacute;lni, amely a c&iacute;mirat olvashat&oacute;s&aacute;g&aacute;t valamint kezel&eacute;s&eacute;t nem zavarja, &eacute;s amelyre a c&iacute;mirat &eacute;s egy&eacute;b jelz&eacute;sek k&ouml;nnyen &eacute;s tart&oacute;san r&aacute;ragaszthat&oacute;k.</p>

<p>Nem kell csomagolni a zs&aacute;kot, kosarat, tov&aacute;bb&aacute; azokat a t&aacute;rgyakat, amelyeket a kereskedelmi szok&aacute;s szerint nem csomagolnak.</p>

<p><strong>K&uuml;ldem&eacute;nyek lez&aacute;r&aacute;sa:</strong><em><strong> </strong></em>A burkolatnak, a belső- &eacute;s k&uuml;lső csomagol&aacute;snak &eacute;s lez&aacute;r&aacute;snak olyannak kell lennie, hogy a burkolat nyilv&aacute;nval&oacute; megs&eacute;rt&eacute;se n&eacute;lk&uuml;l a tartalomhoz ne lehessen hozz&aacute;f&eacute;rni.</p>

<h1>K&uuml;ldem&eacute;nyek c&iacute;mz&eacute;se: A k&uuml;ldem&eacute;nyt tiszta, pontos, j&oacute;l olvashat&oacute; c&iacute;mz&eacute;ssel kell ell&aacute;tni. A Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője nem fogad el sz&aacute;ll&iacute;t&aacute;sra olyan k&uuml;ldem&eacute;nyt, melynek c&iacute;mz&eacute;s&eacute;t &aacute;th&uacute;z&aacute;s, &aacute;t&iacute;r&aacute;s &uacute;tj&aacute;n, vagy b&aacute;rmilyen m&oacute;don megv&aacute;ltoztatt&aacute;k. A c&iacute;mzett nev&eacute;t teljes alakj&aacute;ban kell a k&uuml;ldem&eacute;nyre feljegyezni. C&iacute;mzettk&eacute;nt t&ouml;bb n&eacute;v is szerepelhet.</h1>

<p>A c&iacute;miratot &uacute;gy kell kialak&iacute;tani, hogy a felad&oacute; &eacute;s a c&iacute;mzett c&iacute;me j&oacute;l l&aacute;that&oacute;an elk&uuml;l&ouml;n&uuml;lj&ouml;n. A c&iacute;mz&eacute;sre vonatkoz&oacute; adatokat latin betűkkel, arab sz&aacute;mokkal (ker&uuml;let, utca, h&aacute;zsz&aacute;m, &eacute;p&uuml;let, emelet, ajt&oacute; eset&eacute;n sz&uuml;ks&eacute;g szerint r&oacute;mai sz&aacute;mmal), olvashat&oacute;an, a k&uuml;ldem&eacute;nyen, a burkolaton vagy a k&uuml;ldem&eacute;nyhez tart&oacute;san hozz&aacute;erős&iacute;tett c&iacute;miraton &ndash; tint&aacute;val, g&eacute;p&iacute;r&aacute;ssal, goly&oacute;stollal, vagy nyomtat&aacute;ssal &ndash; illetve a k&uuml;ldem&eacute;nyhez csatolt c&iacute;mjegyz&eacute;ken, k&iacute;s&eacute;rő okiraton kell felt&uuml;ntetni. Lehet f&uuml;ggő, ragasztott vagy varrott c&iacute;miratot is alkalmazni, amelyet &uacute;gy kell felerős&iacute;teni a k&uuml;ldem&eacute;nyre, hogy az a kezel&eacute;s sor&aacute;n ne v&aacute;lhasson le.</p>

<p>A c&iacute;mzett nev&eacute;t &eacute;s c&iacute;m&eacute;t a k&uuml;ldem&eacute;ny hossz&uacute;s&aacute;g&aacute;nak ir&aacute;ny&aacute;ban kell felt&uuml;ntetni, sz&aacute;ll&iacute;t&aacute;si rend szerint a k&uuml;ldem&eacute;ny előoldal&aacute;n.</p>

<p>A k&uuml;ldem&eacute;nyeken a felad&oacute;nak a k&ouml;vetkező c&iacute;madatokat kell felt&uuml;ntetnie:</p>

<p>- a c&iacute;mzett (c&iacute;mzettek) nev&eacute;t, vagy elnevez&eacute;s&eacute;t;</p>

<p>- a k&uuml;ldem&eacute;ny rendeltet&eacute;si hely&eacute;t &ndash; telep&uuml;l&eacute;s nev&eacute;t;</p>

<p>- a c&iacute;mhelyet &ndash; az utca, k&ouml;zter&uuml;let nev&eacute;t, a h&aacute;zsz&aacute;mot (ha ez nincs, helyrajzi sz&aacute;mot), a l&eacute;pcsőh&aacute;z sz&aacute;mot;</p>

<p>&ndash; a k&ouml;zelebbi c&iacute;met &ndash; az emelet, &eacute;s az ajt&oacute;sz&aacute;m megjel&ouml;l&eacute;s&eacute;vel;</p>

<p>&ndash; c&iacute;mhely ir&aacute;ny&iacute;t&oacute;sz&aacute;m&aacute;t;</p>

<p>&ndash; k&uuml;lf&ouml;ldre c&iacute;mzett k&uuml;ldem&eacute;ny eset&eacute;ben az orsz&aacute;g nev&eacute;t.</p>

<p>Amennyiben a felad&oacute; a k&uuml;ldem&eacute;nyen t&ouml;bb c&iacute;met t&uuml;ntet fel, akkor az első helyen felt&uuml;ntetett c&iacute;met, ha az egyik c&iacute;m postafi&oacute;kot jel&ouml;l, a Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője a m&aacute;sik c&iacute;met veszi figyelembe visszak&eacute;zbes&iacute;t&eacute;si c&iacute;mk&eacute;nt.</p>

<p>A c&iacute;mzett feladatait az &Aacute;ltal&aacute;nos Szerződ&eacute;si Felt&eacute;telek tartalmazza.</p>

<p><br />
&nbsp;</p>

<p><strong>6. A szolg&aacute;ltat&aacute;sok d&iacute;j&aacute;nak meg&aacute;llap&iacute;t&aacute;sa &eacute;s kiegyenl&iacute;t&eacute;se</strong></p>

<p><strong>6.1. D&iacute;jak meg&aacute;llap&iacute;t&aacute;sa</strong></p>

<p>Az &Aacute;ltal&aacute;nos Szerződ&eacute;si Felt&eacute;telekben meghirdetett szolg&aacute;ltat&aacute;sok (tov&aacute;bbiakban: szolg&aacute;ltat&aacute;sok) ig&eacute;nybev&eacute;tel&eacute;&eacute;rt az &uuml;gyf&eacute;l d&iacute;jat tartozik fizetni.</p>

<p>A szolg&aacute;ltat&aacute;sok d&iacute;j&aacute;t, jelen &Aacute;ltal&aacute;nos Szerződ&eacute;si Felt&eacute;telek <em>2. mell&eacute;klete,</em> a hat&aacute;lyos D&iacute;jszab&aacute;s tartalmazza.</p>

<p>A szolg&aacute;ltat&aacute;sok d&iacute;jait &ndash; a szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dőj&eacute;vel k&ouml;t&ouml;tt &iacute;r&aacute;sbeli szerződ&eacute;s alapj&aacute;n &eacute;s ennek felt&eacute;telei szerint &ndash; banki &aacute;tutal&aacute;ssal is ki lehet egyenl&iacute;teni.</p>

<p>A szolg&aacute;ltat&aacute;sok d&iacute;j&aacute;t a Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője hat&aacute;rozza meg. A szabad &aacute;rform&aacute;ba tartoz&oacute; &aacute;rak eset&eacute;ben a Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője a d&iacute;jv&aacute;ltoz&aacute;s bevezet&eacute;s&eacute;t megelőző 15 nappal az &uuml;gyfeleket az &uacute;j d&iacute;jakr&oacute;l &iacute;r&aacute;sban t&aacute;j&eacute;koztatja.</p>

<p>A d&iacute;jv&aacute;ltoz&aacute;s hat&aacute;lybal&eacute;p&eacute;s&eacute;nek napj&aacute;t&oacute;l az &uuml;gyf&eacute;lnek az &uacute;j d&iacute;jakat kell megfizetnie.</p>

<p>A Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője a szolg&aacute;ltat&aacute;sok d&iacute;j&aacute;t &eacute;s a k&uuml;ldem&eacute;nyt terhelő egy&eacute;b &ouml;sszeget a k&uuml;ldem&eacute;ny k&eacute;zbes&iacute;t&eacute;s&eacute;től sz&aacute;m&iacute;tott egy &eacute;ven bel&uuml;l k&ouml;vetelheti.</p>

<p><strong>6.2. D&iacute;jfizet&eacute;si m&oacute;dok</strong></p>

<p>A szolg&aacute;ltat&aacute;sok d&iacute;j&aacute;nak lerov&aacute;sa t&ouml;rt&eacute;nhet a felad&oacute;n&aacute;l, vagy a c&iacute;mzettn&eacute;l k&eacute;szp&eacute;nzzel vagy &aacute;tutal&aacute;ssal. B&eacute;rmentes&iacute;tő g&eacute;p alkalmaz&aacute;s&aacute;ra nincs lehetős&eacute;g.</p>

<p><strong>K&eacute;szp&eacute;nzes fizet&eacute;s:</strong><em><strong> A </strong></em>Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője a felad&oacute; &iacute;r&aacute;sbeli utas&iacute;t&aacute;s&aacute;nak megfelelően k&eacute;szp&eacute;nzes sz&aacute;ml&aacute;t &aacute;ll&iacute;t ki a felv&eacute;telt k&ouml;vetően a felad&oacute;nak, vagy a k&eacute;zbes&iacute;t&eacute;skor a c&iacute;mzettnek.</p>

<p><strong>&Aacute;tutal&aacute;sos fizet&eacute;s:</strong><em><strong> A </strong></em>Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője k&uuml;l&ouml;n meg&aacute;llapod&aacute;s eset&eacute;ben &aacute;tutal&aacute;sos sz&aacute;ml&aacute;t &aacute;ll&iacute;t ki a felad&oacute; vagy a c&iacute;mzett r&eacute;sz&eacute;re.</p>

<p><br />
&nbsp;</p>

<p><strong>7. Szolg&aacute;ltat&aacute;sok</strong><em><strong> </strong></em><em>(a d&iacute;jakat l&aacute;sd a 2. sz&aacute;m&uacute; Mell&eacute;kletben)</em></p>

<p>A Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője minden k&uuml;ldem&eacute;nyt az &aacute;tv&eacute;tel elismer&eacute;s&eacute;t k&ouml;vetően k&ouml;nyvelve, nyilv&aacute;ntartva, k&eacute;zbes&iacute;t&eacute;skor &aacute;tvetetett &eacute;s a felad&oacute;nak az al&aacute;&iacute;rt dokumentumot visszak&uuml;ldve sz&aacute;ll&iacute;t &eacute;s k&eacute;zbes&iacute;t.</p>

<p><strong>7.1. </strong><strong>Ig&eacute;nyelhető szolg&aacute;ltat&aacute;sok </strong><em>( a d&iacute;jakat l&aacute;sd a 2. sz&aacute;m&uacute; Mell&eacute;kletben)</em></p>

<p><strong>Fut&aacute;rposta-szolg&aacute;ltat&aacute;s:</strong> a k&uuml;ldem&eacute;ny felad&oacute;t&oacute;l a k&ouml;zreműk&ouml;dő fut&aacute;r &aacute;ltal t&ouml;rt&eacute;nő felv&eacute;tel&eacute;t k&ouml;vetően a k&eacute;zbes&iacute;t&eacute;s 24 &oacute;r&aacute;n bel&uuml;l bel&uuml;l megval&oacute;sul.</p>

<p><br />
&nbsp;</p>

<p><strong>Expressz</strong> <strong>postai szolg&aacute;ltat&aacute;s</strong>:<em> </em>keret&eacute;ben a k&ouml;zreműk&ouml;dő fut&aacute;r a k&uuml;ldem&eacute;nyt a felad&oacute;t&oacute;l felveszi, majd besz&aacute;ll&iacute;tja azt feldolgoz&oacute; pontj&aacute;ra, ahol megt&ouml;rt&eacute;nik a k&uuml;ldem&eacute;ny őrz&eacute;se, rakt&aacute;roz&aacute;sa, feldolgoz&aacute;sa. A k&uuml;ldem&eacute;nyt a felv&eacute;telt k&ouml;vetően belf&ouml;ld&ouml;n a k&ouml;vetkező munkanapon, az EU tagorsz&aacute;gaiban legk&eacute;sőbb a felv&eacute;telt k&ouml;vető 3. munkanapon, egy&eacute;b orsz&aacute;gokban legk&eacute;sőbb a felv&eacute;telt k&ouml;vető 5 munkanapon bel&uuml;l k&eacute;zbes&iacute;ti.</p>

<p><br />
&nbsp;</p>

<p><strong>Speci&aacute;lis t&ouml;bbletszolg&aacute;ltat&aacute;snak minős&uuml;lnek az al&aacute;bbiak </strong><em><strong>a k&ouml;zreműk&ouml;dő fut&aacute;rt&oacute;l f&uuml;ggően</strong></em><strong>:</strong></p>

<ol>
<li>
<p>a postai k&uuml;ldem&eacute;ny nyomon k&ouml;vethető kezel&eacute;se;</p>
</li>
<li>
<p>időgarant&aacute;lt szolg&aacute;ltat&aacute;s;</p>
</li>
<li>
<p>ut&aacute;nv&eacute;t-szolg&aacute;ltat&aacute;s;</p>
</li>
<li>
<p>a c&iacute;mzettel &ndash; a postai k&uuml;ldem&eacute;ny felv&eacute;tel&eacute;t k&ouml;vetően &ndash; egyedileg egyeztetett időpontban t&ouml;rt&eacute;nő k&eacute;zbes&iacute;t&eacute;st lehetőv&eacute; tevő szolg&aacute;ltat&aacute;s;</p>
</li>
<li>
<p>kiz&aacute;r&oacute;lag a k&uuml;ldem&eacute;ny c&iacute;mzettjek&eacute;nt megjel&ouml;lt szem&eacute;ly kez&eacute;hez t&ouml;rt&eacute;nő k&eacute;zbes&iacute;t&eacute;s;</p>
</li>
</ol>

<p>&nbsp;</p>

<p>A k&uuml;ldem&eacute;ny d&iacute;j&aacute;t k&eacute;szp&eacute;nzben, vagy a szerződ&eacute;sben r&ouml;gz&iacute;tett felt&eacute;telekkel &aacute;tutal&aacute;ssal kell megfizetni.</p>

<p><br />
&nbsp;</p>

<p><strong>7.2. Felv&eacute;tel</strong></p>

<p>A k&uuml;ldem&eacute;nyek felv&eacute;tele meghat&aacute;rozott időben telefonon vagy &iacute;r&aacute;sban bejelentett ig&eacute;ny alapj&aacute;n, a felad&oacute; telephely&eacute;n vagy c&iacute;m&eacute;n t&ouml;rt&eacute;nik. A Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője k&ouml;zli az &uuml;gyf&eacute;llel a telephelyi felv&eacute;tel v&aacute;rhat&oacute; időpontj&aacute;t.</p>

<p>A k&uuml;ldem&eacute;nyek felv&eacute;tel&eacute;t az &uuml;gyf&eacute;l &eacute;s a Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője sz&oacute;beli meg&aacute;llapod&aacute;sa alapj&aacute;n a Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője vagy annak alkalmaz&aacute;s&aacute;ban &aacute;ll&oacute; fut&aacute;r v&eacute;gzi.</p>

<p>A k&ouml;zvet&iacute;tő szolg&aacute;ltat&aacute;s <a href="http://www.telefutar.hu/">www.telefutar.hu</a> honlapon rendelhető meg.</p>

<p>A szolg&aacute;ltat&aacute;si szerződ&eacute;s l&eacute;trej&ouml;tt&eacute;t, valamint a k&uuml;ldem&eacute;ny Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője &aacute;ltali &aacute;tv&eacute;tel&eacute;t a Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dő okirata bizony&iacute;tja, melyen szerepel az &aacute;tvevő szem&eacute;ly al&aacute;&iacute;r&aacute;sa &eacute;s az &aacute;tv&eacute;tel időpontja, valamint a k&ouml;zreműk&ouml;dő szolg&aacute;ltat&oacute; adatai.</p>

<p>Amennyiben szemrev&eacute;telez&eacute;s ut&aacute;n a k&uuml;ldem&eacute;nyt a fut&aacute;r szem&eacute;lyes biztons&aacute;g&aacute;ra n&eacute;zve vesz&eacute;lyesnek vagy a rendelkez&eacute;sre &aacute;ll&oacute; sz&aacute;ll&iacute;t&aacute;si eszk&ouml;zzel t&ouml;rt&eacute;nő biztons&aacute;gos sz&aacute;ll&iacute;t&aacute;sra alkalmatlannak &iacute;t&eacute;li meg, vagy ha a k&uuml;ldem&eacute;ny sz&aacute;ll&iacute;t&aacute;sb&oacute;l kiz&aacute;rt t&aacute;rgyat tartalmaz vagy a felt&eacute;telesen sz&aacute;ll&iacute;that&oacute; k&uuml;ldem&eacute;ny az &Aacute;ltal&aacute;nos Szerződ&eacute;si Felt&eacute;telek <em>1</em><em>. mell&eacute;klet&eacute;ben</em> r&ouml;gz&iacute;tetteknek nem felel meg, felv&eacute;tel&eacute;t visszautas&iacute;tja.</p>

<p><strong>7.3. T&ouml;meg &eacute;s m&eacute;rethat&aacute;rok</strong></p>

<p>A Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dőj&eacute;vel sz&aacute;ll&iacute;that&oacute; k&uuml;ldem&eacute;nyek t&ouml;meg &ndash; &eacute;s m&eacute;rethat&aacute;rai a sz&aacute;ll&iacute;t&aacute;si eszk&ouml;z figyelembev&eacute;tel&eacute;vel a k&ouml;vetkezők:</p>

<p>&ndash; t&ouml;mege gyalogos sz&aacute;ll&iacute;t&aacute;s est&eacute;n 10 kg;</p>

<p>- t&ouml;mege ker&eacute;kp&aacute;ros sz&aacute;ll&iacute;t&aacute;s est&eacute;n 10 kg;</p>

<p>&ndash; t&ouml;mege motorker&eacute;kp&aacute;ros sz&aacute;ll&iacute;t&aacute;s est&eacute;n 20 kg;</p>

<p>&ndash; t&ouml;mege g&eacute;pkocsival vagy haj&oacute;val t&ouml;rt&eacute;nő sz&aacute;ll&iacute;t&aacute;s eset&eacute;ben <strong>40</strong> kg lehet;</p>

<p>&ndash; t&ouml;mege kamionnal &eacute;s p&oacute;tkocsis teheraut&oacute;val a g&eacute;pj&aacute;rmű enged&eacute;lye szerinti meghat&aacute;rozott maxim&aacute;lis s&uacute;ly lehet.</p>

<ul>
<li>
<p>legnagyobb befoglal&oacute; m&eacute;ret gyalogos sz&aacute;ll&iacute;t&aacute;s eset&eacute;n (hossz&uacute;s&aacute;g x sz&eacute;less&eacute;g x magass&aacute;g) 50X50X50 cm</p>
</li>
<li>
<p>legnagyobb befoglal&oacute; m&eacute;ret ker&eacute;kp&aacute;ros sz&aacute;ll&iacute;t&aacute;s eset&eacute;n (hossz&uacute;s&aacute;g x sz&eacute;less&eacute;g x magass&aacute;g) 30X20X10 cm</p>
</li>
<li>
<p>legnagyobb befoglal&oacute; m&eacute;ret motoros sz&aacute;ll&iacute;t&aacute;s eset&eacute;n (hossz&uacute;s&aacute;g x sz&eacute;less&eacute;g x magass&aacute;g) 30X20X10 cm</p>
</li>
<li>
<p>legnagyobb befoglal&oacute; m&eacute;ret aut&oacute;s vagy haj&oacute;s sz&aacute;ll&iacute;t&aacute;s eset&eacute;n (hossz&uacute;s&aacute;g x sz&eacute;less&eacute;g x magass&aacute;g) 1X1X1 m</p>
</li>
<li>
<p>legnagyobb befoglal&oacute; m&eacute;ret kamionnal &eacute;s p&oacute;tkocsis teheraut&oacute;val sz&aacute;ll&iacute;t&aacute;s eset&eacute;n a g&eacute;pj&aacute;rmű enged&eacute;lye szerinti meghat&aacute;rozott maxim&aacute;lis m&eacute;ret lehet.</p>
</li>
</ul>

<p><br />
&nbsp;</p>

<p>8. A k&uuml;ldem&eacute;nyek k&eacute;zbes&iacute;t&eacute;se</p>

<p>8.1. A k&eacute;zbes&iacute;t&eacute;s &aacute;ltal&aacute;nos szab&aacute;lyai</p>

<p>A Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője a k&uuml;ldem&eacute;nyeket a felad&oacute; &aacute;ltal megjel&ouml;lt, a k&uuml;ldem&eacute;nyen, vagy annak k&iacute;s&eacute;rő okirat&aacute;n felt&uuml;ntetett c&iacute;mhelyen k&eacute;zbes&iacute;ti, kiv&eacute;ve, ha a felek meg&aacute;llapod&aacute;sa, illetve a k&uuml;ldem&eacute;ny c&iacute;mzettje ettől elt&eacute;rően rendelkezik.</p>

<p>Amennyiben a k&uuml;ldem&eacute;ny k&eacute;zbes&iacute;t&eacute;se akad&aacute;lyba &uuml;tk&ouml;zik, a Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője a felad&oacute;t lehetős&eacute;g szerint telefonon &eacute;rtes&iacute;ti. A k&uuml;ldem&eacute;nyt a felad&oacute; rendelkez&eacute;se szerint esed&eacute;kes d&iacute;j kiegyenl&iacute;t&eacute;se mellett visszak&eacute;zbes&iacute;ti.</p>

<p>A nem megfelelő c&iacute;mz&eacute;s a szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dőj&eacute;t nem mentes&iacute;ti a szolg&aacute;ltat&aacute;si szerződ&eacute;sben v&aacute;llalt k&ouml;telezetts&eacute;gei teljes&iacute;t&eacute;s&eacute;nek megk&iacute;s&eacute;rl&eacute;se al&oacute;l, azonban a nem megfelelő c&iacute;m miatti k&eacute;zbes&iacute;thetetlens&eacute;g eset&eacute;n a szolg&aacute;ltat&oacute; mentes&uuml;l a k&aacute;rt&eacute;r&iacute;t&eacute;si k&ouml;telezetts&eacute;g al&oacute;l.</p>

<p>8.2. A k&eacute;zbes&iacute;t&eacute;s helye</p>

<p><strong>8.2.1. H&aacute;zhoz k&eacute;zbes&iacute;t&eacute;s</strong></p>

<p>A Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője belf&ouml;ld&ouml;n minden k&uuml;ldem&eacute;nyt h&aacute;zhoz k&eacute;zbes&iacute;t.</p>

<p><strong>8.2.2. K&ouml;zvetett k&eacute;zbes&iacute;t&eacute;s</strong></p>

<p>A szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője a k&uuml;ldem&eacute;nyt a c&iacute;mzett mag&aacute;nszem&eacute;ly helyett jogszab&aacute;lyban meghat&aacute;rozott esetekben az adott c&iacute;men műk&ouml;dő szervezet vezetője, vagy az &aacute;ltala a k&uuml;ldem&eacute;nyek &aacute;tv&eacute;tel&eacute;re meghatalmazott szem&eacute;ly r&eacute;sz&eacute;re &ndash; a k&ouml;zvetett k&eacute;zbes&iacute;tő &aacute;ltal biztos&iacute;tott helyen &ndash; k&eacute;zbes&iacute;ti.</p>

<h1>K&ouml;zvetett &uacute;ton nem k&eacute;zbes&iacute;thető</h1>

<p>&ndash; a s&eacute;r&uuml;lt k&ouml;nyvelt k&uuml;ldem&eacute;ny;</p>

<p>&ndash; a &bdquo;saj&aacute;t k&eacute;zbe&rdquo; k&uuml;l&ouml;nleges szolg&aacute;ltat&aacute;ssal feladott k&uuml;ldem&eacute;nyt;</p>

<p>&ndash; ut&aacute;nv&eacute;tellel terhelt k&uuml;ldem&eacute;ny;</p>

<p>&ndash; minden tov&aacute;bbi k&uuml;ldem&eacute;ny, melynek k&ouml;zvetett k&eacute;zbes&iacute;t&eacute;s&eacute;t jogszab&aacute;ly vagy a felek meg&aacute;llapod&aacute;sa kiz&aacute;rja;</p>

<p>&ndash; az a k&uuml;ldem&eacute;ny, melynek k&ouml;zvetett k&eacute;zbes&iacute;tő r&eacute;sz&eacute;re t&ouml;rt&eacute;nő k&eacute;zbes&iacute;t&eacute;se ellen a c&iacute;mzett &iacute;r&aacute;sban tiltakozik.</p>

<p>A k&ouml;zvetett &uacute;ton nem k&eacute;zbes&iacute;thető k&uuml;ldem&eacute;nyek &eacute;rkez&eacute;s&eacute;ről a szolg&aacute;ltat&oacute; a c&iacute;mzettet &eacute;rtes&iacute;tő h&aacute;trahagy&aacute;s&aacute;val t&aacute;j&eacute;koztatja.</p>

<p>A k&ouml;zvetett k&eacute;zbes&iacute;tő k&ouml;teles a saj&aacute;t r&eacute;sz&eacute;re (alkalmazottai r&eacute;sz&eacute;re) &eacute;rkező k&uuml;ldem&eacute;nyeket elk&uuml;l&ouml;n&iacute;tetten kezelni.</p>

<p>8.3. K&uuml;ldem&eacute;ny k&eacute;zbes&iacute;t&eacute;se az &aacute;tv&eacute;telre jogosult r&eacute;sz&eacute;re</p>

<p>Jogosult &aacute;tvevőnek a c&iacute;mzett, a meghatalmazott, a helyettes &aacute;tvevő &eacute;s a k&ouml;zvetett k&eacute;zbes&iacute;tő minős&uuml;l.</p>

<p>A szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zvet&iacute;tője minden k&uuml;ldem&eacute;nyt a jogosult &aacute;tvevő r&eacute;sz&eacute;re k&eacute;zbes&iacute;t. A jogosult &aacute;tvevő r&eacute;sz&eacute;re t&ouml;rt&eacute;nt &aacute;tad&aacute;ssal a szolg&aacute;ltat&oacute; a szolg&aacute;ltat&aacute;si szerződ&eacute;st teljes&iacute;ti.</p>

<p>Jogi szem&eacute;ly, jogi szem&eacute;lyis&eacute;g n&eacute;lk&uuml;li gazdas&aacute;gi t&aacute;rsas&aacute;g &eacute;s egy&eacute;b szervezet (a tov&aacute;bbiakban egy&uuml;ttesen: szervezet) r&eacute;sz&eacute;re c&iacute;mzett k&uuml;ldem&eacute;ny &aacute;tv&eacute;tel&eacute;re a szervezet vezető tiszts&eacute;gviselője jogosult. A szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője a szervezet r&eacute;sz&eacute;re c&iacute;mzett k&uuml;ldem&eacute;nynek tekinti azt is, ha a szervezet r&eacute;sz&eacute;re c&iacute;mzett k&uuml;ldem&eacute;ny c&iacute;mz&eacute;s&eacute;ben a szervezet elnevez&eacute;se mellett term&eacute;szetes szem&eacute;ly nev&eacute;t is felt&uuml;ntett&eacute;k, vagy a k&uuml;ldem&eacute;nyen term&eacute;szetes szem&eacute;ly neve &eacute;s a szervezet &ndash; megnevez&eacute;se n&eacute;lk&uuml;l &ndash; c&iacute;me (levelez&eacute;si c&iacute;me) szerepel.</p>

<p>A c&iacute;mzetten k&iacute;v&uuml;li jogosult &aacute;tvevő a polg&aacute;ri jog &aacute;ltal&aacute;nos szab&aacute;lyai szerint felel a k&uuml;ldem&eacute;ny c&iacute;mzett r&eacute;sz&eacute;re t&ouml;rt&eacute;nő &aacute;tad&aacute;s&aacute;&eacute;rt.</p>

<p>8.3.1. Az &aacute;tv&eacute;tel elismer&eacute;se</p>

<p>A k&uuml;ldem&eacute;ny &aacute;tv&eacute;tel&eacute;t az &aacute;tvevő a k&eacute;zbes&iacute;tő okiraton a k&eacute;zbes&iacute;t&eacute;s időpontj&aacute;nak feljegyz&eacute;se ut&aacute;n teljes nev&eacute;nek al&aacute;&iacute;r&aacute;s&aacute;val k&ouml;teles elismerni.</p>

<p>Ha mag&aacute;nszem&eacute;lynek c&iacute;mzett k&uuml;ldem&eacute;ny &aacute;tv&eacute;tel&eacute;t nem a c&iacute;mzett ismeri el, az &aacute;tvevő k&ouml;teles a c&iacute;mzett &eacute;s a k&ouml;z&ouml;tte l&eacute;vő kapcsolatot is jelezni.</p>

<p>Az al&aacute;&iacute;r&aacute;s megtagad&aacute;sa eset&eacute;n a szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zvet&iacute;tője a k&uuml;ldem&eacute;nyt &ndash; az ok felt&uuml;ntet&eacute;s&eacute;vel &ndash; visszak&uuml;ldi a felad&oacute;nak.</p>

<p>Az &iacute;rni nem tud&oacute;, a latin betűket nem ismerő, a vak, vagy egy&eacute;b, a fizikai &aacute;llapot&aacute;ban be&aacute;llott v&aacute;ltoz&aacute;s k&ouml;vetkezt&eacute;ben &iacute;r&aacute;s&aacute;ban g&aacute;tolt c&iacute;mzettnek sz&oacute;l&oacute; k&ouml;nyvelt k&uuml;ldem&eacute;nyt &iacute;rni tud&oacute; nagykor&uacute; tan&uacute; jelenl&eacute;t&eacute;ben kell k&eacute;zbes&iacute;teni. A tan&uacute; &ndash; e minős&eacute;g&eacute;nek felt&uuml;ntet&eacute;s&eacute;vel &ndash; a k&uuml;ldem&eacute;ny &aacute;tad&aacute;sakor a k&eacute;zbes&iacute;tő okiraton saj&aacute;t nev&eacute;t &iacute;rja al&aacute;. A tan&uacute; &eacute;s a c&iacute;mzett szem&eacute;lyazonoss&aacute;g&aacute;t a k&eacute;zbes&iacute;tő előtt igazolni k&ouml;teles.</p>

<p>A kiskor&uacute; vagy cselekvők&eacute;pess&eacute;get kiz&aacute;r&oacute; gondnoks&aacute;g alatt &aacute;ll&oacute; szem&eacute;ly r&eacute;sz&eacute;re &eacute;rkezett k&uuml;ldem&eacute;nyt a c&iacute;mzett helyett a t&ouml;rv&eacute;nyes k&eacute;pviselőnek vagy a gondnoknak k&eacute;zbes&iacute;ti a szolg&aacute;ltat&oacute;. A t&ouml;rv&eacute;nyes k&eacute;pviselő vagy a gondnok e minős&eacute;g&eacute;t jogerős hat&oacute;s&aacute;gi hat&aacute;rozattal, hat&oacute;s&aacute;gi igazolv&aacute;nnyal vagy hat&oacute;s&aacute;gi bizony&iacute;tv&aacute;nnyal igazolhatja.</p>

<p>A c&iacute;mzett term&eacute;szetes szem&eacute;ly elhal&aacute;loz&aacute;sa, jogi szem&eacute;ly, illetve jogi szem&eacute;lyis&eacute;g n&eacute;lk&uuml;li gazdas&aacute;gi t&aacute;rsas&aacute;g vagy egy&eacute;b szervezet megszűn&eacute;se eset&eacute;n a r&eacute;sz&eacute;re &eacute;rkezett k&uuml;ldem&eacute;nyt a szolg&aacute;ltat&oacute; &ndash; az e t&eacute;nyekről t&ouml;rt&eacute;nő tudom&aacute;sszerz&eacute;st k&ouml;vetően &ndash; halad&eacute;ktalanul visszak&uuml;ldi a felad&oacute;nak.</p>

<p>8.3.2. Visszav&eacute;tel, visszak&uuml;ld&eacute;s</p>

<p>A t&eacute;vesen k&eacute;zbes&iacute;tett k&uuml;ldem&eacute;nyt, illetve tartalm&aacute;t a Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője k&ouml;teles bontott &aacute;llapotban is a t&eacute;ves k&eacute;zbes&iacute;t&eacute;s t&eacute;ny&eacute;nek egyidejű r&ouml;gz&iacute;t&eacute;s&eacute;vel visszavenni, a t&eacute;ves k&eacute;zbes&iacute;t&eacute;skor beszedett d&iacute;jat visszafizetni, &eacute;s a k&uuml;ldem&eacute;ny lez&aacute;r&aacute;sa, valamint a kor&aacute;bbi t&eacute;ves k&eacute;zbes&iacute;t&eacute;s t&eacute;ny&eacute;nek felt&uuml;ntet&eacute;se ut&aacute;n annak szab&aacute;lyos k&eacute;zbes&iacute;t&eacute;s&eacute;ről gondoskodni.</p>

<p>Meghatalmazottnak, helyettes &aacute;tvevőnek, vagy k&ouml;zvetett m&oacute;don k&eacute;zbes&iacute;tett &eacute;p &eacute;s s&eacute;rtetlen k&uuml;ldem&eacute;nyeket a Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője a k&eacute;zbes&iacute;thetetlens&eacute;gi ok felt&uuml;ntet&eacute;s&eacute;vel &eacute;s az &aacute;tvevő (k&ouml;zvet&iacute;tő) al&aacute;&iacute;r&aacute;s&aacute;val &aacute;tveszi &eacute;s azokat &ndash; a c&iacute;mzettnek t&ouml;rt&eacute;nő k&eacute;zbes&iacute;t&eacute;s sikertelens&eacute;ge eset&eacute;n &ndash; visszak&uuml;ldi a felad&oacute;nak.</p>

<p>A Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője a szab&aacute;lyosan k&eacute;zbes&iacute;tett ut&aacute;nv&eacute;teles k&uuml;ldem&eacute;nyt nem veszi vissza, ha az ut&aacute;nv&eacute;tel elsz&aacute;mol&aacute;s&aacute;ra vonatkoz&oacute; okiratot m&aacute;r tov&aacute;bb&iacute;totta.</p>

<p>Ha a k&eacute;zbes&iacute;t&eacute;s sor&aacute;n a c&iacute;mzett vagy meghatalmazottja &iacute;r&aacute;sban &uacute;gy nyilatkozik, hogy a k&uuml;ldem&eacute;nyt nem fogadja el, &uacute;gy azt a Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője az &aacute;tv&eacute;teli hat&aacute;ridők mellőz&eacute;s&eacute;vel &eacute;s az ok felt&uuml;ntet&eacute;s&eacute;vel visszak&uuml;ldi a k&uuml;ldem&eacute;ny felad&oacute;j&aacute;nak.</p>

<p>Amennyiben e szem&eacute;lyek az &iacute;r&aacute;sbeli nyilatkozatot megtagadj&aacute;k, a szolg&aacute;ltat&oacute; e t&eacute;nyt a k&eacute;zbes&iacute;t&eacute;si okiratra &eacute;s a k&uuml;ldem&eacute;nyre feljegyzi.</p>

<p>Ha a k&uuml;ldem&eacute;ny a Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dőj&eacute;n k&iacute;v&uuml;li okb&oacute;l nem k&eacute;zbes&iacute;thető, a szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője azt &ndash; az ok megjel&ouml;l&eacute;s&eacute;vel &ndash; a k&uuml;ldem&eacute;ny felad&oacute;j&aacute;nak visszak&uuml;ldi.</p>

<p><br />
&nbsp;</p>

<p><strong>9. T&aacute;j&eacute;koztat&aacute;s, panasz</strong></p>

<p>9.1. T&aacute;j&eacute;koztat&aacute;s</p>

<p>A Szolg&aacute;ltat&oacute; v&aacute;llalja, hogy a szolg&aacute;ltat&aacute;si felt&eacute;telekben bek&ouml;vetkezett valamennyi l&eacute;nyeges v&aacute;ltoz&aacute;sr&oacute;l t&aacute;j&eacute;koztatja &uuml;gyfeleit.</p>

<p><em>Telefonon, faxon, e-mail-ben, internetes honlapon az ig&eacute;nybevevők r&eacute;sz&eacute;re k&ouml;zz&eacute; teszi:</em></p>

<p>&ndash; &Aacute;ltal&aacute;nos Szerződ&eacute;si Felt&eacute;teleket;</p>

<p>&ndash; az alkalmazott d&iacute;jakat;</p>

<p>&ndash; az &aacute;lland&oacute; el&eacute;rhetős&eacute;g&eacute;nek telefonsz&aacute;m&aacute;t, egy&eacute;b el&eacute;rhetős&eacute;g&eacute;t;</p>

<p>&ndash; minden egy&eacute;b k&ouml;z&eacute;rdekű inform&aacute;ci&oacute;t.</p>

<p><strong>9.2. Felhaszn&aacute;l&oacute;i bejelent&eacute;sek, panaszok</strong></p>

<p>A Szolg&aacute;ltat&oacute;nak a vonatkoz&oacute; jogszab&aacute;lyok szerint biztos&iacute;tania kell, hogy ig&eacute;nybevevő &uuml;gyfelei a szolg&aacute;ltat&aacute;sokkal kapcsolatos bejelent&eacute;seiket, (tov&aacute;bbiakban: panasz) d&iacute;jmentesen megtehess&eacute;k, amelynek tov&aacute;bb&iacute;t&aacute;s&aacute;t v&aacute;llalja a k&ouml;zreműk&ouml;dő fel&eacute; &eacute;s sz&uuml;ks&eacute;g eset&eacute;n koordin&aacute;lja az &uuml;gyint&eacute;z&eacute;st, azonban jogi felelőss&eacute;get nem v&aacute;llal &eacute;s jogi k&eacute;pviseletet nem biztos&iacute;t.</p>

<p>Az &uuml;gyfelek panaszaikat az al&aacute;bbi m&oacute;don tehetik meg:</p>

<p>&ndash; faxon;</p>

<p>&ndash; telefonon;</p>

<p>&ndash; lev&eacute;lben;</p>

<p>&ndash; a fuvarlev&eacute;len &iacute;rott form&aacute;ban;</p>

<p>&ndash; egy&eacute;b megfelelő m&oacute;don (pl.: e-mail, t&aacute;virat &uacute;tj&aacute;n).</p>

<p>Panasznak az olyan bejelent&eacute;s minős&uuml;l, amelyben a felhaszn&aacute;l&oacute; &aacute;ll&iacute;tja, hogy a Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője &aacute;ltal ny&uacute;jtott szolg&aacute;ltat&aacute;s r&eacute;szben vagy eg&eacute;sz&eacute;ben nem felel meg a jogszab&aacute;lyi elő&iacute;r&aacute;sokban, illetve az &Aacute;ltal&aacute;nos Szerződ&eacute;si Felt&eacute;telekben foglaltaknak. A Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője a postai k&uuml;ldem&eacute;ny r&eacute;szleges elvesz&eacute;s&eacute;re vagy megs&eacute;r&uuml;l&eacute;s&eacute;re vonatkoz&oacute; jelz&eacute;st, bejelent&eacute;st &eacute;s a k&aacute;rt&eacute;r&iacute;t&eacute;si ig&eacute;ny &eacute;rv&eacute;nyes&iacute;t&eacute;s&eacute;t a panaszok k&ouml;z&ouml;tt tartja nyilv&aacute;n.</p>

<p>A Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője &aacute;ltal v&eacute;gzett szolg&aacute;ltat&aacute;sok teljes&iacute;t&eacute;se sor&aacute;n felmer&uuml;lt panasz a k&uuml;ldem&eacute;nyhez kapcsol&oacute;d&oacute;an a felad&aacute;s napj&aacute;t&oacute;l hat h&oacute;napos jogvesztő hat&aacute;ridőn bel&uuml;l, s&eacute;relmezett tev&eacute;kenys&eacute;g vagy magatart&aacute;s eset&eacute;n az erről val&oacute; tudom&aacute;sszerz&eacute;stől sz&aacute;m&iacute;tott 30 napos hat&aacute;ridőn bel&uuml;l, de legk&eacute;sőbb a tev&eacute;kenys&eacute;g vagy a magatart&aacute;s megval&oacute;s&iacute;t&aacute;s&aacute;t k&ouml;vető hat h&oacute;napon bel&uuml;l tehető.</p>

<p>A Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője a be&eacute;rkező panaszokat ingyenes, egyszerű, &aacute;tl&aacute;that&oacute; &eacute;s megk&uuml;l&ouml;nb&ouml;ztet&eacute;stől mentes elj&aacute;r&aacute;s keret&eacute;ben k&ouml;teles megvizsg&aacute;lni.</p>

<p>Sz&oacute;beli &eacute;szrev&eacute;tel eset&eacute;n a s&eacute;relem elint&eacute;z&eacute;s&eacute;re a Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője a lehetős&eacute;gekhez m&eacute;rten azonnal helyben int&eacute;zkedik, illetve megadja a sz&uuml;ks&eacute;ges felvil&aacute;gos&iacute;t&aacute;st. A Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője a panaszt kivizsg&aacute;lja, &eacute;s a panasz beny&uacute;jt&aacute;s&aacute;nak időpontj&aacute;t&oacute;l sz&aacute;m&iacute;tott lehető legr&ouml;videbb idő alatt, de legk&eacute;sőbb 30 napt&aacute;ri napon bel&uuml;l az &uuml;gyf&eacute;lnek v&aacute;laszol.</p>

<p>A sz&oacute;ban &eacute;s telefonon tett panasz eset&eacute;ben a panasz beny&uacute;jt&aacute;s&aacute;nak időpontja a beny&uacute;jt&aacute;s napj&aacute;val, az &iacute;r&aacute;sban, lev&eacute;lben &eacute;s egy&eacute;b m&oacute;don be&eacute;rkező panasz eset&eacute;ben a be&eacute;rkez&eacute;s napj&aacute;val kezdődik. A Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője a panasz kivizsg&aacute;l&aacute;s&aacute;nak eredm&eacute;ny&eacute;ről belf&ouml;ldi szolg&aacute;ltat&aacute;s eset&eacute;ben halad&eacute;ktalanul, nemzetk&ouml;zi szolg&aacute;ltat&aacute;s eset&eacute;n a k&uuml;lf&ouml;ldi szolg&aacute;ltat&oacute;t&oacute;l be&eacute;rkezett t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;s időpontj&aacute;t&oacute;l sz&aacute;m&iacute;tott 15 napon bel&uuml;l a panaszos &iacute;r&aacute;sban t&aacute;j&eacute;koztatja. A k&uuml;lf&ouml;ldi k&ouml;zreműk&ouml;dő szolg&aacute;ltat&oacute; k&eacute;sedelmesen megk&uuml;ld&ouml;tt t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;sa eset&eacute;n a szolg&aacute;ltat&aacute;si szerződ&eacute;sben foglaltak teljes&iacute;t&eacute;s&eacute;&eacute;rt felelős belf&ouml;ldi k&ouml;zreműk&ouml;dő szolg&aacute;ltat&oacute;t felelőss&eacute;g abban esetben nem terheli, ha mindent megtett a szerződ&eacute;ses partner szolg&aacute;ltat&oacute;j&aacute;t&oacute;l beszerzendő adat, inform&aacute;ci&oacute; hat&aacute;ridőben t&ouml;rt&eacute;nő rendelkez&eacute;sre bocs&aacute;t&aacute;sa c&eacute;lj&aacute;b&oacute;l.</p>

<p>A Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője valamennyi panaszr&oacute;l nyilv&aacute;ntart&aacute;st vezet &eacute;s ezt folyamatosan &iacute;r&aacute;sban tov&aacute;bb&iacute;tja t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;s c&eacute;lj&aacute;b&oacute;l a Szolg&aacute;ltat&oacute; fel&eacute;.</p>

<p>Amennyiben a szolg&aacute;ltat&aacute;st ig&eacute;nybevevő a panaszra adott v&aacute;laszt nem fogadja el, vagy a k&ouml;zreműk&ouml;dő Szolg&aacute;ltat&oacute; a panaszra hat&aacute;ridőn bel&uuml;l nem v&aacute;laszol, a v&aacute;lasz k&eacute;zhezv&eacute;tel&eacute;től vagy a v&aacute;lasz elmarad&aacute;sa eset&eacute;n a v&aacute;laszad&aacute;si hat&aacute;ridő lej&aacute;rt&aacute;t&oacute;l sz&aacute;m&iacute;tott 30 napon bel&uuml;l a panaszos a Hat&oacute;s&aacute;ghoz fordulhat.</p>

<p><strong>10. Adatkezel&eacute;si szab&aacute;lyok, adat- &eacute;s titokv&eacute;delem</strong></p>

<p><strong>10.1 Adatszolg&aacute;ltat&aacute;s</strong></p>

<p><br />
&nbsp;</p>

<p>A Szolg&aacute;ltat&oacute;ra vonatkoz&oacute; olyan adatokat, amely a szolg&aacute;ltat&aacute;sok ig&eacute;nybev&eacute;tel&eacute;hez, a hozz&aacute;f&eacute;r&eacute;s megval&oacute;s&iacute;t&aacute;s&aacute;hoz, illetve a Hat&oacute;s&aacute;g feladatainak a v&eacute;gz&eacute;s&eacute;hez sz&uuml;ks&eacute;gesek, a Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;teles a Hat&oacute;s&aacute;g r&eacute;sz&eacute;re szolg&aacute;ltatni, akkor is, ha azok &uuml;zleti titoknak minős&uuml;lnek.</p>

<p>A Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dőj&eacute;re vonatkoz&oacute; olyan adatokat, amely a szolg&aacute;ltat&aacute;sok ig&eacute;nybev&eacute;tel&eacute;hez, a hozz&aacute;f&eacute;r&eacute;s megval&oacute;s&iacute;t&aacute;s&aacute;hoz, illetve a Hat&oacute;s&aacute;g feladatainak a v&eacute;gz&eacute;s&eacute;hez sz&uuml;ks&eacute;gesek, a Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője k&ouml;teles a Hat&oacute;s&aacute;g r&eacute;sz&eacute;re szolg&aacute;ltatni, akkor is, ha azok &uuml;zleti titoknak minős&uuml;lnek.</p>

<p><br />
&nbsp;</p>

<p>A Szolg&aacute;ltat&oacute; az &Aacute;ltal&aacute;nos Szerződ&eacute;si Felt&eacute;telekben meghat&aacute;rozott adatokat k&ouml;teles nyilv&aacute;nosan hozz&aacute;f&eacute;rhetőv&eacute; tenni. A k&ouml;zreműk&ouml;dő Szolg&aacute;ltat&oacute; az &Aacute;ltal&aacute;nos Szerződ&eacute;si Felt&eacute;telekben meghat&aacute;rozott adatokat k&ouml;teles nyilv&aacute;nosan hozz&aacute;f&eacute;rhetőv&eacute; tenni.</p>

<p><br />
&nbsp;</p>

<p>A fentiek szerinti adatszolg&aacute;ltat&aacute;s sor&aacute;n az adatszolg&aacute;ltat&oacute; felelős az adat tartalm&aacute;nak időszerűs&eacute;g&eacute;&eacute;rt, hiteless&eacute;g&eacute;&eacute;rt, pontoss&aacute;g&aacute;&eacute;rt &eacute;s ellenőrizhetős&eacute;g&eacute;&eacute;rt.</p>

<p><br />
&nbsp;</p>

<p><br />
&nbsp;</p>

<p><br />
&nbsp;</p>

<p><strong>10.2 Szem&eacute;lyes adatok v&eacute;delme, titokv&eacute;delmi k&ouml;telezetts&eacute;g</strong></p>

<p><br />
&nbsp;</p>

<p>A Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője a szolg&aacute;ltat&aacute;s teljes&iacute;t&eacute;s&eacute;vel kapcsolatos, illetve a szolg&aacute;ltat&aacute;s teljes&iacute;t&eacute;se sor&aacute;n tudom&aacute;s&aacute;ra jutott adatokat az inform&aacute;ci&oacute;s &ouml;nrendelkez&eacute;si jogr&oacute;l &eacute;s az inform&aacute;ci&oacute; szabads&aacute;g&aacute;r&oacute;l sz&oacute;l&oacute; t&ouml;rv&eacute;nyben foglaltak figyelembev&eacute;tel&eacute;vel kezelheti, dolgozhatja fel &eacute;s tov&aacute;bb&iacute;thatja.</p>

<p><br />
&nbsp;</p>

<p>A Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője az &aacute;ltala tov&aacute;bb&iacute;tott k&uuml;ldem&eacute;ny tartalm&aacute;t csak a szolg&aacute;ltat&aacute;s teljes&iacute;t&eacute;s&eacute;hez sz&uuml;ks&eacute;ges m&eacute;rt&eacute;kben ismerheti meg.</p>

<p><br />
&nbsp;</p>

<p>A Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője:</p>

<p><em>- </em>a z&aacute;rt k&uuml;ldem&eacute;nyt &ndash; e pontba foglaltak kiv&eacute;tel&eacute;vel &ndash; nem bonthatja fel;</p>

<p><em>- </em>a nem z&aacute;rt k&uuml;ldem&eacute;nyeket csak a felv&eacute;telhez, feldolgoz&aacute;shoz, tov&aacute;bb&iacute;t&aacute;shoz, illetve k&eacute;zbes&iacute;t&eacute;shez sz&uuml;ks&eacute;ges adatok meg&aacute;llap&iacute;t&aacute;sa &eacute;rdek&eacute;ben &eacute;s annak megfelelő m&eacute;rt&eacute;kben tanulm&aacute;nyozhatja;</p>

<p><em>- </em>a szolg&aacute;ltat&aacute;s teljes&iacute;t&eacute;se sor&aacute;n tudom&aacute;s&aacute;ra jutott adatot &ndash; a felad&oacute;, a c&iacute;mzett (illetve az egy&eacute;b jogosult &aacute;tvevő), valamint a k&ouml;zreműk&ouml;dő(k) kiv&eacute;tel&eacute;vel &ndash; m&aacute;ssal nem k&ouml;z&ouml;lhet;</p>

<p><em>- </em>a k&uuml;ldem&eacute;nyt &ndash; tartalm&aacute;nak megismer&eacute;se c&eacute;lj&aacute;b&oacute;l &ndash; a felad&oacute;, a c&iacute;mzett (illetve az egy&eacute;b jogosult &aacute;tvevő), valamint a k&ouml;zreműk&ouml;dő(k) kiv&eacute;tel&eacute;vel m&aacute;snak &aacute;t nem adhatja;</p>

<p><em>- </em>a szolg&aacute;ltat&aacute;s teljes&iacute;t&eacute;s&eacute;ről &ndash; a felad&oacute;, a c&iacute;mzett (illetve az egy&eacute;b jogosult &aacute;tvevő), valamint a k&ouml;zreműk&ouml;dő(k) kiv&eacute;tel&eacute;vel &ndash; m&aacute;snak t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;st nem adhat.</p>

<p><br />
&nbsp;</p>

<p>A felad&oacute;val megegyező jogosults&aacute;ggal rendelkezőnek kell tekinteni azt a szem&eacute;lyt, aki a postai k&uuml;ldem&eacute;ny felad&aacute;s&aacute;t igazol&oacute; dokumentumot bemutatja, illetve a postai k&uuml;ldem&eacute;ny egyedi azonos&iacute;t&oacute; adat&aacute;t (pl. k&oacute;d, k&uuml;ldem&eacute;nyazonos&iacute;t&oacute;), tov&aacute;bb&aacute; sz&uuml;ks&eacute;g eset&eacute;n a felad&oacute; &eacute;s c&iacute;mzett nev&eacute;t &eacute;s a k&uuml;ldem&eacute;ny c&iacute;m&eacute;t a Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dőj&eacute;vel &iacute;r&aacute;sos &uacute;ton (t&aacute;vk&ouml;zlő berendez&eacute;s, Internet, sms, e-mail stb.) k&ouml;zli.</p>

<p><br />
&nbsp;</p>

<p>A Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője a z&aacute;rt k&uuml;ldem&eacute;nyt felbonthatja, ha</p>

<p><em>- </em>a k&uuml;ldem&eacute;ny burkolata oly m&eacute;rt&eacute;kben s&eacute;r&uuml;lt, hogy tartalm&aacute;nak meg&oacute;v&aacute;sa &eacute;rdek&eacute;ben a felbont&aacute;sa indokolt, &eacute;s felbont&aacute;s n&eacute;lk&uuml;li &aacute;tcsomagol&aacute;ssal a k&uuml;ldem&eacute;ny tartalm&aacute;nak a meg&oacute;v&aacute;sa nem biztos&iacute;that&oacute;;</p>

<p>- a k&uuml;ldem&eacute;ny tartalma &aacute;ltal okozott vesz&eacute;ly elh&aacute;r&iacute;t&aacute;sa &eacute;rdek&eacute;ben ez indokolt;</p>

<p>- k&eacute;zbes&iacute;thetetlen postacsomag őrz&eacute;si ideje lej&aacute;rt.</p>

<p><br />
&nbsp;</p>

<p>A k&uuml;ldem&eacute;ny felbont&aacute;s&aacute;t legal&aacute;bb k&eacute;t főből &aacute;ll&oacute; bizotts&aacute;g v&eacute;gzi, annak megt&ouml;rt&eacute;nt&eacute;t &eacute;s a teendő int&eacute;zked&eacute;seket jegyzők&ouml;nyvben r&ouml;gz&iacute;ti. A bizotts&aacute;g tagjait a Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dőj&eacute;nek az alkalmazottai, tagjai, megb&iacute;zottai, illetve k&ouml;zreműk&ouml;dői k&ouml;z&uuml;l kell kijel&ouml;lnie. Ha a bizotts&aacute;g nem műk&ouml;dtethető, a felbont&aacute;s a helyi &ouml;nkorm&aacute;nyzat arra feljogos&iacute;tott k&eacute;pviselőj&eacute;nek jelenl&eacute;t&eacute;ben t&ouml;rt&eacute;nhet. A felbont&aacute;s t&eacute;ny&eacute;t a k&uuml;ldem&eacute;nyre r&aacute; kell vezetni, &eacute;s ha erre lehetős&eacute;g van, a felbont&aacute;sr&oacute;l, a felbont&aacute;s ok&aacute;r&oacute;l a felad&oacute;t &eacute;rtes&iacute;teni kell.</p>

<p><br />
&nbsp;</p>

<p>A Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dőnek &eacute;s az &aacute;ltala alkalmazott k&ouml;zreműk&ouml;dői tev&eacute;kenys&eacute;get v&eacute;gző szem&eacute;lynek (szervezetnek) megfelelő szervez&eacute;si &eacute;s műszaki int&eacute;zked&eacute;sekkel biztos&iacute;tania kell a Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dő ig&eacute;nybev&eacute;tel&eacute;vel tov&aacute;bb&iacute;tott k&uuml;ldem&eacute;nyek, sz&ouml;veges k&ouml;zlem&eacute;nyek, illetve k&ouml;zl&eacute;sek titkoss&aacute;g&aacute;t. A Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dőnek &eacute;s az &aacute;ltala alkalmazott k&ouml;zreműk&ouml;dői tev&eacute;kenys&eacute;get v&eacute;gző szem&eacute;ly (szervezet) &ndash; a jogszab&aacute;lyi felt&eacute;telek fenn&aacute;ll&aacute;sa &eacute;s erre ir&aacute;nyul&oacute; megkeres&eacute;s eset&eacute;n &ndash; k&ouml;teles a k&uuml;ldem&eacute;nyt, sz&ouml;veges k&ouml;zlem&eacute;nyt, illetve k&ouml;zl&eacute;st &aacute;tadni vagy bemutatni az annak megismer&eacute;s&eacute;re k&uuml;l&ouml;n t&ouml;rv&eacute;nyben feljogos&iacute;tott szervezeteknek, tov&aacute;bb&aacute; azok megfigyel&eacute;s&eacute;t, t&aacute;rol&aacute;s&aacute;t, illetve a k&uuml;ldem&eacute;nybe, sz&ouml;veges k&ouml;zlem&eacute;nybe m&aacute;s m&oacute;don t&ouml;rt&eacute;nő beavatkoz&aacute;st lehetőv&eacute; tenni.</p>

<p><br />
&nbsp;</p>

<p><strong>10.3. A postai alkalmazott, megb&iacute;zott &eacute;s k&ouml;zreműk&ouml;dő adat- &eacute;s titokv&eacute;delmi felelőss&eacute;ge</strong></p>

<p><br />
&nbsp;</p>

<p>Az adat- &eacute;s titokv&eacute;delmi k&ouml;telezetts&eacute;g a Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dőj&eacute;t &eacute;s az &aacute;ltala alkalmazott alkalmazottj&aacute;t, tagj&aacute;t, megb&iacute;zottj&aacute;t &eacute;s k&ouml;zreműk&ouml;dőj&eacute;t &ndash; a munkaviszony, a tags&aacute;gi viszony, a megb&iacute;z&aacute;si jogviszony, a k&ouml;zreműk&ouml;dői jogviszony megszűn&eacute;se ut&aacute;n is &ndash; a Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dőj&eacute;vel azonos m&oacute;don terheli, azok megszeg&eacute;s&eacute;&eacute;rt felelőss&eacute;ggel tartozik.</p>

<p><br />
&nbsp;</p>

<p><br />
&nbsp;</p>

<p><strong>11. Felelőss&eacute;g a szolg&aacute;ltat&aacute;sok teljes&iacute;t&eacute;s&eacute;&eacute;rt</strong></p>

<p>A Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője a szolg&aacute;ltat&aacute;sok nem szerződ&eacute;sszerű teljes&iacute;t&eacute;se eset&eacute;n bele&eacute;rtve a k&uuml;ldem&eacute;ny s&eacute;r&uuml;l&eacute;s&eacute;t, tartalomhi&aacute;ny&aacute;t, elvesz&eacute;s&eacute;t &eacute;s megsemmis&uuml;l&eacute;s&eacute;t is, a Postatv.-ben, valamint jelen &Aacute;ltal&aacute;nos Szerződ&eacute;si Felt&eacute;telekben foglaltaknak megfelelően tartozik felelőss&eacute;ggel.</p>

<p>A Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője nem felel a szolg&aacute;ltat&aacute;sok k&ouml;r&eacute;ben keletkezett k&aacute;r&eacute;rt, ha az a Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője műk&ouml;d&eacute;si k&ouml;r&eacute;n k&iacute;v&uuml;l &aacute;ll&oacute; elh&aacute;r&iacute;thatatlan okb&oacute;l keletkezett:</p>

<ul>
<li>
<p>vis maior: h&aacute;bor&uacute;s cselekm&eacute;nyek, szabot&aacute;zs, l&aacute;zad&aacute;s, robbant&aacute;sos mer&eacute;nylet vagy m&aacute;s sz&uuml;ks&eacute;ghelyzet, elemi csap&aacute;s, tűzv&eacute;sz, munkabesz&uuml;ntet&eacute;s, robbant&aacute;sos fenyeget&eacute;s, valamint a honv&eacute;delmi t&ouml;rv&eacute;ny alapj&aacute;n feljogos&iacute;tott szervek rendelkez&eacute;s&eacute;re tett int&eacute;zked&eacute;s eset&eacute;ben;</p>
</li>
<li>
<p>ha a belső tartalomnak nem megfelelően csomagolt a k&uuml;ldem&eacute;ny,</p>
</li>
<li>
<p>ha a k&aacute;rt a k&uuml;ldem&eacute;ny belső tulajdons&aacute;ga, a csomagol&aacute;s k&iacute;v&uuml;lről &eacute;szre nem vehető hi&aacute;nyoss&aacute;ga vagy az el&eacute;gtelen c&iacute;mz&eacute;s okozta;</p>
</li>
<li>
<p>a felad&oacute; a k&uuml;l&ouml;nleges kezel&eacute;st ig&eacute;nylő k&uuml;ldem&eacute;nye eset&eacute;n előzetesen nem nyilatkozott (pl. t&ouml;r&eacute;keny); illetve</p>
</li>
<li>
<p>a k&ouml;zvetett k&aacute;r&eacute;rt, elmaradt haszon&eacute;rt.</p>
</li>
</ul>

<p>A fenti k&aacute;rokkal kapcsolatos bizony&iacute;t&aacute;s a k&ouml;vetkező szem&eacute;lyeket terheli:</p>

<p>&ndash; a Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dőj&eacute;t: a csomagol&aacute;s hi&aacute;nyoss&aacute;ga &eacute;s az el&eacute;gtelen c&iacute;mz&eacute;s tekintet&eacute;ben, illetve abban a vonatkoz&aacute;sban, hogy a k&aacute;rt műk&ouml;d&eacute;si k&ouml;r&eacute;n k&iacute;v&uuml;l eső elh&aacute;r&iacute;thatatlan k&uuml;lső ok, vagy szerződ&eacute;sszerű teljes&iacute;t&eacute;se mellett a k&aacute;rosulton k&iacute;v&uuml;li m&aacute;s szem&eacute;ly okozta;</p>

<p>&ndash; a felad&oacute;t; illetve a c&iacute;mzettet: abban a tekintetben, hogy a k&aacute;r nem a csomagol&aacute;s hi&aacute;nyoss&aacute;ga vagy a c&iacute;mz&eacute;s el&eacute;gtelens&eacute;ge miatt &aacute;llt elő, illetve, hogy a k&aacute;r nem a k&uuml;ldem&eacute;ny tartalm&aacute;ra, belső tulajdons&aacute;g&aacute;ra vezethető vissza.</p>

<p>K&ouml;zvetett k&eacute;zbes&iacute;t&eacute;s eset&eacute;n a szolg&aacute;ltat&oacute; felelőss&eacute;ge a k&uuml;ldem&eacute;ny &aacute;tad&aacute;s&aacute;val az &aacute;tvevőre sz&aacute;ll &aacute;t, az &aacute;tvevő a c&iacute;mzettel szemben a polg&aacute;ri jog &aacute;ltal&aacute;nos szab&aacute;lyai szerint felel.</p>

<p>11.1. K&aacute;rt&eacute;r&iacute;t&eacute;s</p>

<p><strong>11.1.1. A k&aacute;rt&eacute;r&iacute;t&eacute;s &aacute;ltal&aacute;nos szab&aacute;lyai</strong></p>

<p>Az &uuml;gyf&eacute;l a Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dőj&eacute;vel szembeni k&aacute;rt&eacute;r&iacute;t&eacute;si ig&eacute;ny&eacute;t &iacute;r&aacute;sban a felad&aacute;st&oacute;l sz&aacute;m&iacute;tott 15. napt&oacute;l kezdődően, illetve a k&uuml;ldem&eacute;ny hi&aacute;nyoss&aacute;ga vagy s&eacute;r&uuml;l&eacute;se eset&eacute;n az erre vonatkoz&oacute; jegyzők&ouml;nyv felv&eacute;tel&eacute;t k&ouml;vetően, ezen időpontokt&oacute;l sz&aacute;m&iacute;tott hat h&oacute;napos el&eacute;v&uuml;l&eacute;si időn bel&uuml;l &eacute;rv&eacute;nyes&iacute;theti.</p>

<p>Az &uuml;gyf&eacute;l a postai k&uuml;ldem&eacute;ny k&eacute;sedelmes k&eacute;zbes&iacute;t&eacute;se c&iacute;m&eacute;n a Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dőj&eacute;vel szembeni k&aacute;rt&eacute;r&iacute;t&eacute;si ig&eacute;ny&eacute;t a k&uuml;ldem&eacute;ny &aacute;tv&eacute;tel&eacute;től sz&aacute;m&iacute;tott tizen&ouml;t napos jogvesztő hat&aacute;ridőn bel&uuml;l &iacute;r&aacute;sban jelentheti be.</p>

<p>Az &uuml;gyf&eacute;l k&aacute;rig&eacute;ny&eacute;nek elb&iacute;r&aacute;l&aacute;s&aacute;ra &eacute;s kiel&eacute;g&iacute;t&eacute;s&eacute;re a k&uuml;ldem&eacute;ny megsemmis&uuml;l&eacute;se vagy elveszt&eacute;se, a k&uuml;ldem&eacute;ny s&eacute;r&uuml;l&eacute;se, tartalomhi&aacute;nya eset&eacute;n a k&aacute;rig&eacute;ny bejelent&eacute;s&eacute;t &iacute;r&aacute;sban kell megtenni, vagy azt a Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dőj&eacute;n&eacute;l &iacute;r&aacute;sban jegyzők&ouml;nyvbe vetetni.</p>

<p>Amennyiben a Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dőj&eacute;nek a t&eacute;vesen k&eacute;zbes&iacute;tett k&uuml;ldem&eacute;nyek visszav&eacute;tel&eacute;re &eacute;s szab&aacute;lyos k&eacute;zbes&iacute;t&eacute;s&eacute;re nincs lehetős&eacute;ge, a k&uuml;ldem&eacute;nyt elveszettnek tekinti.</p>

<p>A k&aacute;rt&eacute;r&iacute;t&eacute;si ig&eacute;ny &eacute;rv&eacute;nyes&iacute;t&eacute;s&eacute;re az al&aacute;bbiak kiv&eacute;tel&eacute;vel a felad&oacute; jogosult. A c&iacute;mzett jogosult, ha:</p>

<p>&ndash; a s&eacute;r&uuml;lt k&uuml;ldem&eacute;nyt &aacute;tvette; vagy</p>

<p>&ndash; a felad&oacute; a k&aacute;rt&eacute;r&iacute;t&eacute;sre vonatkoz&oacute; ig&eacute;ny &eacute;rv&eacute;nyes&iacute;t&eacute;s&eacute;nek jog&aacute;t a c&iacute;mzettre engedm&eacute;nyezte.</p>

<p>A Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője az &uuml;gyf&eacute;ltől a k&aacute;r m&eacute;rt&eacute;k&eacute;nek igazol&aacute;s&aacute;t, bizony&iacute;t&aacute;s&aacute;t abban az esetben k&eacute;rheti, ha a k&aacute;rt&eacute;r&iacute;t&eacute;si ig&eacute;ny k&uuml;ldem&eacute;ny s&eacute;r&uuml;l&eacute;s&eacute;vel, tartalomhi&aacute;ny&aacute;val kapcsolatos.</p>

<p><strong>11.1.2. A k&aacute;rig&eacute;ny bejelent&eacute;s&eacute;nek m&oacute;dja</strong></p>

<p>Ha a Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője a panasz kivizsg&aacute;l&aacute;s sor&aacute;n 30 napon bel&uuml;l a k&uuml;ldem&eacute;ny megsemmis&uuml;l&eacute;s&eacute;t vagy elvesz&eacute;s&eacute;t &aacute;llap&iacute;totta meg, annak t&eacute;ny&eacute;ről &iacute;r&aacute;sban t&aacute;j&eacute;koztatja az &uuml;gyfelet.</p>

<p>Ha az &uuml;gyf&eacute;l k&aacute;rt&eacute;r&iacute;t&eacute;si ig&eacute;nnyel k&iacute;v&aacute;n &eacute;lni, azt a k&uuml;ldem&eacute;ny felad&aacute;s&aacute;t&oacute;l sz&aacute;m&iacute;tott tizen&ouml;t&ouml;dik napt&oacute;l kezdődően hat h&oacute;napos el&eacute;v&uuml;l&eacute;si időn bel&uuml;l teheti meg a Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dőj&eacute;n&eacute;l.</p>

<p>A k&uuml;ldem&eacute;ny s&eacute;r&uuml;l&eacute;s&eacute;ről, teljes vagy r&eacute;szleges tartalomhi&aacute;ny&aacute;r&oacute;l &iacute;r&aacute;sban van lehetős&eacute;g k&aacute;rig&eacute;ny bejelent&eacute;s&eacute;re.</p>

<p>Ha a Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője a k&uuml;ldem&eacute;ny kezel&eacute;s&eacute;nek b&aacute;rmely szakasz&aacute;ban a k&uuml;ldem&eacute;ny s&eacute;r&uuml;l&eacute;s&eacute;t vagy hi&aacute;nyoss&aacute;g&aacute;t &eacute;szleli, ezek t&eacute;ny&eacute;ről &eacute;s m&eacute;rt&eacute;k&eacute;ről jegyzők&ouml;nyvet vesz fel. A s&eacute;r&uuml;lt vagy hi&aacute;nyos k&uuml;ldem&eacute;nyt a szolg&aacute;ltat&oacute; e jegyzők&ouml;nyv k&iacute;s&eacute;ret&eacute;ben k&eacute;zbes&iacute;ti.</p>

<p>Ezekben az esetekben a k&uuml;ldem&eacute;nyt a c&iacute;mzett vagy meghatalmazottja &ndash; bizonyos esetekben a felad&oacute; &ndash; a k&aacute;rig&eacute;ny jegyzők&ouml;nyv&ouml;n t&ouml;rt&eacute;nő &ouml;sszegszerű felt&uuml;ntet&eacute;sn&eacute;l (esetlegesen a jegyzők&ouml;nyvben foglaltakkal kapcsolatos nyilatkozat&aacute;val) veszi &aacute;t &ndash; veszi vissza &ndash; melyet al&aacute;&iacute;r&aacute;s&aacute;val igazol.</p>

<p>Ha a k&uuml;ldem&eacute;ny s&eacute;r&uuml;l&eacute;se, hi&aacute;nyoss&aacute;ga a k&eacute;zbes&iacute;t&eacute;skor nem ismerhető fel, az erről sz&oacute;l&oacute; bejelent&eacute;st a k&eacute;zbes&iacute;t&eacute;stől sz&aacute;m&iacute;tott 3 munkanapon bel&uuml;l kell a Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dőj&eacute;hez &iacute;r&aacute;sban bejelenteni.</p>

<p><strong>11.1.3. A k&aacute;rt&eacute;r&iacute;t&eacute;si ig&eacute;ny elb&iacute;r&aacute;l&aacute;sa, kifizet&eacute;se</strong></p>

<p>A k&uuml;ldem&eacute;ny megsemmis&uuml;l&eacute;se vagy elvesz&eacute;se, tov&aacute;bb&aacute; teljes vagy r&eacute;szleges tartalomhi&aacute;nya eset&eacute;n, jegyzők&ouml;nyv alapj&aacute;n bejelentett k&aacute;rt&eacute;r&iacute;t&eacute;si ig&eacute;nyt a Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője a bejelent&eacute;st k&ouml;vető 30 napon bel&uuml;l elb&iacute;r&aacute;lja &eacute;s annak eredm&eacute;ny&eacute;ről az &uuml;gyfelet halad&eacute;ktalanul &iacute;r&aacute;sban t&aacute;j&eacute;koztatja.</p>

<p>A Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője az &aacute;ltala megalapozottnak tal&aacute;lt k&aacute;r&ouml;sszeg kifizet&eacute;se ir&aacute;nt &ndash; az elb&iacute;r&aacute;l&aacute;st&oacute;l sz&aacute;m&iacute;tott &ndash; 8 napt&aacute;ri napon bel&uuml;l int&eacute;zkedik.</p>

<p>A Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője az ig&eacute;ny jogoss&aacute;g&aacute;nak teljes vagy r&eacute;szleges elutas&iacute;t&aacute;sa eset&eacute;n az elutas&iacute;t&aacute;s indokait &iacute;r&aacute;sban k&ouml;zli az &uuml;gyf&eacute;llel.</p>

<p><strong>11.1.4. A k&aacute;rt&eacute;r&iacute;t&eacute;s m&eacute;rt&eacute;ke</strong></p>

<p>A Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője a k&uuml;ldem&eacute;nyek tartalm&aacute;nak s&eacute;r&uuml;l&eacute;se, hi&aacute;nyoss&aacute;ga, elveszt&eacute;se, megsemmis&uuml;l&eacute;se eset&eacute;n a k&ouml;vetkezők szerinti k&aacute;rt&eacute;r&iacute;t&eacute;si &aacute;tal&aacute;nyt k&ouml;teles fizetni:</p>

<p>&Eacute;rt&eacute;knyilv&aacute;n&iacute;t&aacute;ssal feladott k&uuml;ldem&eacute;ny elvesz&eacute;se, megsemmis&uuml;l&eacute;se eset&eacute;n a k&aacute;rt&eacute;r&iacute;t&eacute;s &ouml;sszege azonos a felad&oacute; &aacute;ltal a felad&aacute;skor felt&uuml;ntetett &eacute;rt&eacute;k &ouml;sszeg&eacute;vel.</p>

<p>Az &eacute;rt&eacute;knyilv&aacute;n&iacute;t&aacute;ssal feladott k&uuml;ldem&eacute;ny s&eacute;r&uuml;l&eacute;se, tartalomhi&aacute;nya eset&eacute;n a k&aacute;rt&eacute;r&iacute;t&eacute;s &ouml;sszege a hi&aacute;ny, vagy a s&eacute;r&uuml;l&eacute;s m&eacute;rt&eacute;k&eacute;vel ar&aacute;nyos, de legfeljebb az &eacute;rt&eacute;knyilv&aacute;n&iacute;t&aacute;s &ouml;sszeg&eacute;vel megegyező.</p>

<p>A Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője a garant&aacute;lt idejű, de nem &eacute;rt&eacute;knyilv&aacute;n&iacute;tott k&uuml;ldem&eacute;ny megsemmis&uuml;l&eacute;se vagy teljes elvesz&eacute;se eset&eacute;n fizetendő k&aacute;rt&eacute;r&iacute;t&eacute;s a k&uuml;ldem&eacute;ny megsemmis&uuml;l&eacute;se vagy teljes elvesz&eacute;se folyt&aacute;n a szolg&aacute;ltat&aacute;s&eacute;rt fizetendő d&iacute;j tizen&ouml;tsz&ouml;r&ouml;se.</p>

<p>Ut&aacute;nv&eacute;tel k&uuml;l&ouml;nleges szolg&aacute;ltat&aacute;s eset&eacute;n a Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője az ut&aacute;nv&eacute;teli &ouml;sszeg erej&eacute;ig felelős, ha a k&uuml;ldem&eacute;nyt az ut&aacute;nv&eacute;teli &ouml;sszeg beszed&eacute;se n&eacute;lk&uuml;l vagy kisebb &ouml;sszeg beszed&eacute;s&eacute;vel k&eacute;zbes&iacute;tette.</p>

<p><strong>11.2. Elj&aacute;r&aacute;s a k&aacute;rt&eacute;r&iacute;t&eacute;s ut&aacute;n előker&uuml;lt k&uuml;ldem&eacute;nyek eset&eacute;ben</strong></p>

<p>Ha a k&uuml;ldem&eacute;ny vagy a k&uuml;ldem&eacute;ny tartalm&aacute;nak egy r&eacute;sze a k&aacute;rt&eacute;r&iacute;t&eacute;s &ouml;sszeg&eacute;nek kifizet&eacute;s&eacute;t k&ouml;vetően megker&uuml;l, arr&oacute;l a Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője a k&aacute;rt&eacute;r&iacute;t&eacute;sben r&eacute;szes&uuml;ltet &eacute;rtes&iacute;ti. A Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője a k&uuml;ldem&eacute;nyt k&aacute;rt&eacute;r&iacute;tettnek visszasz&aacute;ll&iacute;tja &eacute;s ez esetben k&aacute;rt&eacute;r&iacute;tettnek a felvett k&aacute;rt&eacute;r&iacute;t&eacute;si &ouml;sszeget nem kell visszafizetnie. Ha a k&aacute;rt&eacute;r&iacute;t&eacute;sben r&eacute;szes&uuml;lt sikertelen k&eacute;zbes&iacute;t&eacute;s eset&eacute;n az &eacute;rtes&iacute;t&eacute;sre 8 napon bel&uuml;l nem ad v&aacute;laszt, azt a Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője a megker&uuml;lt k&uuml;ldem&eacute;nyről, illetve tartalomr&eacute;szről t&ouml;rt&eacute;nő lemond&aacute;snak tekinti.</p>

<p><strong>11.3. A szolg&aacute;ltat&oacute; d&iacute;j-visszafizet&eacute;si k&ouml;telezetts&eacute;ge</strong></p>

<p>A Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője a k&uuml;ldem&eacute;ny felv&eacute;telekor t&eacute;vesen meg&aacute;llap&iacute;tott vagy a k&eacute;zbes&iacute;t&eacute;skor t&eacute;vesen beszedett d&iacute;jat, d&iacute;jk&uuml;l&ouml;nb&ouml;zetet, illetve a nem teljes&iacute;tett szolg&aacute;ltat&aacute;s d&iacute;j&aacute;t &ndash; ezen t&eacute;ny meg&aacute;llap&iacute;t&aacute;s&aacute;t k&ouml;vetően &ndash; a k&uuml;ldem&eacute;ny felad&oacute;j&aacute;nak visszafizeti.</p>

<p>A Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője a szolg&aacute;ltat&aacute;s d&iacute;j&aacute;t teljes m&eacute;rt&eacute;kben visszafizeti abban az esetben, ha a felad&oacute; a szerződ&eacute;stől &ndash; a felv&eacute;tel hely&eacute;n a k&uuml;ldem&eacute;ny visszak&eacute;r&eacute;s&eacute;vel &ndash; a tov&aacute;bb&iacute;t&aacute;s előtt el&aacute;ll, a k&uuml;ldem&eacute;ny a Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője felr&oacute;hat&oacute; magatart&aacute;sa k&ouml;vetkezt&eacute;ben a rendeltet&eacute;si hely&eacute;nek el&eacute;r&eacute;se n&eacute;lk&uuml;l &eacute;rkezett vissza a felad&aacute;si hely&eacute;re, Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője a szolg&aacute;ltat&aacute;si szerződ&eacute;st nem teljes&iacute;tette, a t&ouml;r&eacute;keny k&uuml;l&ouml;nleges szolg&aacute;ltat&aacute;ssal feladott k&uuml;ldem&eacute;ny megs&eacute;r&uuml;lt.</p>

<p>A Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője a fizetett d&iacute;jak egy r&eacute;sz&eacute;t a k&ouml;vetkező esetekben &eacute;s keretek k&ouml;z&ouml;tt fizeti vissza (r&eacute;szleges d&iacute;jvisszat&eacute;r&iacute;t&eacute;s):</p>

<p>A t&uacute;lfizetett &ouml;sszeget, ha a felad&oacute; vagy a c&iacute;mzett a k&uuml;ldem&eacute;ny&eacute;rt a d&iacute;jszab&aacute;s szerint j&aacute;r&oacute; d&iacute;jn&aacute;l magasabb d&iacute;jat fizetett, &eacute;s ez a Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője kezel&eacute;si okirataib&oacute;l, vagy a k&uuml;ldem&eacute;nyről meg&aacute;llap&iacute;that&oacute;.</p>

<p>A ler&oacute;tt &eacute;s az &uacute;j d&iacute;j k&ouml;z&ouml;tti k&uuml;l&ouml;nb&ouml;zetet, ha a felad&oacute; a k&uuml;ldem&eacute;ny c&iacute;m&eacute;t vagy a k&eacute;rt k&uuml;l&ouml;n-, vagy k&uuml;l&ouml;nleges szolg&aacute;ltat&aacute;st a Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dőj&eacute;n&eacute;l tov&aacute;bb&iacute;t&aacute;s előtt megv&aacute;ltoztatja, &eacute;s az &uacute;j rendeltet&eacute;si hely alapj&aacute;n vagy a megv&aacute;ltoztatott t&ouml;bbletszolg&aacute;ltat&aacute;s eset&eacute;n a fizetettn&eacute;l alacsonyabb d&iacute;j megfizet&eacute;s&eacute;vel tartozik.</p>

<p><br />
&nbsp;</p>

<p><strong>11.4. </strong><strong>Felelőss&eacute;g a postai k&uuml;ldem&eacute;ny k&eacute;sedelmes k&eacute;zbes&iacute;t&eacute;s&eacute;&eacute;rt</strong></p>

<p><br />
&nbsp;</p>

<p>A garant&aacute;lt k&eacute;zbes&iacute;t&eacute;si idejű k&uuml;ldem&eacute;ny k&eacute;sedelmes k&eacute;zbes&iacute;t&eacute;s&eacute;&eacute;rt a Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője k&aacute;rt&eacute;r&iacute;t&eacute;st k&ouml;teles fizetni, kiv&eacute;ve ha bizony&iacute;tja, hogy a k&eacute;sedelmet a műk&ouml;d&eacute;si k&ouml;r&eacute;n k&iacute;v&uuml;l eső elh&aacute;r&iacute;thatatlan ok id&eacute;zte elő. A k&aacute;rt&eacute;r&iacute;t&eacute;s &ouml;sszege a garant&aacute;lt idejű szolg&aacute;ltat&aacute;s&eacute;rt fizetett d&iacute;j k&eacute;tszerese.</p>

<p>A Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője a nem garant&aacute;lt k&eacute;zbes&iacute;t&eacute;si idejű k&uuml;ldem&eacute;ny k&eacute;sedelmes k&eacute;zbes&iacute;t&eacute;s&eacute;&eacute;rt k&aacute;rt&eacute;r&iacute;t&eacute;si felelőss&eacute;ggel nem tartozik.</p>

<p>Ha belf&ouml;ldi forgalomban a k&uuml;ldem&eacute;ny k&eacute;zbes&iacute;t&eacute;se &ndash; illetve annak megk&iacute;s&eacute;rl&eacute;se &ndash; a felad&aacute;st&oacute;l sz&aacute;m&iacute;tott tizen&ouml;t&ouml;dik napon bel&uuml;l nem t&ouml;rt&eacute;nik meg, a felek elt&eacute;rő meg&aacute;llapod&aacute;s&aacute;nak hi&aacute;ny&aacute;ban a k&uuml;ldem&eacute;nyt elveszettnek kell tekinteni, &eacute;s a k&aacute;rt&eacute;r&iacute;t&eacute;sre a k&uuml;ldem&eacute;ny elvesz&eacute;s&eacute;re vonatkoz&oacute; szab&aacute;lyokat kell alkalmazni.</p>

<p>Ha elveszettnek tekintendő k&uuml;ldem&eacute;ny előker&uuml;l, a k&uuml;ldem&eacute;nyt k&eacute;zbes&iacute;teni kell. A m&aacute;r kifizetett k&aacute;rt&eacute;r&iacute;t&eacute;st azonban k&eacute;zbes&iacute;t&eacute;s eset&eacute;ben sem kell a szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dő r&eacute;sz&eacute;re visszafizetni.</p>

<p><br />
&nbsp;</p>

<p><br />
&nbsp;</p>

<p><strong>12. Szolg&aacute;ltat&aacute;sok teljes&iacute;t&eacute;s&eacute;nek minős&eacute;ge</strong></p>

<p>A Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője tev&eacute;kenys&eacute;g&eacute;nek ell&aacute;t&aacute;sa sor&aacute;n v&aacute;llalja, hogy az &uuml;gyf&eacute;l &aacute;ltal az &Aacute;ltal&aacute;nos Szerződ&eacute;si Felt&eacute;telek alapj&aacute;n ig&eacute;nyelt &eacute;s megfizetett szolg&aacute;ltat&aacute;sokat marad&eacute;ktalanul teljes&iacute;ti, a k&uuml;ldem&eacute;nyeket biztons&aacute;gos k&ouml;r&uuml;lm&eacute;nyek k&ouml;z&ouml;tt tov&aacute;bb&iacute;tja &eacute;s &eacute;p, s&eacute;rtetlen &aacute;llapotban k&eacute;zbes&iacute;ti a vonatkoz&oacute; korm&aacute;nyrendeletben meghat&aacute;rozott minős&eacute;gi elő&iacute;r&aacute;soknak megfelelően.</p>

<p>A felvett k&uuml;ldem&eacute;nyek tov&aacute;bb&iacute;t&aacute;si &uacute;tvonal&aacute;t &eacute;s m&oacute;dj&aacute;t a Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője v&aacute;lasztja meg az ig&eacute;nybevett szolg&aacute;ltat&aacute;snak megfelelően.</p>

<p><strong>12.1. &Aacute;tfut&aacute;si idők belf&ouml;ldi forgalomban</strong></p>

<p><br />
&nbsp;</p>

<p>A Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője tev&eacute;kenys&eacute;g&eacute;t &uacute;gy szervezi &eacute;s műk&ouml;dteti, hogy belf&ouml;ldi forgalomban feladott k&uuml;ldem&eacute;nyek v&eacute;gpontt&oacute;l-v&eacute;gpontig m&eacute;rt &uacute;tvonal&aacute;ra vonatkoztatott tov&aacute;bb&iacute;t&aacute;si időtartam a k&ouml;vetkezők szerint teljes&uuml;lj&ouml;n:</p>

<p><br />
&nbsp;</p>

<p>A Szolg&aacute;ltat&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;dője v&aacute;llalja, hogy az &eacute;rv&eacute;nyben l&eacute;vő &eacute;s leendő szerződ&eacute;seinek megfelelően, valamint az eseti szerződ&eacute;sekben (fuvarlevelek) meg&aacute;llapodott k&eacute;zbes&iacute;t&eacute;si hat&aacute;ridők szerint a k&uuml;ldem&eacute;nyek a fuvarlev&eacute;len felt&uuml;ntetetteknek &eacute;s a felad&oacute;k akarat&aacute;nak megfelelően k&eacute;zbes&iacute;t&eacute;sre ker&uuml;ljenek, vagy ennek megk&iacute;s&eacute;rl&eacute;se megt&ouml;rt&eacute;njen.</p>

<p><strong>13. Egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;s titkos inform&aacute;ci&oacute;gyűjt&eacute;s &eacute;rdek&eacute;ben</strong></p>

<p>A Szolg&aacute;ltat&oacute; &eacute;s k&ouml;zreműk&ouml;dője egy&uuml;ttműk&ouml;dik a titkos inform&aacute;ci&oacute;gyűjt&eacute;sre k&uuml;l&ouml;n t&ouml;rv&eacute;nyben felhatalmazott szervezetekkel. Szolg&aacute;ltat&oacute; &eacute;s k&ouml;zreműk&ouml;dője a szolg&aacute;ltat&aacute;s megkezd&eacute;s&eacute;vel egyidejűleg saj&aacute;t berendez&eacute;sei, helyis&eacute;gei tekintet&eacute;ben biztos&iacute;tja a titkos inform&aacute;ci&oacute;gyűjt&eacute;s eszk&ouml;zeinek &eacute;s m&oacute;dszereinek alkalmaz&aacute;si felt&eacute;teleit. A titkos inform&aacute;ci&oacute;gyűjt&eacute;sre felhatalmazott szervezetek r&eacute;sz&eacute;re t&ouml;rt&eacute;nő adatszolg&aacute;ltat&aacute;s t&eacute;r&iacute;t&eacute;smentes.</p>

<p><strong>14. A weboldallal felmer&uuml;lt fentebb nem szab&aacute;lyozott egy&eacute;b k&eacute;rd&eacute;sekben az 6. sz. mell&eacute;klet A Weboldal &Aacute;ltal&aacute;nos Felhaszn&aacute;l&aacute;si Felt&eacute;telei tartalmazz&aacute;k, illetve a Ptk. az ir&aacute;nyad&oacute;ak.</strong></p>

<p><strong>Kelt: </strong>Budapest, 2015. j&uacute;lius 2.</p>

<p><em><strong>1. sz&aacute;m&uacute; Mell&eacute;klet</strong></em></p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>A sz&aacute;ll&iacute;t&aacute;sb&oacute;l kiz&aacute;rt t&aacute;rgyak: </strong></p>

<p>&nbsp;</p>

<p>- sz&uacute;r&oacute;-, v&aacute;g&oacute;-, &eacute;s lőfegyver;</p>

<p>- lőszer, robban&oacute;szer;</p>

<p>- radioakt&iacute;v, gy&uacute;l&eacute;kony, m&eacute;rgező, mar&oacute;, tűz. &eacute;s robban&aacute;svesz&eacute;lyes anyagok, illetve azt tartalmaz&oacute; t&aacute;rgyak;</p>

<p>- &eacute;lő n&ouml;v&eacute;nyek &eacute;s &aacute;llatok;</p>

<p>- &eacute;rt&eacute;kes t&aacute;rgyak sz&aacute;ll&iacute;t&aacute;sa;</p>

<p>- f&ouml;ldi maradv&aacute;nyok;</p>

<p>- romland&oacute;, fertőző, undort keltő &aacute;ruk;</p>

<p>- hűt&eacute;st, fűt&eacute;st ig&eacute;nylő &aacute;ruk;</p>

<p>- kegyeleti &eacute;rz&eacute;seket s&eacute;rtő t&aacute;rgyak, halotti hamvak;</p>

<p>- kereskedelmi mennyis&eacute;gű alkohol, doh&aacute;ny&aacute;ru;</p>

<p>- narkotikumok, egy&eacute;b hallucinog&eacute;n &eacute;s a b&uuml;ntető t&ouml;rv&eacute;nyk&ouml;nyvben meghat&aacute;rozott anyagok;</p>

<p>- nem megfelelően csomagolt t&aacute;rgyak;</p>

<p>- postafi&oacute;kra c&iacute;mzett k&uuml;ldem&eacute;ny;</p>

<p>- nem k&ouml;nyvelt k&uuml;ldem&eacute;ny;</p>

<p>- az ADR (Rendelet a vesz&eacute;lyes &aacute;ruk k&ouml;z&uacute;ton t&ouml;rt&eacute;nő sz&aacute;ll&iacute;t&aacute;s&aacute;r&oacute;l) &eacute;rtelm&eacute;ben vesz&eacute;lyes &aacute;ruk.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><em><strong>2. sz&aacute;m&uacute; Mell&eacute;klet</strong></em></p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>D&iacute;jak:</strong></p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&Aacute;ltal&aacute;nos alapd&iacute;j: minimum 100 Ft, amely a sz&aacute;ll&iacute;t&aacute;s &uacute;tvonal&aacute;t&oacute;l, valamint a k&ouml;zreműk&ouml;dő fut&aacute;r d&iacute;j&aacute;val emelkedő d&iacute;jt&eacute;tel.</p>

<p><em><strong>3. sz&aacute;m&uacute; Mell&eacute;klet:</strong></em></p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>Fel&uuml;gyeleti szerv:</strong></p>

<p><br />
&nbsp;</p>

<p>Nemzeti M&eacute;dia- &eacute;s H&iacute;rk&ouml;zl&eacute;si Hat&oacute;s&aacute;g Hivatala</p>

<p><strong>C&iacute;m:</strong> 1133 Budapest, Visegr&aacute;di u. 106.</p>

<p><strong>Levelez&eacute;si c&iacute;m: </strong>1376 Budapest, Pf.: 997.</p>

<p><strong>Telefon: </strong>06-1-468-05-00</p>

<p><strong>Telefax:</strong> 06-1-468-06-80</p>

<p><strong>E-mail: </strong><a href="mailto:info@nmhh.hu">info@nmhh.hu</a></p>

<p><strong>Honlap:</strong> www.nmhh.hu</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><em><strong>4. sz&aacute;m&uacute; Mell&eacute;klet</strong></em></p>

<p><br />
&nbsp;</p>

<p><strong>A szolg&aacute;ltat&aacute;s ny&uacute;jt&aacute;sa sor&aacute;n alkalmazott nyomtatv&aacute;nyok:</strong></p>

<p><br />
&nbsp;</p>

<p>- b&aacute;rmely a k&ouml;zreműk&ouml;dő szolg&aacute;ltat&oacute; &aacute;ltal haszn&aacute;lt &aacute;ltal&aacute;nos forgalomban haszn&aacute;latos sz&aacute;ll&iacute;t&oacute;lev&eacute;l</p>

<p>- a telefutar.hu &aacute;ltal automatikus e-mailban kik&uuml;ld&ouml;tt sz&aacute;ll&iacute;t&oacute;lev&eacute;l</p>

<p><br />
&nbsp;</p>

<p><br />
&nbsp;</p>

<p><em><strong>5. sz&aacute;m&uacute; Mell&eacute;klet</strong></em></p>

<p><br />
&nbsp;</p>

<p><br />
&nbsp;</p>

<p><strong>Jelz&eacute;sminta:</strong></p>

<p><br />
&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><img src="http://telefutar.hu/sites/default/files/telefutar1.jpg" style="height:400px; width:200px" /><br />
&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><img src="http://telefutar.hu/sites/default/files/telefutar2.jpg" style="height:206px; width:300px" /><br />
&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><img src="http://telefutar.hu/sites/default/files/telefutar3.jpg" style="height:129px; width:300px" /></p>

<p><br />
&nbsp;</p>